Skip to main content

Начелнику кривична пријава, па нека и даље крши закон!


Тајност неповредивости пошиљки и писама је загарантована сваком појединцу или правном лицу у Србији.  За повреду  тајности писама и других пошиљки  из члана 142. став 3. Кривичног законика РС, предвиђена је кривична одговорност. Сви ми полицајци то добро знамо, изгледа да то не зна само старешина у рангу начелника. Ред је да то и научи!

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
К р а г у ј е в а ц

ПРЕДМЕТ: Кривична пријава против ТРМЧИЋ БОЈАНА
– начелника ПС Сјеница

На основу члана 281. ЗКП (Сл. гласник РС 72/2011) у својству оштећеног подносим

 КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ

П р о т и в :

Осумњиченог ТРМЧИЋ БОЈАНА из Сјенице, запосленог у МУП ПУ Нови Пазар ПС Сјеница на радном месту начелник ПС Сјеница остале генералије узети током поступка,

Због постојања основане сумње да је изврчио кривично дело повреда тајности писама и других пошиљки  из члана 142. став 3. Кривичног законика РС.

 О б р а з л о ж е њ е

ТРМЧИЋ БОЈАН из Сјенице је запослен у МУП ПУ Нови Пазар ПС Сјеница на радном месту начелник ПС Сјеница и има статус службеног лица – у контексту одредбе члана 112. став 3. тачка 1. Кривичног законика Републике Србије, будући да МУП ПС Сјеница као државном органу врши службене дужности.

Дана 17.01.2014. године синдикални повереник Синдиката српске полиције Пилица Мерсад – председник РЦ ССП Нови пазар СГ Сјеница, од стране полицијског службеника Пејчиновић Јелице је у канцеларији за вођење станичних евиденција у ПС Сјеница добио службену пошту – коверат насловљен на примаоца : СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР НОВИ ПАЗАР СИНДИКАЛНА ГРУПА СЈЕНИЦА, за пред. Пилица Мерсада на коме је стављен отпремни штамбиљ 05 број 2602/13 од 31.12.2013. године, а послат је од стране Сектора унутрашње контроле полиције.

Предметни коверат је био отворен, и највероватније да је вршен увид у садржину списа који су се у њему налазили, што се недвосмислено могло констатовати из чињенице да је на предњој страни коверат био накнадно залепљен селотејп траком, ту је био стављен округли печат МУП и нечитким рукописом написано име: Пилица Мерсад ( највероватније од стране лица које је коверат отворило).

Пошто Пејчиновић Јелица није могла да се изјасни ко је отварао пошту, са тим је упознат командир ПИ Сјеница Фазлић Месуд – који се децидирано изјаснио да он пошту није отварао, уз констатацију „да се зна ко отвара и може да отвори пошту“ – очигледно алудирајући на начелика ПС Сјеница.

► На описани начин осумњичени Трмчић Бојан је, поступајући са позиције ауторитета свог радног места, директно поступио противно императивним законским одредбама које се односе на забрану неовлашћеног отварања туђих затворених писмена, чиме је подносиоцу кривичне пријаве повредио његова елементарна уставом загарантована грађанска права о неповредивости тајности писама и других пошиљки.

► Подносилац кривичне пријаве сматра да основана сумња, као скуп чињеница које непосредно указују да је одређено лице учинилац кривичног дела, да је Трмчић Бојан извршио кривично дело „повреда тајности писама и других пошиљки“ из члана 142. став 3. Кривичног законика РС – на начин ближе описан у диспозитиву кривичне пријаве и да је исто учињено његовом кривицом, у смислу члана 22- КЗРС, произлази из свих предложених доказа, а нарочито из чињенице да је такво његово незаконито поступање директно детерминисано његовим службеним положајем ( начелник ПС Сјеница) – у том смислу да је прекорачењем граница свог службеног овлашћења извршио неовлашћено отварање поште која је била адресирана на другог субјекта, са мотивом упознавања са садржином писмена која су се у коверту налазила.

Из свих наведених разлога, а на основу члана 281. законика о кривичном поступку, оштећени ССП РЦ Нови Пазар СГ Сјеница, подноси ову кривичну пријаву, и предлаже да јавно тужилаштво предузме потребне доказне радње, и након тога на основу члана 499. став 1. у вези са чланом 495. став 1. ЗКП против пријављеног Трмчић Бојана поднесе оптужни предлог надлежном суду због постојања оправдане сумње да је извршио кривично дело „повреда тајности писама и других пошиљки“ из члана 142. став 3. Кривичног законика РС, како би након спроведеног поступка пријављени Трмчић Бојан био оглашен кривим и кажњен по закону.

Кривичну пријаву подносимо Апелационом тужилаштву у Крагујевцу из разлога што је пријављени Трмчић Бојан по функцији начелник ПС Сјеница и оправдано сумњамо да може вршити утицај на Основно јавно тужилаштво у Сјеници.

Број: 2405-01/14
У Ужицу, 27.01.2014. године.

Председник
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ