Skip to main content

Не дамо право на солидарну помоћ!


Поводом новонастале правне ситуације у вези права на остваривање солидарне помоћи сагласно одредби чл. 176 Закона о полицији и чл.47 ст.2 Посебноог колективног уговора за полицијске службенике (Анекс) у вези чл. 43 Посебног колективног уговора за државне органе и става Министарства унутрашњих послова да ће се солидарна помоћ исплаћивати искључиво према одредбама Правилника о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова, Синдикат српске полиције заузео је следећи правни став:

Правилником, као подзаконским правним актом, разрађују се поједине одредбе Закона или прописа Владе, њиме се не могу изворно установљавати или ускраћивати права и обавезе предвиђене Законом или прописом Владе већ је његова сврха одређивање ближих услова за установљавање права односно обавеза предвиђених искључиво законом, не и аутономним правним актима. Са друге стране, Посебан колективни уговор је аутономни правни акт који се непосредно примењује и којим се могу прописати већа права од оних која су прописана законом, у прилог овоме говори и одредба чл.8 Закона о раду.

„Колективни уговор и правилник о раду (у даљем тексту: општи акт) и уговор о раду не могу да садрже одредбе којима се запосленом дају мања права или утврђују неповољнији услови рада од права и услова који су утврђени законом.
Општим актом и уговором о раду могу да се утврде већа права и повољнији услови рада од права и услова утврђених законом, као и друга права која нису утврђена законом, осим ако законом није друкчије одређено.“

Такође, из самог Правилника јасно произилази да се исти има примењивати искључиво на основе солидарне помоћи предвиђене Законом о полицији јер је исти донет на основу чл.176 ст.4 Закона о полицији.

Основи остваривања права на исплату солидарне помоћи који су предвиђени Посебним колективним уговором за државне органе, ПРИМЕЊУЈУ СЕ НЕПОСРЕДНО И СВОЈ ОСНОВ НАЛАЗЕ У АУТОНОМНОМ ИЗВОРУ, следом реченог, на основе по којима се остварује право на солидарну помоћ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕ правилник о солидарној помоћи у Министарству унутрашњих послова („Сл. гласник РС“, бр. 105/2016) нити се реченим Правилником могу дерогирати норме аутономних правних аката, ПКУ за полицијске службенике и ПКУ за државне органе.

Због претходно наведеног у овом тренутку постоје два самостална и независна извора права на солидарну помоћ од којих су основи предвиђени Законом о полицији ближе уређени Правилником а основи предвиђени Посебним колективним уговором за државне органе примењују се непосредно.

Позивамо чланове Синдиката српске полиције и друге запослене у Министарству унутрашњих послова, да се у случају остваривања неког од прописаних основа за исплату солидарне помоћи, обрате најближој Синдикалној групи ССП ради преузимања Захтева за остваривање права на солидарну помоћ, које захтеве ће службе ССП предавати органима надлежним за поступање и предузимати правне радње у циљу остваривања права.

Такође, Синдикат српске полиције ће у случају потребе покренути одговарајући поступак пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова у вези примене ПКУ за полицијске службенике и покренути одговарајуће поступке пред судовима опште и посебне надлежности.

Још једном вас подсећамо на одредбе чл.47 ст.2 Посебноог колективног уговора за полицијске службенике (Анекс) у вези чл. 43 ст.1 Посебног колективног уговора за државне органе којим су прописани селедећи основи по којима је могуће остварити солидарну помоћ:
1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;
2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;
3) здравствене рехабилитације запосленог;
4) настанка теже инвалидности запосленог;
5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;
6) помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице;
7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који погине у току обављања послова радног места на које је распоређен – до висине просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;
8) рођења детета запосленог – у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Раније смо већ писали детаљније о поступку остваривања права на солидарну помоћ – СОЛИДАРНА ПОМОЋ УПУСТВО: ШТА, КАКО, КОМЕ?

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић