Skip to main content

Октобарски састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима


БЕОГРАД- Дана 10.10.2016. године, одржан је дести по реду месечни састанак између Радне групе за сарадњу са синдикатима у Министарству унутрашњих послова и представника Синдиката српске полиције чију делегацију су представљали: председник Лазар Ранитовић, портпарол Бобан Ђорђић,чланови Главног одбора ССП, Небојша Ристић и Дарко Оцокољић.

wp_20161010_08_50_57_pro

Теме које су биле предмет састанка су систематизоване у наредних пет тачака:

  1. Исплата посебне накнаде за ПУ Врање

Посебна накнада за рад са мигранитима није исплаћена за месеце јул и август. За месеце јул и август су враћени спискови ка организационим единицама, исправљени су и послати ка МУП, те нас интересује када запослени могу очекивати исплату накнаде? Одговор на предметно питање дао је господин Драго Бјелица који је изјавио да када спискови оверени од стране координатора пристигну у Сектор финансија и људских ресурса следи исплата у року од двадесетак дана, као и да не постоји сметња да накнада буде исплаћена јер новца има. Проблем са предметним списковима је настао јер координатор није исте оверио потписом те самим тим Министарство није могло ни извршити исплату. Договорено је да ће господин Бјелица лично проверити где се налазе и да ли су оверени спискови заједно са начелником ПУ Врање и шефом Одсека за логистику ПУ Врање , након чега ће по доласку у Сектор бити издат налог за исплату.

2. Средства за потребе Фонда за помоћ породицама погинулих и рањених полицијских службеника за 2016. годину

Увидом  у Информатор Министарства унутрашњих послова на веб сајту у Прилогу бр. 7 који се односи на средства за потребе Фонда за помоћ породицама погинулих и рањених полицијских службеника за 2016 годину ланирана је расподела средстава на следећи начин, и то:

I – 413 – Накнаде у натури ……………………………………………….. 9.800.000 динара
II – 414 – Социјална давања запосленима …………………………. 65.900.000 динара
4142 – Расходи за образовање деце запослених………………………. 31.500.000 динара
4144 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана
уже породице и друге помоћи запосленом …………………………………………… 34.400.000 динара
УКУПНО (I + II): 75.700.000 динара
Напомена:
413 – односи се на закуп стамбеног простора
4142 – односи се на исплату стипендија и набавку уџбеника и школског прибора
4144 – односи се на исплату помоћи у лечењу, исплату помоћи на име издржавања и
исплату новчане помоћи поводом Дана министарства, Славе и Дана полиције.

Да ли се предметни план спродови и на који начин, односно колико је људи добило средстава да ли постоји извештај? Одговор на питање дао је државни секретар, господин Милосав Миличковић који је изјавио да су опредељена средства утрошена како је наведено у Информатору, како је наведено у табелраним приказима, те обавезао господина Драга Бјелицу да достави Синдикату српске полиције, Извештај о утрошеним средствима, појединачно, поштујући одредбе Закона о заштити података о личности.

3. Станица граничне полиције Моровић

Докле се стигло са дисциплинским поступцима у СГП Моровић? Да ли су окончани и који је исход? Реч је узео господин Милорад Кујовић испред УГП који је изнео податке да се против командира води 4 дисциплинска поступка од којих су два због учињене тешке повреде службене дужности и два због лаке повреде. На инсистирање председника ССП да се саопшти коначни исход, господин Кујовић је изјавио да је у два од четири дисциплинска поступка наступила апсолутна застара дисциплинског гоњења, у трећем је правоснажно ослобођен а четврти за тешку повреду је у току дуже од годину дана као и да је запосленом који је закључком руководиоца именован за дисциплинског старешину престао радни однос те је нови дисциплински старешина у поступку именован и ускоро се очекује наставак поступка, односно заказивање расправе. Лазар Ранитовић је навео да је недопустиво да се дозволи очито намерним и грубим пропустима да застаревају поступци покренути против руководилаца, који су између осталог посебно осетљиви јер се ради о радњама које се огледају у нарушавању  угледа МУП-а, крајњем ниподаштавању запослених и нарушавању међуљудских односа што може да произведе веће и теже последице како по саме запослене у поменутој СГП тако и по МУП, што је недопустиво. Добили смо уверавања да ће наведени предмет као и било који други бити окончани без застаре у складу са законом.

4. Услови смештаја у подручјима погођеним мигрантском кризом

Обзиром на чињеницу да је дошло до захлађења, те да предстоје све хладнији дани праћени кишом, снегом, наглим падом температуре, а паралелно обезбеђење државне границе према Р. Бугарској и Р. Македонији се наставља кроз заједничке патроле Војске Србије и МУП-а постављамо питање да ли се предузимају конкретне радње у циљу обезбеђења простора за адекватан смештај како полицијски службеници на задатку не би се поразбољевали и како им се не би здравље нарушиило? Подсећамо да према Закону о безбедности и здрављу на раду Министарство је у обавези да спроводи мере здравствене заштите запослених на раду као и на основу Закона о ратификацији Конвенције  Међународне организације рада број 155 о заштити на раду, здравственој заштити и радној средини, као и на основу члана 181. Закона о полицији. Конкретни проблеми идентификовани су у РЦ ГП према Р. Бугарској, СГП Стразимировци где недостаје нафта за агрегат неће бити довољно за зимски период који предстоји, патрола је са припадницима војске целу ноћ напољу под ведрим небом док ради смене од по 12 часова. Овакво стање је на већини СГП како РЦГП према Р. Бугарској тако и према Р. Македонији.

Државни секретар, Милосав Миличковић изјавио је да проблем мигрантске кризе је проблем Републике Србије, те да као такав је један од приоритета у раду поред МУП-а и Владе РС, и да ће се системски решавати, као и да ће самим тим проблеми са којима се запослени суочавају на терену бити отклоњени, односно да ће бити обезбеђени адекватни услови и да се спроводе мере и радње у томе правцу како би запослени били адекватно опремљени и смештени. Делегација ССП добила је уверавања и наведени су конкретни кораци у том смислу које нисмо због заштите података у могућности да објавимо али ће свакоме запосленоме који буде ангажван на овим пословима бити обезбеђен адекватан смештај и услови за рад и боравак на терену. Што се тиче начина рада смена на терену јасно је дато до знања да без обзира на број радних сати проведених нико неће добити мању зараду уколико буде остварио мањи број сати на месечном нивоу, јер су евидентирани случајеви по полицијским управама да поједини руководиоци уносе мањи број сати у временик рада, односно да запослени на терену добијају слободне дане који им се не рачунају у радне сате, чиме не остварују довољан број сати на месечном нивоу.

5. Споразум о вансудском поравнању

На ранијим састанцима са Радном групом је договорено да се за запослене у Управи за обезбеђење, ПУ Врање и ПС Мајдампек склопе споразуми о вансудском поравнању у вези остварених прековремених сати запослених. На жалост до данашњег дана Секретаријат МУП није доставио ниједној организационој јединици предметни споразум.

У вези са наведеним договорено је да ће господин Драго Бјелица и Драган Цветковић из Сектора за људске ресурсе да контактирају руководиоце поменутих организационих јединица како би се решили  проблеми достављања Секретаријату МУП-а података неопходних за сачињавање споразума. Што се тиче ПУ Врање, тамо су већ сачињени споразуми од стране управе, али нису послати ка МУП. Поводом тога биће контактиран начелник ПУ којем ће бити наложено да сачињене споразуме пошаље ка МУП како би напокон запосленима могла бити уплаћена потраживања у складу са споразумом.

                                                                                                                        Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић