Skip to main content

Ознака: Сектор људс

Ко треба да сноси трошкове прикупљања документације?

Синдикату српске полиције пожалио се, ових дана, већи број чланова на чињеницу да им поједине службе Министарства унутрашњих послова потражују оригинал диплома или оверена уверења о стеченом степену образовања, што им изазива извесне материјалне трошкове. Ти новчани износи се крећу од неколико стотина динара до неколико хиљада динара у случајевима када је неопходно вађење дупликата докумената уз предходно оглашавање старих неважећим.

ССП је става да те трошкове треба да сноси послодавац, односно поступајући државни орган који и потражује документа јер нико од нас није могао засновати радни однос пре испуњења одређених законских услова, а за чије доказивање су управо прилагне дипломе и разна уверења. Стога је председник синдиката, господин Лазар Ранитовић, упутио допис начелници Сектора за људске ресурсе, госпођи Катарини Томашевић, у којем јој указује на недопустивост пребацивања  на запослене трошкова насталих без њихове кривице, тражећи слање одговарајуће инструкције на терен.

Допис можете прочитати у наставку текста и преузети на следећем линку:

ДОПИС НАЧЕЛНИЦИ СЕКТОРА ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

Поштована,

Синдикат српске полиције обраћа Вам се овим дописом са циљем указивања на одговарајуће законске одредбе које су релевантне у поступку имплементације САП софтверског решења у раду државне управе, односно у прикупљању података који су саставни део персоналног досије запослених.

Наиме, у претходном периоду руководиоци организационих јединица захтевали су од запослених достављање појединих докумената којима се доказује одређени степен стручне спреме (дипломе о завршеном школовању) у оригиналу, препису или овереној копији а из разлога што, према казивању руководилаца, поједини документи недостају из персоналих досијеа запослених.

Синдикат српске полиције поздравља и подржава имплементацију САП софтвера у раду државне управе и следствено у Министарству унутрашњих послова, за који верујемо да ће у многоме модернизовати и учинити рад државне управе ефикаснијим. Међутим, на овом месту указујемо на захтеве руководилаца појединих организационих јединица којима се запосленима налаже поновно достављање доказа о стеченом образовању у оригиналу, препису или овереној копији а поступање по том захтеву условљавају исплатом зараде и остваривањем других права из радног односа. Овакво поступање и захтеви излажу запослене непотребним трошковима који досежу и 6.000,00 динара, а који су оличени у поновном прибављању исправа или њиховом оверавању код Јавног бележника.

Како су запослени у Министарству унутрашњих послова засновали радни однос доношењем решења надлежног органа а на основу испуњених услова према прописима важећим у време заснивања радног односа, то даље имплицира да су сви докази о стручној спреми као и остала документа која су саставни део персоналног досијеа запосленог, били доступни државном органу  који их је на одговарајући начин евидентирао уношењем деловодних бројева исправа на основу којих је издао решење о заснивању радног односа, а потом и на одговарајући начин архивирао према правилима по којима се одређују регистратурске јединице.

Такође, Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) у чл. 103 ст.1 прописује да је орган „дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податкео чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.“, док у ст.2 прописује да „ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако сетражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.“, док је у чл. 207 прописана прекршајна одговорност у случајевима непоступања према цитираним одредбама. Речене законске одредбе указују да би податке који су потребни за имплементацију и функционисање САП софтвера, брже и ефикасније и надасве без трошкова прибавио сам орган, посебно у ситуацијама у којима је школска установа директно достављала податке о дипломирању а ради заснивања радног односа. Даље, у случајевима у којим је потребно покренути поступак обнављањаархивске грађе, Упутством о канцеларијском пословању прописано је да се то чини на основу обичних копија до којих може доћи орган по службеној дужности или ималац одговарајуће исправе.

Због претходно наведеног, потребно је да издате инструкцију о поступању приликом прикупљања или обнављања података потребних за имплементацију САП софтвера којом ће се запосленима омогућити остваривање права без додатних трошкова.

Председник ССП
Лазар Ранитовић