Skip to main content

Ознака: приступ тајним подацима

ПРИСТУП ТАЈНИМ ПОДАЦИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О АКТУЕЛНОМ ПРИКУПАЉУ ПОДАТАКА У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ СЕРТИФИКАТА ЗА ПРИСТУП ТАЈНИМ ПОДАЦИМА

Због учесталих позива од стране чланова и осталих запослених у МУП-у да се од њих захтева потписивање изјава о поступању са тајним подацима и попуњавање основних безбедносних упитника, обавештавамо Вас о садржини, суштини и сврси таквог прикупаљања података, иако је то, сходно Закону о заштити података о личности, обавеза послодавца, односно представника послодавца (поступајућих руководилаца), којим је прописано да се, пре пркупљања података, лице на које се подаци односе упознаје о сврси прикупљања и даље обраде података, начину коришћења података, обавезности и правном основу, односно добровољности давања података и обраде,…

Суштина је (и најбитније) да је ПРАВНИ ОСНОВ АКТУЕЛНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОДАТАКА ВАЉАН, јер је садржан у Закону о тајности података, којим је прописано да је приступ тајним подацима који су неопходни за обављање послова из делокруга свог рада могућ само уколико лица добију СЕРТИФИКАТ, односно ДОЗВОЛУ ЗА ПРИСТУП ТАЈНИМ ПОДАЦИМА (сходно степену тајности одређених у сертификату). Без тог сертификата, тајним подацима се не може приступати (осим председника Народне скупштине, председника Републике и председника Владе).

Такође је прописано да приступ тајним подацима свих степене тајности који су им потребни за обављање послова из њихове надлежности БЕЗ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ имају САМО државни органи које бира Народна скупштина, руководиоци државних органа које бира Народна скупштина, судије Уставног суда и судије.
За сва остала лица сертификат се издаје након потписивања изјаве којом се потврђује да ће поступати са тајним подацима у складу са законом и другим прописом и након извршене безбедносне провере, при чему ниво вршења безбедносне провере зависи од степена тајности података са којима ће лице поступати:
1) основна безбедносна провера, за податке означене степеном тајности „ИНТЕРНО“ и „ПОВЕРЉИВО“;
2) потпуна безбедносна провера, за податке означене степеном тајности „СТРОГО ПОВЕРЉИВО“;
3) посебна безбедносна провера, за податке означене степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈНА“.
Сврха безбедносне провере јесте процена безбедносног ризика од приступа и коришћења тајних података. Ради вршења безбедносне провере лица попуњавају безбедносни упитник.
Законом о тајности података прописана је садржина основног и посебног безбедносног упитника.

Након извршене безбедносне провере надлежни орган доставља пропоруку за издавање или ускраћивање сертификата.

Укратко – свако лице које поступа са тајним подацима мора добити сертификат (дозволу). Предуслов за добијање сертификата је безбедносни упитник. Сви који не добију сертификат или одбију да попуне и потпишу изјаву и безбедносни упитник – не могу поступати са тајним подацима. С озбиром на карактер послова које као полицијски (и државни) службениции обављамо, овакви сертификати су нам неопходни.

Министарство позивамо да овим поводом изда званично саопштење, а руководиоцима наложи да запосленима детаљно образложе разлог и сврху прикупљања података (попуњавања изјава и безбедносних упитника), сврху обраде тако прикупљених података, начин коришћења тих података, обавезности (не)давања података, правном основу, односно добровољности давања података и последицама недавања ових података, а како се међу запослене не би уносио немир и неповерљивост. Очигледно је да је „анализа ризика“ оставила дубок траг код запослених у Министарству. Уосталом, обавеза упознавања запослених са напред наведеним је прописана Законом о заштити података о личности.

Служба за информисање ССП