Skip to main content

Радни састанак Синдиката српске полиције са начелником Управе граничне полиције


БЕОГРАД – Дана 1.7.2016. године делегација Синдиката српске полиције присуствовала је радном састанку у Управи граничне полиције коју су представљали начелник- генерал полиције, господин Миленко Божовић; Владан Антић, шеф Одсека за опремање УГП; Предраг Матовић, командир централне мобилне јединице и руководилац групе за контролу законитости у раду и Саша Јовановић, официр Одсека за посебне видове саобраћаја и унутрашње граничне прелазе при Одељењу за границу.

Делегацију ССП сачињавали су: председник Лазар Ранитовић, портпарол и члан Главног одбора Бобан Ђорђић, члан Главног одбора Синиша Ћук и председник Статутарне комисије Виктор Ратковић.

IMG_20160701_103315 (474x640)

Генерал полиције, господин Миленко Божовић, пожелео је добродошлицу представницима ССП, након чега је изјавио да УГП руководи и обавља послове из своје надлежности на 97 граничних прелаза, те да је проблематика веома комплексна, као и да се озбиљно и системски приступа решавању свих проблема са којима се суочавају. Даље је додао да УГП на чијем је челу жели и сматра неопходном сарадњу са ССП, уз поштовање хијерархије, односно да се сви проблеми решавају од најнижег нивоа ка вишем. Да синдикални активисти од нивоа Синдикалне групе преко Регионалног центра па све до највиших представника како синдиката тако и послодавца се обрате командирима, начелницима, односно Управи па и самоме генералу у циљу решавања одређених проблема са којима се запослени на терену суочавају. УГП по речима господина Божовића je упозната са свим проблемима са којима се суочавају запослени ове управе, од самих извршилаца закључно до руководилаца стратешког нивоа. Уочени проблеми су евидентирани, анализирани и оно што је решиво од стране УГП је завршено или се завршава, док за проблеме који нису у самом домену УГП је обавестила надлежне службе, односно Секторе у оквиру МУП у зависности од природе проблема и то: Сектор за људске ресурсе, Сектор за заједничке послове, Сектор за информационе технологије и др.

Из УГП се по речима начелника Миленка Божовића надају решавању свих проблема у складу са датим могућностима.

Председник ССП, господин Лазар Ранитовић, поздравио је представнике УГП којом приликом се захвалио генералу на позиву, на томе што у ССП  многи па и УГП спознају искреног партнера који поред указивања на конкретне проблеме даје и предлоге за превазилажење, односно отклањање истих.

Након наведеног делегација ССП изнела је низ проблема са којима се суочавају запосени у целокупној УГП, односно Регионалним центрима, а који се огледају у недостатку основних услова за рад као што су:

  1. Недостатак људства– где запослени обављају послове и задатке из своје надлежности без слободних дана нарочито у току сезоне када је појачан број људи који су у транзиту кроз Републику Србију и где се сам обим послова повећава енормно и на самој је граници издржљивости запоселних;
  1. Недостатак возила и дотрајалост и похабаност униформе– евидентан је мањак техничко исправних службених возила, односно возила која су у возном стању што за последицу има веома отежано обављање редовних послова и задатака који су већ отежани самом мигрантском кризом.
  1. Хигијенски услови и неадекватне службене просторије у катастрофалном стању – услед недовољног броја али и непостојања запослених на одржавању хигијене у службеним просторијама  доводи се у питање здравље запослених који поред знатно повећаног обима посла немају могућности ни да сами почисте просторије у којима обављају задатке иако им то није у опису послова,  те на тај начин постоји бојазан и реална опасност од обољевања нарочито уколико се узме у обзир мигрантска криза и контакт који остварују запослени са мигрантима. Просторије у којима бораве односно станице, налазе се у веома лошем стању нарочито су то станице за обезбеђење државне границе у које се годинама није улагало, односно од 2005. године када су од Војске Србије преузети послови обезбеђења државне границе.

На питање које се односи на недостатак људства добили смо одговор да ће представници Управе граничне полиције у сарадњи са Дирекцијом полиције покушати да реше наведени проблем на тај начин што ће тамо где је евидентан недостатак људства и постоји реална потреба за појачаним присуством радника преко полицијских управа привремено на добровољној бази ангажовати запослене из опште надлежности у току сезоне када је поред мигрантске кризе појачан број странаца који се налазе у транзиту кроз нашу земљу. Наведено би се реализовало тако што би полицијски службеници УП били привремено упућени (на добровољној бази) у станице за обезбеђење државне границе (ОБДГ) док би радници ОБДГ били упућени на испомоћ колегама при станицама за контролу и прелазак државне границе (КПДГ). Запослени ће бити упознати са наведеним путем депеше.

Што се тиче недостатка службених возила, генерал полиције Миленко Божовић изјавио је да се најкасније до краја 2016. године очекује подела око 100 возила из донација и то: 50 теренских возила (СУВ), 20 комби возила, 30 путничких возила и 1 аутобус. Предметна возила су донација Еворпске уније, док се додатан број возила 5 од стране САД и 4 од СР Немачке очекује веома брзо.

Што се тиче теренских (СУВ) возила ради се о 2.0 литарским дизел моторима, док када су у питању путнички аутомобили ради се о 1.6 литарским такође дизел моторима, чиме ће се остварити и саме уштеде у гориву приликом експлоатације истих.

Конкретна расподела возила би требала бити за 3 месеца. 4. јула следи отварање понуда након чега по процени је потребно око месец дана да би се завршила обрада понуда где би за три месеца возила већ била подељена и у употреби на терену.

Када је у питању недостатак униформе, МУП је за потребе УГП из планираног буџета издвојио 17.500.000 динара који су утрошени на израду 4000 службених панталона које ће израдити фирма „Yumco”, а чија подела ће уследити у наредном периоду.

Када је у питању лоше стање службених просторија, односно ГП, начелник са сарадницима је изнео податак да је од стране Интернационалне организације за миграције (ИОМ) пристигла донација од 22 контејнера који ће бити распоређени на граничним прелазима који се налазе на мигрантској траси (што је дефинисано уговором са ИОМ), оно што остаје јесте опремање самих контејнера потребном опремом што ће како уз помоћ ИОМ-а тако и других донација, надају, се бити превазиђено. ССП као одговорна организација која жели да унапреди услове за несметан и нормалан рад запосленима узеће своје проактивно учешће у решавању ових проблема. Од стране УГП такође преко Дирекције полиције, односно ПУ обзиром да је на снази забрана запошљавања у јавном сектору, сагледаће се могућност да запослени на одржавању хигијене у току радног времена буду упућени (превежени) до граничних прелаза како би почистили и омогућили нормалане хигијенске услове чиме би био елеминисан сваки вид заразе и обољења.

У следећем делу састанка руководство УГП је упознато са проблемима специфичним за поједине Регионалне центре граничне полиције. Синиша Ћук је генералу Божовићу скренуо пажњу на незадовољство запослених у РЦ према Републици Хрватској обуставом исплате надокнаде за рад у отежаним условима, прописане посебном одлуком Министра, за период од почетка 2016.године, на шта је господин Божовић одговорио да су спискови полицијских службеника УГП који су били ангажовани на пословима са мигрантима, али овог пута са конкретним и тачним планом ангажовања, поново сачињени и достављени Дирекцији полиције, те да ће исти бити достваљени координатору на оверу, након чега се може очекивати исплата предметне надокнаде. Такође, указано је и на проблем нерегулисаног времена које полицијски службеници проведу у путу приликом доласка на место рада (ГП Нештин и ГП Рујан на пример) које се не обрачунава, тј.не улази у категорију прерасподеле нити прековременог рада. Договорен је модел који предвиђа да полицијским службеницима чије је место рада на удаљеним граничним прелазима, а у оквиру СГП чија попуњеност то буде дозвољавала, буду омогућена додатна један или два дана одмора на месечном нивоу.

Даље, од стране Бобана Ђорђића, генерал је упознат са проблематиком која се односи на део РЦГП према Р. Хрватској и РЦГП према Р. Мађарској који се огледају превасходно у мањку људства где у току сезоне годишњих одмора када је и највећа фреквенција уласка односно изласка туриста из земље, велик број запосених остварује вишкове радних сати, радећи преко максимума одређеног законом на недељном нивоу. Иако руководиоци труде се да прерасподелом компензују запосленима вишак радних часова кроз слободне дане, остаје проблем кршења закона али и преоптерећености запослених током рада због обима посла али и временских прилика. Генерал, је одговорио да је УГП и њему лично позната предметна проблематика, те да се изналази решење у садејству са Дирекцијом полиције, где се убрзо очекује депеша на терену према руководиоцима ПУ да на добровољној бази се упути људство из опште надлежности на испомоћ станицама за ОБДГ. У СГП Богојево је евидентан проблем  кршења, односно не поступања по  Инструкцији о интегрисаном управљању границом, који се огледа у томе да су запослени који обављају задатке у кућицама на граничном прелазу одвојени од царинских службеника где се полицијски службеници који раде улаз и излаз налазе у истом делу кућице физички издвојени потпуно од царинских службеника који се налазе у другом делу кућице. Наведено проузрокује поред кршења предметне Инструкције и здравствене проблеме код запослених како код припадника граничне полиције тако и царинских службеника јер се ствара промаја када су паралелно приликом контроле отворени прозори са обе стране што за поседицу има неретко често одсуствовање са посла због привремене спречености за рад и нарушавање здравља запослених. Генерал Божовић наложио је господину Предрагу Матовићу да преко заменика начелника РЦ ГП према Хрватској, Душком Шуманом реше проблем.

Виктор Ратковић, презентовао је проблеме РЦ ГП према Црној Гори, којом приликом поред већ поменутих проблема чија се реализација очекује у наредном периоду је подсетио на нерешене а горуће проблеме на граничном прелазу Гостун, односно изградњи прелаза. Господин Божовић изјавио је да се комплетна документација са планом експроприације завршава након чега ће бити упућена надлежном органу, те се надају брзом добијању потребних дозвола након чега ће одпочети се са радовима, за шта су средства наменски обезбеђена из ИПА фондова. Такође, на ГП Гостун, не постоји уређена вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација – саобраћајни знакови „СТОП“ и забране фотографисања и снимања, такође опрема попут штампача, рачунара али и лампи које су неопходне за несметан рад су неисправне и нефункционалне, чиме је знатно отежан рад засполених. Божовић је изјавио да што се тиче саобраћајне сигнализације да није у надлежности МУП, те је наложио господину Владану Антићу да се упути допис управљачу путева како би се недостаци одклонили. Када су у питању лампе и друга средства неопходна за рад оно што УГП добије расподели по свим РЦ у складу са могућностима, те је искључиво одговорност руководилаца да адекватно расподеле на нижим нивоима и старају се о исправности, односно функционалности.  Виктор Ратковић је упознао присутне да припадници РЦ ГП  према Црној Гори немају  обућу односно да је иста дотрајала. Владан Антић је рекао да је вршена подела обуће пре изсесног времена и да им није познато како и због чега нису добили припадници наведеног РЦ, на шта је генерал Божовић изјавио да ће се проверити и утврдити, те покушати решити проблем.

Након двочасновног излагања и конструктивног диајлога састанак је завршен, којом приликом је уочен отворен однос за решавање свих проблема, чијем се решавању убрзо надамо у циљу општег задовољства и још квалитетнијег обављања задатака јер задовољан, мотивисан и опскрбљен припадник полиције = јако Министарство.

Служба за информисање ССП

Бобан Ђорђић