Skip to main content

СГ Београд: Допис генералу Курибаку, депешу 2319 под хитно ставите ван снаге!


Поштовани господине Курибак,
У складу са потписаним Споразумом о сарадњи и социјалном дијалогу између Министарства унутрашњих послова и Синдиката српске полиције број 01-8950 од 24.10.2012. и позитивним законима Републике Србије, тражили смо информацију да ли је депеша број 2319 од 26.10.2007.године још увек на снази, односно да ли је важећа и да ли се примењује?
У Вашем одговору 03/5 број 133-5063/12 од 14.12.2012.године обавестили сте Синдикат српске полиције да је депеша број 2319 од 26.10.2007.године још увек на снази.
С тим у вези, дужност нам је да Вас упозоримо да је предметна депеша незаконита и да сте у обавези да је под хитно ставите ван снаге.


Наиме, од 01. јануара 2009. године примењује се Закон о заштити података о личности који регулише материју заштите, прикупљања и обраде личних података грађана. Предметном депешом, у највећем делу налажете задирање у приватност оболелих лица на раду или на боловању.
Такође, занемарујете и чињеницу чувања лекарске тајне и сл. што је регулисано Законом о здравственој заштити:  члан 30 (Право на приватност и поверљивост информација); члан 31 (Право на самоодлучивање и пристанак); члан 36 (Право на увид у медицинску документацију); члан 37 (Право на тајност података), за кршење ових чланова предвиђене су  казнене одредбе.
Што се тиче болести са шифром „Ф“ , морамо истаћи да по међународној класификацији болести (МКБ 10) шифре „Ф“ представљају болести Душевног поремећаја и поремећаја понашања и то:

 1. Ф00-Ф09 Органски и симптоматски душевни поремећаји
 2. Ф10-Ф19 Душевни и поремећаји понашања настали употребом психоактивних супстанци
 3. Ф20-Ф29 Схизофренија, схизоидни поремећаји и суманута душевна обољења
 4. Ф30-Ф39 Поремећаји расположења
 5. Ф40-Ф48 Неурозе, стресни и соматоформни поремећаји
 6. Ф50-Ф59 Синдроми понашања удружени са физиолошким сметњама и физичким чиниоцима
 7. Ф60-Ф69 Поремећаји личности и поремећаји понашања одрасле особе
 8. Ф70-Ф79 Душевна заосталост
 9. Ф80-Ф89 Поремећаји психичког развоја
 10. Ф90-Ф98 Други поремећаји емоција и поремећаји понашања настали у детињству и адолесценцији
 11. Ф99 Неодређени душевни поремећаји

Тако да их не можете паушално све заједно тумачити у смислу представљања опасности по себе и друге раднике и тиме налагати привремено одузимање службеног или приватног ватреног оружја и службене легитимације. Посебно, јер у Управи полиције не раде стручна лица која се баве медицином или психологијом. С тим у вези, потребно је затражити стручно мишљење Института за медицину рада или Војно-медицинске академије у вези болести са шифром „Ф“ и привременог одузимања ватреног оружја. Размислити да ли запослени са изразитим проблемом вида, требају на дужности да носе ватрено оружје.
Такође, треба размотрити, да ли оболели са тешким облицима болести из шифарника „Ф“ имају права  да управљају моторним возилима, на служби и у приватном власништву с обзиром да аутомобил није ништа мање опасан од ватреног оружја и да ли има елемената за привремено одузимање возачке дозволе.
Нејасно је на који начин се врши контрола евентуалних неправилности у коришћењу одсуства са рада по основу боловања с обзиром да полицијски службеници нису стручни да то чине, нити по Закону о здравственој заштити имају право увида у лекарске налазе нити смеју од лекара или пацијената да траже извештаје о врсти болести и начину коришћења боловања.
Истичемо да све врсте болести нису исте и да рецимо неке од болести „Ф“ захтевају терапију и лечење у природи, шетњи, бањи, мору, језерима, склањање из градске буке и сл…
Схватајући Вашу добру намеру да се покаже брига, смањи број суицида или напада болесних, уведе ред и дисциплина мећу несавесним радницима, дужност нам је да Вас упозоримо и скренемо пажњу на горе изнете примедбе а тичу се кршења закона.
С тим у вези, захтевамо да депешу број 2319 од 26.10.2007.године под хитно ставите ван снаге а са Дирекцији полиције дате предлог да се сачини депеша из ове области, која ће се примењивати у свим управама Дирекције полиције. Сматрамо да је неопходно, пре пуштања на терен наредне депеше да затражити мишљење од Министарства здравља, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и заинтересованих синдиката како би смо добили ваљан документ који се може примењивати и од кога можемо очекивати резултате.
Напомињемо да као одговорно стручно лице, немате право да доносите документа која су у супротности за позитивним законима Србије, већ да сте у обавези да их пратите, штитите и примењујете.
Уколико предметна депеша остане на снази, Синдикат српске полиције предузеће законске мере и радње против одговорних лица у циљу заштите закона и интереса запослених.
С поштовањем,
Председник СГ Београд    
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ