Skip to main content

ПУ Ужице: Захтев за стриктну примену Закона о полицији


Ариљe 04.04.2012. године
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА УЖИЦЕ
– НАЧЕЛНИКУ –
Предмет: Захтев за стриктну примену Закона о полицији
Поштована,
Обраћамо Вам се са Захтевом да се као одговорно лице у Полицијској управи у Ужицу побринете да се у потпуности примењује Закон о изменама и допунама Закона о полицији донет 07.12.2011. године.

Дежурство ван радног времена и приправност (пасивно дежурство) уређено је чланом 147а. став 1. тачка 5. подтачка 4. Закона о Полицији  којом је прописано да запослени има право на додатак на плату за додатно оптерећење на раду  за дежурство ван радног времена  10% од основе плате као и чланом 27. Посебног колективног уговора за полицијске службенике.
Од стране начелника Сектора финасија људских ресурса и заједничких послова, Помоћника министра господина Жељка Којића послата инструктивна депеша 06/1 број 13/12 од 13.01.2012. године у којој је јасно наведено да су за правилно вођење временика рада одговорне старешине и да се пасивно дежурство – приправност запосленом обрачунава и плаћа у висини од 10% основе плате сразмерно броју остварених сати у овом режиму рада.
Такође је од стране начелника Сектора Жељка Којића дана 14.02.2012. године поново послата депеша 06/2 број 861/2012 свим Начелницима сектора и Начелницима полицијских управа у којој налажу да се запосленима обрачунава пасивно дежурство и у којој се каже да пасивно дежурство се плаћа као додатно оптерећење на раду и да га треба разликовати од сталне доступности, јер је дежурство ван радног времена одређен планом и програмом рада (распоредом рада) полицијских станица.
Помоћник министра и Начелник сектора за вандредне ситуације Предраг Марић је Управама и Одељењима за ванредне ситуације послао депешу број 161-272/12 од 12.03.2012. где је у целости пренео депешу 06/2 број 861/2012  од 14.02.2012. године и наложио да се пасивно дежурство плати запосленима и Закон стриктно спроводи. Такође можемо са сигурношћу навести да се пасивно дежурство у ПУ Нови Сад плаћа.
Из наведених разлога обраћамо Вам се са Захтевом да депешом наложите старешинама који оверавају временике рада (командирима полицијских станица) да поступају у складу са законом и инструктивним депешама. У противном Синдикат српске полиције, покренуће процедуру за утврђивање дисциплинске и кривичне одговорности.
С поштовањем,
Председник СГ Ариље и
Члан ГО ССП-е
Драган Ристановић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ