Skip to main content

Ознака: члан 43 ПКУ за државне органе

Кад се хоће, све се може!!!

У истинитост изреке „Где почиње МУП ту престаје логика!“ врло брзо се увере сви новозапослени у Министарству унутрашњих послова. Бројни су примери и не треба их ни наводити, а најновију потврду добили смо ових дана. Наиме, до пре само неколико дана званичан став МУП био је да су Законом о буџету забрањене исплате било каквих додатака уз плату, изузев Јубиларних награда. Правници дали мишљење, а високи функционер МУП ставио то на папир и својеручно потписао.

Срећом, данас то више не важи. Правници су дали ново тумачење – солидарна помоћ није додатак, то је солидарна помоћ, а функционери МУП опет потписују и презентују то као званичан став.

Поента је у томе што је на почетку године важило „Нема новца у буџету.“, док сада важи „Новца има, ништа спорно за исплату.“ Срећом, неко се одобровољио да нам „удели цркавицу“ која запосленима иначе следује по колективном уговору.

То је свакако добра вест за оне којима то право припада а новац им је добродошао. Међутим, у стању до ког смо доведени, солидарна помоћ би нам свима требала, или можда боље речено „социјална помоћ“!

Остаћемо, наравно, без одговора на питање откуда новац наједном? Нема га за награђивање, нема га за путне трошкове, касне исплате дневница и посебне накнаде… Новца нема за униформу, возила и основну опрему…

Али свакако можемо да изведемо логичан закључак – не верујмо послодавцу кад каже да новца нема. Новца увек има, само је питање њихових планова, и добре воље да поштују законе и колективне уговоре које су потписали!

Подсећамо вас на члан 43. ПКУ за државне органе, који се, на основу анекса ПКУ за полицијске службенике, примењује на све запослене у МУП, и препоручујемо да сви они који се у њему пронађу и сматрају да остварују један од услове, а нису до сада предали захтев, то учине што пре. Образац захтева можете наћи на линку испод овог текста.  Уз захтев обавезно приложити доказе испуњености услова, т.ј. оправданости захтева.

Солидарна помоћ запосленом

Члан 43

Запослени има право на солидарну помоћ за случај:

1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;
2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;
3) здравствене рехабилитације запосленог;
4) настанка теже инвалидности запосленог;
5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;
6) помоћ члановима уже породице, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог и запосленом са случај смрти члана уже породице;
7) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који погине у току обављања послова радног места на које је распоређен – до висине просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;
8) рођења детета запосленог – у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Члановима уже породице у смислу овог члана, сматају се брачни друг, ванбрачни друг, деца, рођене браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојеник и старатељ.

Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. од 1) до 5) овог члана признаје се на основу уредне документације, у складу са средствима обезбеђеним у буџету Републике Србије, а највише до висине три просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Висина помоћи у току године, у случају утврђеном у ставу 1. тачка 6) овог члана признаје се највише до висине две просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

У случају да су оба родитеља запослена у државним органима, право из става 1. тачка 8) овог члана, остварује мајка детета.

Запослени може да оствари право на солидарну помоћ, уколико право на ортопедска помагала, апарате за рехабилитацију, лекове и др. није остварено у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима.

Образац захтева преузмите овде: ЗАХТЕВ ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић