Skip to main content

Ознака: пензионисање радника полиције

Пети месечни састанак у Кабинету министра

Београд, 10.05.2016. године, – У Палати Србија држан је пети по реду редовни месечни састанаку овој години између Радне групе МУП засарадњу са синдикатима и делегације Синдиката српске полиције. Радном групом је председавао секретар министарства, господин Милорад Тодоровић због других службених обавеза заменика министра, и председника Радне групе, господина Милосава Миличковића.

Делегацију ССП предводио је председник синдиката Лазар Ранитовић, а чинили су је и заменик председника Миле Лазаревић, портпарол синдиката Бобан Ђорђић, председник Статутарне комисије Виктор Ратковић и повереница за СГ Бор Слађана Грујић.

Теме на које смо разговарали, питања која смо поставили, предлоге које смо дали, као и одговоре представника послодавца можете прочитати у наставку извештаја:

  1. Проблем поступка одласка у инвалидску пензију радника МУП-а Р Србије

Запосленом полицијском службенику, којем је Комисија утврдила да остварује право на одлазак у инвалидску пензију, не врши се правовремено уручење решења, већ исти и даље обавља полицијске послове све до пријема решења након чега почиње да тече жалбени рок и тек након протека 8 дана решење постаје правоснажно. Руководиоци организационих јединица се обавештавају путем депеше да је одређени запослени остварио услов за инвалидску пензију те се ретроактивно сада већ пензионер брише из распореда рада. Депеша је акт обавештавања те као таква нема правну снагу, а у датом тренутку је једини акт на основу кога руководилац поступа. Потребно је изнаћи начин између Завода за здравствену заштиту радника МУП-а и Дирекције полиције како би се у најкраћем року израдило решење и послало руководиоцу, односно уручило запосленом. Постоји реална бојазан да у таквом вакууму до пријема решења док и даље обавља послове и задатке и примењује овлашћења дође до употребе средстава принуде,  подношења кривичних и прекршајних пријава, односно других околности (саобраћајна незгода службеним возилом и тсл.), а да „запослени“ формално више није радник МУП, што би могло да проузрокује неотклоњиве и непожељне последице како по „запосленог“ тако и по Министарство.

Господин Тодоровић се у име Министарства захвалио на овом питању и указивању на ситуацију који потенцијално може да доведе до озбиљних проблема. Већ су отпочети кораци да се изнађе решењеу том смислу, те тај временски вакуум простор смањи на максимално кратак рок.

  1. Исплата накнаде по Одлуци министра за око 20 полицијских службеника као по договору на састанку у Кабинету од 10.4.2016. године.

Сматрамо да ће овим поступком одређене колеге бити дискриминисане и немамо механизме да одвојимо чланове у Прешеву и РЦ ГП према Р. Македонији, те предлажемо да се на списак за исплату, а и евентуалну контролу Налога за службено путовање убаце они који су по Налогу били распоређени и ангажовани за рад са мигрантима. То се односи на укупно три позиције и то:

– ПС ПРЕШЕВО – Привремени позорнички рејон који је формиран управо због рада са мигрантима.

– РЦ ГП према Р. Македонији – Мобилна јединица која је можда и имала највећи терет посла са мигрантима.

– ПУ Врање – Официри Одељења полиције који су били ангажовани као координатори ИЈП, а такође и сами били у контакту са мигрантима, а у Налозима су имали задатак: „Ангажовање у вези рада са мигрантима“.

У ове три категорије се налазило од 30 до 40 полицијских службеника, чијим би решавањем Министарство и Радна група, коначно ставили тачку на проблем са накнадом  на територији ПУ Врање.

Господин Јоксимовић, заменик начелника Управе полиције се није у потпуности сложио са нашим виђењем, те је нађено компромисно решење – комисија МУП ће извршитиувид у патролне листове колега који сматрају да им припада накнада и на основу тога ће бити утврђено ко је од њих заиста имао контакт и радио са имигрантима. Након тога биће извршен обрачун и исплата наканда.

  1. Дневнице за запослене у УГП, РЦ према Хрватској – СГП Богојево и онемогућавање коришћења службених просторија запослених током смене.

Од 10.8.2015. године у више наврата смо у Кабинету имали тему неисплаћених дневница за запослене из поменуте станице, којом приликом протеком 9. месеци Министарство није нашло за сходно да заврши по последњем како је договорено Споразум о вансудском поравнању и уручи га запосленима, те након тога изврши исплату. Како Секретаријат МУП који је био задужен за овај посао није у стању да га обави, запослени који су оштећени су принуђени преко правног заступника ССП, да остваре своја права путем суда – тужбом, у вези чега је прикупљена документација и убрзо следи тужба.

Госпођа Катарина Филиповић из Сектора људских ресурса изјавила је да је утоку комплетирање документације и обавезала да споразуми буду спремни најкасније за две седмице, односно до 25. маја. Након тога, и потписивања споразуа од стране запослених, по речима Драга Бјелице, исплата ће бити извршена у врло кратом року.

Дана 4.4.2016. године у просторијама РЦ према Хрватској у Ср. Каменици, одржан је радни састанак између представника ССП и начелника, господина Милета Јандрића. На предетном састанку између осталог је покренуто питање доступности једне просторије у СГП Богојево која је закључана и у којој је онемогућен приступ запосленима из ове СГП, а да при томе не постоји ниједан основан разлог за онемогућавање приступа запосленима а превасходно ради коришћења  у службене сврхе, односно прегледа лица и пртљага и др. радње. Запосленима је омогућено коришћење једне веома мале просторија за рад у којој се налази чајна кухиња. У смени ради најчешће 5 до 6 полицијских службеника и нема довољно простора да обредују у наведеној просторији у време паузе. Већу бојазан представљају нехигијенски услови у којима запослени у истој просторији треба да прегледају лица и обављају др. мере и радње из надлежности и на истом столу и просторији касније обредују. Добили смо уверавања од стране начелника Јандрића да ће у најкраћем року бити омогућен приступ запосленима али до данашњег дана до тога није дошло. Просторија је и даље закључана и онемогућен приступ запосленима иако је и након тога контактиран начелник Јандирић и упознат са наведеном чињеницом.

Господин Кујовић из Управе граничне полиције дао нам је одговр да ће те просторије у најкраћем року бити ослобођене за коришћење од стране запослених, јер ће у ту мању просторију да пресели два помоћника командира станице и ослободи већу просторију за људе.

  1. Погрешно утврђен кофицијент плате на штету запослених при Одсеку за аналитику и полицијске евиденције у ПУ Бор. 

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутрашњних послова (у даљем тексту Правилник) дана 28.11.2015.године  запослени који су распоређени на  радно место Самостални аналитичар у Одеску за аналитику и полицијске евиденције за Полицијску управу у Бору утврђен им је мањи коефицијент плате у односу на сва претходна решења на истом радном месту, а по  различитим систематизацијама.

Претходним Правилником коефицијент (за исто радно место) за обрачун плата био је 2.042    док је новим Правилником утврђена мања вредност истог и износи  1.866  што је условило значајно мању плату засполених у МУП- у који су распоређени на овом радном месту. Овим је  полицијским службеницима на радном месту „Самостални аналитичар“ неоправдано смањена плата и то у просеку од 8 до 10% чиме су доведени у неравноправни положај у односу на све друге запослене.

Наиме, Законом о државним службеницима прописано је чланом 134.  да се у случају доношења новог Правилника сви државни службеници распоређују на одговарајућа радна места, при чему руководилац води рачуна о томе на којим је пословима запослени радио пре распоређивања.  Правилником о платама запослених у Министарству унутрашњих послова одређено је да плата запослених приликом распоређивања не може бити мања од претходне након распоређивања као и Уредбом о начелима за унутрашње уређење МУП- а чл. 14. став 2.

Очигледно да је настала техничка грешка приликом израде новог Правилника и да иста након више од пет месеци  није исправљена. Добили смо обавештење од Групе за људске ресурсе да су издали налог ради исправљања наведеног коефицијента али ни протеком пет месеци није дошло до исправке овог пропуста.

Имајући у виду да је приликом  распоређивања по новом Правилнику о унутрашњем уређењу и ситематизацији радних месту у МУП-у дошло до смањења коефицијента плате само за наведено радно место и то у целом Министарству унутрашњих послова а што није у складу са напред наведеним прописима а то су Закон о државним службеницима, Правилник о платама запослених у Мупу-у као у Уредбом о начелима за унутрашње уређење МУП-а чл. 14. став 2,  потребно је да извршите корекцију коефицијента  и омогућите и овим запосленим лицима да примају зараду коју су имали пре доношења Решења дана 28.11.2015.године, као и да им се надокнади штета за предходни период.

Овој категорији запослених није уручено решење о плати  а други службеници су исто добили. На тај начин им је ускраћено и право на жалбу док у решењу о распоређивању није наведен коефицијент плате.

Господин Тодоровић је дао одговор да је већ послат допис Сектору за аналитику са захтевом за изјашњење како је и због чега дошло до грешке и то изјашњење ће бити достављено и Синдикату српске полиције. У складу са тим одговором ћемо предузете даље мере по овом питању.

  1. Да ли ће запосленима који су радили у уторак 3. маја  бити плаћена накнада за рад на дан празника?

Према одредбама члана 2. Закона о државним и другим празницима у Републици Србији  одређено је који су то дани који су празнују. Чланом 108. Закона о раду, одређено је да се запосленом који ради у дане празника плаћа увећано зарада. Из наведеног сматрамо да је неопходно да запосленима који су радили од 30.4. закључно са 3.5. увећа зарада о чему је потребно обавестити руководиоце на терену, с циљем да предупредимо негативна искуства из предходног периода, приликом обрачуна зараде и касније исправке.

На ово питање нисмо добили прецизан одговор, МУП је тражио додатно разјашњење од Министараства за рад, али ће свакако бити решено пре краја месеца, односно благовремено, пре него дође време за обрачун плате за месец мај.

  1. Проблем потписивања аката у ПУ Нови Пазар

Након што је начелник полицијске управеу том граду, господин Драган Терзић, пензионисан, крајем фебруара месеца ове године, мења га његов заменик Јасмин Друштинац. Али, господин Друштинац није добио решење вршиоца дужности, нити овлашћење да обавља послове и дужности начелника полицијске управе. Тако смо доспелу у ситуацију да нам велики број грађана али и колега трпи последица тог пропуста. Велики број колега је пензионисан али не може добити решење о престанку радног односа. Немогуће је остварити нека права из радног односа, као што је коришћење плаћеног одсуства, годишњег одмора ислично. Једноставно, полицијска управа не може данормално функционише без начелника или лица овлашћеног да потписује решења и друге акте – сва писмена за која је неопходан потпис начелника су „на чекању“, скоро два месеца.

Заједнички одговор Тодоровића и Јоксимовића гласи да функција заменика изворно носи сва овлашћења за редован рад која има и начелник, и да сам појам, само име „заменик“ довољно говори, те да заменику начелника ПУ није потребно никакво додатно овлашћење. Господин Јоксимовић ће контактирати са њим и предочити му то.   

Служба за информисање ССП