Skip to main content

ССП упутио притужбу на раднике Бироа за информација од јавног значаја МУП


На основу Закона о полицији и Изменама и допунама Закона о полицији као и Правилника о поступку решавања притужби 01 број 6079/06 од 6.јуна 20006.године овлашћено лице Синдиката српске полиције (у даљем тексту ССП) подноси притужбу на рад радника Бироа за информације од јавног значаја Кабинета министра, и то шефа бироа Јасмине Васиљевић и Драгана Поповића овлашћеног лица, радника поменуте организационе јединице.
Синдикат српске полиције, односно овлашћена лица синдиката обраћала су се Бироу за информације од јавног значаја (у даљем тексту Биро) у циљу добијања тражених информација и докумената, у складу за Законом о информацијама од јавног значаја.
У највећем броју случаја, законски рок за доставу информација од 24 сата, 15 односно 40 дана Биро није испоштовао  (Члан 16. Закона о информацијама од јавног значаја) и тражиоцу није доставио информације или их није достављао у законском року. На тај начин одговорни радници у Бироу проузроковали су или су могли да проузрокују штетне последице и својим несавесним радом ометали рад Синдиката српске полиције.

Не улазећи у разлоге кашњења или намере да нам се не одговори, овакво понашање одговорног лица у Бироу,  створило је проблеме у раду синдиката, односно увећавао обим посла који се огледао у писању жалби и урегенција Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (у даљем тексту Повереник). А због немогућности да добијемо проверене и тачне информације, синдикат и његови чланови трпели су штетне последице јер нисмо могли да делујемо према послодавцу у заштити права радника или примени закона.
Из разлога ћутања и кашњења одговора из Бироа, повећавао се и обим посла Службе повереника, с обзиром да је Синдикат српске полиције на свако законско кашњење или ћутање слао жалбу Поверенику, а што се може тумачити као последица лошег рада,  немара, дискриминације или намере да се опструише рад синдиката од стране  одговорних лица у Бироу, или Кабинету министра. Томе у прилог и допис Службе повереника упућен ССП 12.04.2012.године у којој нас обавештавају о проблемима у раду и великом обиму посла (документ у прилогу).
Поменуто константно кршење законских рокова од стране Бироа, одражавао на посредно спречавање рада  синдиката, повреду права запослених као и повећање обима посла Служби повереника.
Синдикат српске полиције је током 2011. и 2012. године упутио неколико захтева за приступ информација од јавног значаја и то:

  1. Информације које се односе на плате у организационим јединицама, разврстане по организационим јединицама и стручној спреми. Добијени одговор је незадовољавајући те је предата жалба Поверенику 27.12.2011.год. Одговор нисмо добили;  
  2. Затражена копија аудио снимака годишње анализе рада МУП од 04.03.2011.године. Првобитни одговор од 23.06.2011.год. достављен ССП у коме се каже да ће одговор бити достављен у року од 40 дана, и ако је Бироу изворни нецензурисани ЦД послат на време. ССП је после 5 месеци поднео жалбу поверенику 01.03.2012.године. Аудио ЦД достављен од стране Биора 05.04.2012.године некомплетан и цензурисан и то без законске основе али у одговору наведе да достављају тражено, и нигде не наводе да је ЦД цензурисан. Одговор некомплетан.
  3. Питања у вези грба Министарства, заставе и аутора. Захтев упућен 24.11.2011. одговор послат некомплетан. До данас нисмо добили комплетне одговоре на тражене информације. Жалба Поверенику упућена 27.12.2011.год. Одговор некомплетан.
  4. Тражена је статистика суицида међу радницима МУП и то 28.06.2011.године, због ћутања Бироа, жалбу Поверенику упутили смо 01.03.2012.године и ургенцију 02.04.2012.године. Одговор Бироа ка ССП послат је тек 05.04.2012.године, дакле на одговор смо чекали око 10 месеци, и ако је надлежна орг. јединица податке Бироу доставила на време.
  5. Тражена је информација о условима осигурања за полицијске службенике, животиње и техничка средства МУП и то 18.11.2011.године. Уместо информације о општим и посебним условима, добили смо копије полисе, а то није предмет интересовања ССП. Жалбу Поверенику поднели смо 26.01.2012.године. Одговор нисмо добили.
  6. Сет питања која се односе на рад Кабинета министра упутили смо 23.06.2011.године. Некомплетне и делимичне податке добили смо 05.04.2012.године, и то после 9 месеци чекања.
  7. Због хитности безбедности здравља на раду, одговор на питање затражили смо у законском року од 48 часова и то 06.02.2012.године. Због ћутања, упутили смо жалбу Поверенику. Некомплетан одговор од МУП добили смо 10.02.2012.године и то по престанку опасности, тако да је одговор био безначајан због кашњења.
  8. Тражили смо копије четири уговора о делу и једне депеше 03.02.2012.године. Одговор нисмо добили.
  9. Информације у вези безусловних објеката који су од азбеста или су без тоалета и воде а у коме раде или су смештени запослени у МУП упутили смо 13.03.2012.године. Одговор на ово питање директно проузрокује штету јер касни одговор ССП према Инспекцији рада и даље састанке, односно штетне последице према радницима који бораве у неусловним условима и азбестним просторијама. Одговор нисмо добили.
  10. Информације у вези Фонда за помоћ породицама погинулих и рањених припадника МУП затражили смо 15.03.2012.године. Одговор нисмо добили.

Због свега изнетог а у складу са Законом о полицији и Изменама и допунама закона о полицији и чланом 157. тачка 14. и 15. правни тим Синдиката сматра да је дошло до тешке повреде службене дужности која се односи на насавесан и немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен а то што је могло или је проузроковало штетне последице по овај Синдикат.
На такав начин рада службених лица који константно крше законе, пропуштају дужност надзора и очигледно несавесно поступају у служби, и ако су били свесни да услед тога може настати тежа повреда права другог, оставља простор за подизање кривичне пријаве по члану 361. несавестан рад у служби или Члана 359. Злоупотреба службеног положаја Кривичног законика Републике Србије.
Због свега изнетог и образложеног, у име Синдиката српске полиције и њених чланова који трпе последице необавештености односно ометања и спречавање права од Вас као овлашћеног лица захтевамо покретање дисциплинског поступка против Јасмине Васиљевић и Драгана Поповића овлашћених службених лица и радника Бироа за информације од јавног значаја.
  
 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ