Skip to main content

ССП за измену Закона о полицији у делу психолошке и здравствене заштите


 Синдикат српске полиције, у ранијем периоду упутио је допис Заводу за здравствену заштиту радника Унутрашњих послова, организацији која није у систему МУП, у коме смо инсистирали на одговоре и то:

 1. Доставити документацију која се односи на комплетну остварену добит и плаћање свих разних услуга (циљани лекарски прегледи, контролни лекарски прегледи, прегледи за пријем у радни однос, систематски прегледи и др.) које је Министарство унутрашњих послова, из буџета и сопствених прихода уплатило Заводу за здравствену заштиту радника МУП у периоду од 2008. до 2012.године (разврстано по годинама и услугама са износима).
 2. Доставити документацију која се односи на давање на трајно или ограничено коришћење покретности МУП (службених аутомобила, санитетских возила, мобилних телефонских апарата, службених СИМ картица МУП, информатичке опреме и сл.) Заводу за здравствену заштиту радника МУП у периоду од 2008. до 2012.године.

У ранијем одговору добили смо делимичне податке, превасходно о аутомобилима МУП који су дати на коришћење. Пре неколико дана, пристигао је и детаљан извештај о оствареној добити на име пружених услуга радницима Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

Из одговора се могу видети подаци и то:

 1. ЗЗЗР Министарства унутрашњих послова за 2008. годину МУПу је фактурисала 42.055.721,37  динара;
 2. ЗЗЗР Министарства унутрашњих послова за 2009. годину МУПу је фактурисала 28.989.745,99  динара;
 3. ЗЗЗР Министарства унутрашњих послова за 2010. годину МУПу је фактурисала 28.513.375,52  динара;
 4. ЗЗЗР Министарства унутрашњих послова за 2011. годину МУПу је фактурисала 36.204.049,39  динара;
 5. ЗЗЗР Министарства унутрашњих послова за 2012. годину МУП је фактурисала 45.513.132,03  динара;

Спецификација фактурисаних услуга у 2012. години је:

 1. Пријеми (укључујући прегледе за ЦОПО) – 10.173.066,47 динара;
 2. Периодични и контролни прегледи – 24.198.527,38 динара;
 3. Ревизије прегледа- 1.317.127,64 динара;
 4. Циљани  прегледи – 5.804.910,70 динара;
 5. Апотека – 4.019.499,84 динара;
  Што је укупно за 2012.годину:  45.5013132,03 динара.

У одговору директора др. Милана Петковића стоји да ова независна установа није мењала цене од 2006 године, изузев цене за лекове.

Због свега изнетог а с обзиром да се ради о милионским износима које МУП плаћа овој институцији која држи  монопол над МУП, а у циљу уштеде буџетских средстава Министарства унутрашњих послова, Синдикат српске полиције предлаже измену Закона о полицији у делу који се односи на здравствену заштиту.

Пре свега, измена се односи у делу да кандидати за курс у ЦОПО и сви други који желе да заснују радни однос у МУП плате своје лекарске прегледе. На тај начин према подацима уштедело би се годишње више од десет милиона динара.

Такође, велика уштеда би се остварила и ако би се Психолошка служба МУП ангажовала на психолошкој селекцији кандидата, то МУП не би коштало ништа с обзиром да би га обављали психолози у радном односу у МУП. Кандидати који би прошли  психолошку селекцију, лекарске прегледе извршили би у неку од референтних здравствених  установа које би МУП  бирао посебним правилником.

Предлог измене закона:

Централна психолошка служба

Чл. 145а

Послове људских ресурса из домена психолошке селекције и превенције  запослених обавља Централна психолошка служба Министарства, коју чине психолози из седишта Министарства, подручних Полицијских управа , специјалних јединица и јединица посебне намене полиције.

Психолози Централне психолошке службе се баве примарном, секундарном и терцијарном превенцијом, врше психолошку селекцију свих кадрова приликом пријема у радни однос у Министарству, психолошку селекцију свих кадрова приликом уписа на курсеве, као и током хоризонталног и вертикалног кретања кроз службу, баве се и класификацијом, каријерним вођењем и стратешким планирањем из домена психолошког. Поред наведених послова психолози Централне службе пружају запосленима и друге психолошке услуге одређене професијом.

Специфична здравствена заштита

Чл.145

Специфична здравствена заштита запослених у Министарству , која се односи на пружање здравствених услуга у вези са систематским лекарским прегледима, лекарским прегледима ради утврђивања опште здравствене способности за даље обављање послова полицијског службеника, обавља се у складу са критеријумима које доноси Министар унутрашњих послова.

Лекарски прегледи, лекарска уверења, за заснивање радног односа у Министарству, као и приликом уписа у образовне институције Министарства, обавља референтна установа, за кандидате који су прошли претходну психолошку селекцију Централне психолошке службе Министарства унутрашњих послова. Трошкови настали издавањем Лекарских уверења за пријем у рани однос и школовање сносе кандидати.

Програм специфичне здравствене заштите запослених у Министарству спроводе референтне установе које се бирају од стране Министарства, по правилнику који доноси министар.

Трошкове настале спровођењем специфичне здравствене заштите запослених у Министарству из става 1. овог члана сноси Министарства унутрашњих послова, што се регулише уговором.

Министарство нема друге обавезе према изабраним референтним установама, тј. не обезбеђује им услове рада као ни средства за рад.

-*-