Skip to main content

Случај Момчила Воштића: Траљав и нестручан извештај ОЗКС у корист начелника ПС Палилула


Да ли се сећате случаја када је наш члан и колега Момчило Воштић (криминалистички техничар – в.д. координатор) саслушаван по наређењу начелник ПС Палилула Горана Мијаиловића где се може закључити, да је изјаву дао у вези покушаја нормирања рада. Односно покушаја да се радницима криминалистичке технике наметне обавеза подношења редовних оперативних информација у току месеца, и ако им то није у опису посла.

На те околности, упутили смо допис начелнику ПУ за град Београд Стевану Бјелићи и тражили да се случај испита.

Полицијски службеник Џумо Муса из Одељење за контролу законитости у раду Полицијска управа за град Београд подноси крајње чудан извештај у коме доноси закључак да је мишљења да нема пропуста у раду начелника ПС Палилула Горан Мијаиловић, обзиром да је исти поступао у складу са предвиђеним овлашћењима, те предлаже да се предмет одложи у а/а.

Напомињемо да је полицијски службеник Џумо Муса из Одељење за контролу законитости у раду случај завршио као а/а, и ако са оштећеним Момчилом Воштићем није извршио разговор. Довољно је било да верује на реч Горану Мијаиловићу и Стојадину Стаменковићу.

У наставку, можете прочитати Извештај и Записнике са саслушања:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Дирекција полиције
Полицијска управа за град Београд
Одељење за контролу законитости у раду
01/1 број 07.2-167/13
Дана 22.04.2013. године

ИЗВЕШТАЈ    

о извршеним проверама и утврђеном чињеничном стању поводом поднеска Синдиката српске полиције

Дана 17.04.2013. год., прослеђен је ОЗКЗ поднесак који је Синдикат српске полиције поднео ПУ за град Београд и којим је затражио да се испитају околности у вези изјаве полицијског службеника ПС Палилула Момчила Воштића дате на записник дана 01.04.2013. године. Синдикат српске полиције је приложио и копију поменуте изјаве у којој је Момчило Воштић навео да разуме предмет због којег је позван, па је у том смислу изјавио да му је почетком месеца марта 2013. год., начелник ПС Палилула Горан Мијаиловић рекао да су четири увиђајне екипе дужне да у току месеца поднесу по једну оперативну информацију. Поменуто наређење, Момчило Воштић је пренео свим оперативним радницима који раде у увиђајним екипама, нашта су исти рекли да ће одмах по сазнању подносити оперативни извештај. На крају изјаве, именовани службеник је навео да је у току месеца марта била само једна оперативна информација.

С тим у вези, узете су изјаве пол. службеницима ПС Палилула, као и друге провере којом приликом је установљено следеће чињенично стање:

I

Дана 18.04.2013. год., узета је изјава на записник начелнику ПС Палилула Горану Мијаиловићу којом приликом је исти навео да је почетком месеца мата 2013. год., одржао радни састанак са шефом ОЗСК Стојадином Стаменковићем и вршиоцем дужности координатора криминалистичке технике у наведеном одсеку Момчилом Воштићем. Циљ поменутог састанка је било повећање заинтересованости за рад оперативних радника који врше послове у увиђајно-оперативним групама, као и њихово веће укључивање у рад на сузбијању криминалитета.

Како је начелник ПС Палилула даље изјавио, у претходном периоду примећено је да наведене групе, конкретније оперативни радници у групи, мање времена посвећују раду на сузбијању криминалитета, иако им је то примарна активност, па се тако створила ситуација да службеници ПИ Палилула и ПО Борча, који такође запримају кривичне пријаве као и увиђајно-оперативне групе ОЗСК, подносе већи број оперативних информација у вези кривичних дела. Поменута чињеница је презентована Момилу Воштићу на радном састанку али не са циљем да се нормирају радни резултати, већ да би се радници ОЗСК више укључили у раду на сузбијању криминалитета, а све ради крајњег циља-побољшања општег стања безбедности. Током састанка, Момчило Воштић је прихватио све напред описано, изневши и сам критички став о раду службеника криминалистичке технике, након чега је прихватио и сагласио се са предлогом начелника да бар оперативни радници увиђајно-оперативних група, током месеца. доставе одговарајући број оперативних информација. Са поменутим предлогом сагласио се и шеф ОЗСК Стојадин Стаменковић. Како ни после месец дана од одржаног састанка није дошло до побољшања стања, начелник ПС Палилула је наложио шефу ОЗСК Стојадину Стаменковићу да узме изјаву на записник Момчилу Воштићу како би се утврдило шта је исти предузео. По узимању изјаве и утврђеном чињеничном стању, начелник ПС је проценио да нема елемената за покретања било каквог поступка против Момчила Воштића. На крају изјаве, начелник ПС Палилула Горан Мијаиловић је желео да напомене да ни у једном моменту није претио Момчилу Воштићу, нити је вршио притисак на истог, већ је све рађено уз претходни договор са именованим.

Дана 18.04.2013. год., узета је изјава на записник шефу ОЗСК ПС Палилула Стојадину Стаменековићу који је у потпуности потврдио чињенице и околности које је претходно описао начелник ПС.

Дана 19.04.2013. год., службеници ОЗКЗ извршили су провере у Управи за логистику, којом приликом је утврђено да још увек није донет акт који регулише опис послова у МУП РС, те да се опис послова за сва радна места може дати на основу делокруга организационих јединица, који је прописан актима из надлежности министарства. С тим у вези, службенице Управе за логистику су презентовале предложене описе радних места, где је за командира ПС, између осталог наведено да организује и обезбеђује правилан и законит рад у вршењу послова јавног реда и мира и оперативном раду на терену полицијске станице. Руководи радом и непосредно организује извршавање послова и задатка надлежности полицијских станица. Даје смернице и врши увид у изради и извршавању планова у оквиру ПС. Одговаран је за квалитет рада, законито и благовремено поступање по пословима из надлежности. Како је даље утврђено, оперативни радник према истом предлогу описа послова, непосредно и самостално обавља све задатке на сузбијању, расветљавању кривичних дела и откривању њихових извршилаца. Одговоран је за стручно, благовремено и ефикасно спречавање и расветљавање кривичних дела и откривање извршилаца из делокруга рада ОЗСК. Непосредно извршава задатке из одређених акција и по потреби ПС и наређењу непосредних старешина обавља и друге послове у вези расветљавања и других кривичних дела.

Закључак:

На основу свега напред наведеног, мишљења сам да нема пропуста у раду начелника ПС Палилула Горан Мијаиловић, обзиром да је исти поступао у складу са предвиђеним овлашћењима, те предлажем да се предмет одложи у а/а.

Са извештајем је упознат и сагласан начелник Одељења за контролу законитости у раду ПУ за град Београд, главни полицијски саветник Милан Курузовић.

ИЗВЕШТАЈ САЧИНИО
главни полицијски инспектор
Џумо Муса

Повезани чланци:

  1. Стевану Бјелићу: Зашто је саслушан Момчило Воштић радник ПС Палилула?
  2. Стевану Бјелићу: Нисмо ни сумњали да ће пријатељ одговарати у складу са законом!

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ