Skip to main content

Начин поступања полицијског службеника у случају наношења штете трећем лицу


Поштоване колегинице и колеге, многи од Вас су се сигурно сусретали са оваквим проблемом и вероватно већина од Вас није занала шта и на који начин треба да поступи. Ево који закони регулишу ову материју и на који начин је потребно да поступите, ако се нађете у оваквој ситуацији.

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ
Одговорност за штету причињену трећим лицима
Члан 166.

Република Србија одговара за штету коју полицијски службеник причини трећим лицима, ако се докаже да је полицијски службеник поступао несагласно прописима о начину обављања полицијских послова.

Полицијски службеник одговара за штету коју причини Министарству или трећим лицима, ако се докаже да је поступао несагласно прописима о начину обављања полицијских послова.

ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА
2. Одговорност за штету проузроковану трећем лицу
Члан 124.

За штету коју државни службеник на раду или у вези с радом проузрокује трећем лицу незаконитим или неправилним радом одговара Република Србија.

Оштећеник има право да накнаду штете захтева и непосредно од државног службеника, ако је он штету проузроковао намерно.

Ако Република Србија оштећенику надокнади штету коју је државни службеник проузроковао намерно или из крајње непажње, има право да од државног службеника захтева накнаду плаћеног износа у року од шест месеци од дана исплаћене накнаде штете.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ (ОБАВЕЗНО ПОСТУПИТИ)

У случајевима да грађанин поднесе тужбу за накнаду штете у парничном поступку која је наступила као последица примене средстава принуде од стране тог полицијског службеника који је тужен – а употреба средстава принуде је оправдана од стране надлежног органа у складу са одредбама Закона о полицији,

тужени обавезно пред судом треба да истакне приговор недостатка пасивне легитимације (да уопште може имати правни положај туженог) са позивом на одредбу члана 166. став 2. Закона о полицији и члана 124. став 2. Закона о државним службеницима.

Наиме, чињеница да је оправдана употреба средстава принуде по природи ствари указује да је полицијски службеник поступао сагласно прописима о обављању полицијских послова (члан 166. став 2. Закона о полицији), односно, да штету није проузроковао намерно (члан 124. став 2. Закона о државним службениоцима) – ШТО ИСКЉУЧУЈЕ ЊЕГОВУ ИНДИВИДУАЛНУ ОДГОВРНОСТ ЗА ШТЕТУ.

Генерални секретар
Лазар Ранитовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ