Skip to main content

ССП потписао уговор о сарадњи са Мегатренд Универзитетом


Поmegatrend-mштовани чланови Синдиката српске полиције,  само за Вас који студирате или планирате да студирате у школској 2013/2014 години, припремили смо посебну погодност за студирање на Мегатренд универзитету.

  • Школарина за студије првог степена (основне академске и основне струковне студије) за чланове Синдиката који са завршеном вишом односно  високом струковном школом уписују трећу односно четрврту годину студија износи 900 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате, a у свим осталим случајевима  највише 1.200 евра.
  • Школарина за студије другог степена (мастер академске студије) износи 1.200 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате.
  • Школарина за студије трећег степена (докторске академске студије) износи 2.700 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате.
  • Школарина се плаћа у дванаест једнаких месечних рата.
  • Уговор се не односи на све факултете Мегатренда у Србији већ на Факултет за пословне студије у Београду и Факултета за право, јавну управу и безбедност у Београду.
  • Уговор је искључиво за запослене у МУП-у чланове ССП а не и за њихове породице и децу.
  • Чланство у Синдикату српске полиције доказује се посебном потврдом или чланском картицом која садржи личне податке лица и јединствени серијски број издате картице.

УГОВОР О САРАДЊИ

Закључен између:

 1. Мегатренд универзитета, Београд, Гоце Делчева бр. 8, (у даљем тексту: Универзитет) кога представља  ректор Универзитета, проф. др Мића Јовановић , и

 2. Синдиката српске полиције, Ужице, Наде Матић бр.8 кога представља председник Глишо Видивић (у даљем тексту: Синдикат)

  Члан 1.

Предмет овог Уговора је успостављање пословне сарадње уговорних страна, која подразумева реализацију студија Универзитета за потребе студирања чланова Синдиката у школској 2013/14 години.

 Члан 2.

Универзитет се обавезује да обезбеди услове за школовање лицима из члана 1. овог Уговора на акредитованим студијама првог, другог и трећег степена Факултета за пословне студије у Београду и Факултета за право, јавну управу и безбедност у Београду, у складу са законом, општим актима Универзитета и овим Уговором.

Школовање у смислу овог Уговора подразумева упис на другу, трећу и четврту годину студија, као и наставак школовања уписом на студије другог и трећег степена под условима прописаним општим актима Универзитета.

Члан 3.

Школарина за студије првог степена (основне академске и основне струковне студије) за чланове Синдиката који са завршеном вишом односно  високом струковном школом уписују трећу односно четрврту годину студија износи 900 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате, a у свим осталим случајевима  највише 1 200 евра.

Школарина за студије другог степена (мастер академске студије) износи 1200 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате.

Школарина за студије трећег степена (докторске академске студије) износи 2700 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате.

Школарина се плаћа у дванаест једнаких месечних рата.

Члан 4.

Сваки студент ће закључити појединачни уговор о студирању којим ће бити прецизиране међусобна права и обавезе као и услуге које нису обухваћене школарином.

Чланство у Синдикату српске полиције доказује се посебном потврдом или чланском картицом која садржи личне податке лица и јединствени серијски број издате картице.

Члан 5.

Студент је дужан да плаћа школарину на начин утврђен појединачним уговором.

Студент који не плаћа школарину губи право праћења наставе и полагања испита.

Члан 6.

Студент је сагласан да Универзитет поднесе на наплату административну забрану на његову зараду.

Овлашћени представник Синдиката преузима административне забране и одговоран је за  реализацију административих  забрана.

Члан 7.

Студент који изгуби статус из члана 1. овог Уговора наставља студије под општим условима студирања Мегатренд универзитета.

Члан 8.

Овај уговор је закључен у 4 истоветна примерка, за сваку уговорну страну по један.

 За Мегатренд универзитет
проф. др Мића Јовановић

За Синдикат српске полиције
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ