Skip to main content

Поднет захтев за утврђивање репрезентативности Синдиката српске полиције


Председник Синдиката српске полиције Глишо Видовић grbупутио је на основу члана 226. став 1. Закона о раду, захтев за утврђивање репрезентативности Синдиката српске полиције Управи за заједничке послове у Сектору за финансије, људске ресурсе и заједничке послове. Синдикат српске полиције је самостална аутономна организација са статусом правног лица, која није члан ниједне синдикалне централе других синдикалних организација основаних у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, и која је решењем број 110-00-704/2007-2 од 21.09.2007. године уписана у регистар синдиката под редним бројем 20384.

Према подацима добијеним од послодавца актом 06/3 број 46/2014 од 13.01.2014. године о укупном броју запослених код послодавца, ССП у потпуности испуњава све законом прописане услове из чланова 218. и 219. став 1. Закона о раду да добије статус репрезентативног синдиката код послодавца.

Уз захтев су поднети и докази о испуњавању услова репрезентативности из члана 226. став 2. Закона о раду, и то:

– Решење о упису у регистар синдиката број 110-00-704/2007-2 од 21.09.2007. године;

– Доказ о потребном броју чланова на основу приступница и обустављања чланарине.

У контексту презентираних навода у захтеву, ССП сматра да су испуњени сви законом прописани услови да се покрене и спроведе поступак провере испуњености услова да он буде репрезентативни синдикат код МУП као послодавца, па предлаже послодавцу да ту процедуру покрене, позове представнике заинтересованих синдиката у МУП да присуствују утврђивању репрезентативности и да тај поступак оконча у законском року доношењем решења о утврђивању репрезентативности СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ (ССП).

ССП позива све своје активисте да буду свесни извесности да ћемо због нашег већ познато бескомпромисног става, имати велику опструкцију и од стране послодавца као и од стране појединих синдиката, који ће сигурно покушати да нам оспоре наше законско право на репрезентативност! Најаве тог типа већ пристижу до нас заобилазним каналима!

Останимо фокусирани на овај, један од наших циљева, јер нам се он сада практично налази већ испред врата. Храбро и упорно, учинимо све што је до нас да допринесемо озваничењу онога што смо практично по начину рада већ одавно – прави  РЕПРЕЗЕНТАТИВНИ СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ.

Служба за информисање

zahtev za utvrdjivanje reprezentativnosti


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ