Skip to main content

Старешине противзаконитим контролама боловања узнемиравају болесне раднике!


Начелницима Управе за град Београд и ПУ Шабац

Више пута до сада указивали смо на незаконито поступање старешина – полицијских службеника приликом контроле боловања, односно контроле права одсуства са посла по основу болести.

Важећом депешом Управе полиције број 2319 од 26.10.2007.године коју је потписао генерал полиције Младен Курибак, наложено је противправно и незаконито поступање у вршењу контроле боловања, на шта смо до сада више пута указивали господину Курибаку и директору Вељовићу.

Истичемо да је једино законски и правно могуће поступати у складу са чланом 103. (тачка 5.) Закона о раду и никако другачије, произвољно или самовољно прописивањем или поступањем по незаконитим инструкцијама.

Упозоравамо Вас као надлежне старешине који су одговорани за рад и функционисање ПУ на законске последице примене ове депеше. Пре свега полицијски службеници немају право да поступе у супротности са законом, чак и када им је то наложено са више инстанце!

Сматрамо да треба да знате да се од 01. јануара 2009. године примењује Закон о заштити података о личности који регулише материју заштите, прикупљања и обраде личних података грађана. Предметном депешом, задире се у приватност оболелих лица на раду или на боловању.

Такође, депешом се занемарује и чињеница чувања лекарске тајне што је регулисано Законом о здравственој заштити:  члан 30 (Право на приватност и поверљивост информација); члан 31 (Право на самоодлучивање и пристанак); члан 36 (Право на увид у медицинску документацију); члан 37 (Право на тајност података), за кршење ових чланова предвиђене су  казнене одредбе.

Истичемо случај колегинице Тање Живковић која ради у ПС Звездара са пребивалишем у Шапцу код које је противзаконито вршена контрола боловања. Наиме, депешом број 214-372/13 од 18.07.2013.године коју је послао начелник ПС Звездара Милан Мркоњић, замољена је ПУ Шабац да изврши контролу боловања колегинице Живкови.

Командир ПИ Шабац Драгомир Папуча актом 05-801/12 од 19.07.2013.године, обавештава ПС Звездара да су теренску проверу коришћења права одсуства у случају болести-боловања извршили помоћници командира ПИ Шабац Милан Лончар и Зоран Тодић.

У извештају се наводи да је 19.07.2013. године око 11:30 часова, на адреси пребивалишта у стану именоване, извршена контрола и да је колегиница Живковић затечена код куће, да је боловање отворено у здравственој амбуланти у Шапцу код лекара Др Ирене Селић и да ће боловање највероватније бити закључено 24.07.2013.године.

Нејасно је на који начин се врши контрола евентуалних неправилности у коришћењу одсуства са рада по основу боловања с обзиром да полицијски службеници нису стручни да то чине, нити по Закону о здравственој заштити имају право увида у лекарске налазе нити смеју од лекара или пацијената да траже извештаје о врсти болести и начину коришћења боловања, да улазе у туђ стан без законског основа, посебно јер се неке болести лече на различите начине, посебно је опасно слати контролу код психичких поремећаја или ако се ради о стресу, лекари препоручују шетњу и боравак у природу.

Из приложеног случаја, јасно се види да се не ради о бризи за здравље радника, већ да се сумња на неправилност у коришћењу права одсуства ради лечења. Сумња иде до те мере да се колегиница узнемирава у свом дому где јој се апсолутно нарушава неповредивост стана нити контролори знају њено стање и природу болести.

Истичемо да је Уставом Србије чланом 40. загарантована неповредивост стана што такође прописује  Кривични законик  у члану 139. – посебно ако је то учинило службено лице у вршењу службе за шта је запрећена казна затвора до три године!

Од Вас одговорног и надлежног старешине, захтевам да под хитно престанете са коришћењем незаконите депеше Управе полиције, да рад полицијских службеника контролишете и утичете да посао обављају искључиво по закону и по правилима.

Такође, предлажемо да против одговорних лица окренете дисциплинске поступаке у циљу утврђивања одговорности с обзиром да су у својству службеног лица противзаконито поступили.

Синдикат српске полиције поднеће кривичне пријаве против свих лица која су одговорна за предметни случај, односно која су грубо прекршила туђе људско право и законе.

 С поштовањем,

 

Председник СГ Београд
Драган Жебељан

Молимо све оне полицијске службенике које су у за последњих пар месеци били оштећени и над којима је вршена противзаконита контрола боловања да нам се обрате како би смо покренули кривичне пријаве против надлежних!

-*-

ЗАОН О РАДУ

8. Обавештење о привременој спречености за рад

Члан 103.

(1) Запослени је дужан да, најкасније у року од три дана од дана наступања привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању, о томе достави послодавцу потврду лекара која садржи и време очекиване спречености за рад.

(2) У случају теже болести, уместо запосленог, потврду послодавцу достављају чланови уже породице или друга лица са којима живи у породичном домаћинству.

(3) Ако запослени живи сам, потврду је дужан да достави у року од три дана од дана престанка разлога због којих није могао да достави потврду.

(4) Лекар је дужан да изда потврду из става 1. овог члана.

(5) Ако послодавац посумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада у смислу става 1. овог члана, може да поднесе захтев надлежном здравственом органу ради утврђивања здравствене способности запосленог, у складу са законом.

(6) Начин издавања и садржај потврде о наступању привремене спречености за рад у смислу прописа о здравственом осигурању споразумно прописују министар и министар надлежан за здравље.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ