Skip to main content

СГ Нови Сад: Иницијатива за покретање дисциплинског поступка


Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Полицијска управа Нови Сад
Заменик начелника – дисциплински старешина
Стеван Крстић
Предмет: ИНИЦИЈАТИВА (ПРЕДЛОГ) ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА
Подносиоци: Поповић Радован, Дивац Владимир, Скокић Милан, заступани по Синдикату српске полиције – Синдикална група Нови Сад
На основу члана 4. став 3. Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова (Службени гласник РС, бр. 8/2006), запослени ПС Футог подносе ову иницијативу за покретање дисциплинског поступка:
П р о т и в : командира Полицијске испоставе Футог, Милидраговић Драгана.

З б о г   т о г а :
1. Што је дана 21.06.2012. године дошао на посао у Полицијску станицу Футог у 07:11 часова, дана 28.06.2012. године у 07:07 часова, дана 03.07.2012. године у 07.04 часова, дана 04.07.2012. године у 07:05 часова, дана 05.07.2012. годинеу 07:04 часова, те постоји основана сумња да је Милидраговић Драган тиме починио лаку повреду службене дужности из члана 156. став 1. тачке 1., која садржи неоправдани недолазак на посао у одређено време, најмање три пута у року од месец дана, иако би као командир ПС требао да буде пример осталим полицајцима,
2. Што је дана 05.07.2012. године упућивао полицијске службенике на рад на терену противно Депеши директора полиције која је налагала да се полицијски службеници у 12 часова склањају са сунца због високих температура, а чему као доказ говоре Налози за извршење службених задатака где су садржани конкретни задаци и термини њиховог извршења, те постоји основана сумња да је Милидраговић Драган тиме починио тешку повреду службене дужности из члана 156 став 1 талчке 14 Закона о полицији, а која се састоји у незаконитом, несавесном, немарном раду или пропуштању радње за коју је запослени овлашћен, а који су проузроковали или су могли да проузрокују штету или незаконитост у раду;
3. Што је у ПИ Футог нарушавао односе међу запосленима на начин што је коментарисао појаву колеге, полицијског службеника Поповић Радована, речима да је смотан и да не зна како исти уопште може да јебе своју жену, затим да је рекао да припадници ПИ за обезбеђење имају шифру Ф, као и да су све старије колеге лењи и безобразни, те на тај начин постоји основана сумња да је учинио тешку повреду службене дужности из члана 157 став 1 тачке 7 Закона о полицији, а које се састоји у понашању супротно Кодексу полицијске етике, које штети угледу службе или нарушава односе међу запосленима.
О б р а з л о ж е њ е
Синдикат српске полиције – синдикална група Нови Сад, који заступа права својих чланова, полицијских службеника, подноси у име својих чланова ову иницијативу за покретање дисциплинског поступка против Милидраговић Драгана, командира ПС Футог. Иницијативу има право да поднесе сваки запослени када сазна за чињење повреда службене дужности, сходно члану 4 став 3 Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова.
Исто лице је према радњама наведеним у диспозитиву иницијативе грубо кршило одредбе Закона о полицији и зато захтевамо да се против њега покрене дисциплински поступак, а запослени казни према закону.
Запослени Милидраговић је у више наврата подносио дисциплинске пријаве против својих подређених, а у великом броју случајева се показало да су исте биле неосноване. Вероватно да у ПУ Нови Сад постоји евиденција покренутих дисциплинских поступака по предлогу Милидраговића, као и њихов епилог.
У наведеним случајевима, у тачкама 1. до 3. диспозитива иницијативе постоје основи сумње да је Милидраговић Драган извршио повреде службене дужности које су му иницијативом стављене на терет, те овом приликом желимо да се према запосленом примене исти аршини, као и према запосленима против којих је подносио пријаве и да се поведе дисциплински поступак против њега.
Предлажемо да се у дисциплинском поступку изведу следећа доказна средства:
– саслушање запослених ПИ Футог: Скокић Милан, Дивац Владимир, Поповић Радован,
– читање службених белешки и извештаја: Скокић Милана и Дивац Владимира од 04.07.2012 године, Поповић Радована од 21.06.2012., 24.06.2012, 04.07.2012., 05.07.2012 године, Налози за извршење службеног задатка ПС Футог бр. 740 и 741 од 04.07.2012,
– саслушање запосленог Милидраговић Драгана и по потреби суочење са саслушаним сведоцима.
Предлажемо да на основу члана 5 став 1. Уредбе о дисциплинској одговорности у Министарству унутрашњих послова, дисциплински старешина закључком покрене дисциплински поступак.
У Новом Саду, 25.07.2012. године
Председник ССП СГ Нови Сад
Ненад Љубишић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ