Skip to main content

ССП упутио представку Кабинету министра, на наводе одговара онај на кога смо се притуживали


Кабинет министра
Биро за информације од јавног значаја
Шефу – Јасмини Васиљевић 

Поштована,

Вашим актом 01 број: 2192/13-4 од 08.04.2013.године обратили сте се Синдикату српске полиције образлажући начин рада и функционисања Бироа за информације од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

Повод за допис је притужба на рад господина Драгана Поповића, мада је несхватљиво зашто Ви одговарате на представку с обзиром да се с тим у вези Вама нисмо ни обратили, јер то и није у  Вашој надлежности већ, Бироа за притужбе и представке.

Законом о слободном приступу информација од јавног значаја (у даљем тексту ЗОСПИОЈЗ)  („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) у члану 2 јасно је дефинисано шта је информација од јавног значаја а чланом 3. ко је орган јавне власти.

Према подацима са веб сајта МУПа и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП,  Биро за информације од јавног значаја је организациона јединица Кабинета министра, која је између осталог задужена за вођење управних поступака по захтеву физичких и правних лица за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Кабинет министра или више организационих јединица Министарства, у складу са важећим прописима.

У случајевима када правно лице као што је и Синдикат српске полиције, тражи неопходне информације по ЗОСПИОЈЗ није у обавези да зна каква је организациона структура Министарства унутрашњих послова Републике Србије, какви су проблеми у организацији рада и шта доводи до проблема у раду или како сте организовали рад по ЗОСПИОЈЗ.

Интерес Синдиката српске полиције, као правног лица, је да Министарство унутрашњих послова Републике Србије поступа у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја, да не тумачи закон погрешно и на штету синдиката, да не прекорачује законске рокове и да не доставља нетачне податке као до сада и то у више случаја.

Начин и организација рада Бироа за информације од јавног значаја, према Закону о слободном приступу информација од јавног значаја је небитна, нити се законодавац бавио проблемом великих органа као што је МУП, већ је тај проблем интерне природе, а то се нас не тиче.

Захваљујемо Вам се на труду који сте уложили да нас упознате са тиме да имамо право и могућност подношења жалбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, али таква права су нам позната и то редовно и чинимо.

Међутим, тачно је и да можемо подносити притужбе на рад полицијских службеника уколико сматрамо да нестручно или несавесно обављају поверени им посао, да поступају супротно законима и позитивним прописима, или да из таквог рада неко трпи штетне последице.

С тим у вези, обавештавам Вас да ће надлежна лица у Синдикату српске полиције, и у будућем периоду захтевати од полицијских службеника којима се обраћају, професионализам, ажурност, стручност и законито поступање.

Дакле и у будуће када дође до кршења закона, пробијања рокова, избегавање одговора, давање лажних, нетачних или полу тачних информација, надлежна лица у синдикату писаће представке, подносити захтев за покретање дисциплинских поступака или подношење кривичних пријава против одговорних лица која су у потпису документа.

Требало би да знате, да у ранијим или будућим случајевима, нема нити ће бити ичег личног нити постоји било какав лични сукоб на релацији Синдикат српске полиције – Биро за информације од јавног значаја, већ да се ради искључиво професионално уз поштовање закона и уз уважавање личности.

С обзиром да је господин Драган Поповић лице на које се најчешће притужујемо а вероватно задужен за Синдикат српске полиције, можемо да Вам препоручимо реорганизацију и унапређење рада службе, како бисте заштитили и предупредили писање представки, а то је да у колико имате проблем са линијама рада, осмислите другачи концепт рада и надлежности.

Пре свега, да радници Вашег Бироа не потписују одговоре ако нису сигурни у истинитост и тачност информација које дају, већ да изворне одговоре нижих организационих јединица достављате у прилогу акта, а за кашњење у одговорима, као надлежно лице тражите одговорност поступајућих службеника.

Уколико постоји потреба, стојимо Вам на располагању за организовање састанка у којем бисмо решили евидентне проблеме које имамо у раду и комуникацији.

С поштовањем,

Шеф Службе за информисање и портпарол
Синдиката српске полиције
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ