Skip to main content

Ознака: Слободан Малешић

Новембарски месечни састанак у Кабинету

Београд, 10.11.2017. године, – Одржан је једанаести по реду редовни месечни састанак у Кабинету министра, са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су: председник ССП Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић, члан Главног одбора ССП Синиша Ћук и председник СГ ОЖ Ниш Небојша Поповић.

Разговор је вођен по следећим питањима:

 • Неевидентирање, неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати након рада преко 12 сати, пре свега припадника ИЈП

Неправилно евидентирање и обрачун прековремених сати се састоји у томе што се време проведено на раду након 12 сати рада не третира као прековремени, већ као редован рад, па се не издају налози за прековремени рад, нити се полицијским службеницима ови сати плаћају увећано, нити им се омогућава коришћење слободних дана по принципу 1:2, а као што је то прописано, већ се ови неспорно прековремени сати неправилно прераспоређују по принципу 1:1.

Овај проблем смо уочили у ПУ Суботица, ПУ Нови Сад, ПУ Шабац и ПУ Нови Пазар, док смо у осталим ПУ у контакту са тамошњим руководством успели да договоримо закониту примену одредби о прековременом раду.

На овај проблем смо указали и на прошлом састанку са Радном групом, када је тадашњи председавајући Радном групом – господин Слободан Малешић обећао решење овог проблема, као и организовање посебног састанка са начелником ПУ Нови Сад (из овог и још других разлога), али ништа од тога није реализовано. Уз то, господину Малешићу је 15.10.2017. године, по претходном договору, мејлом достављен списак ПУ у којима постоји предметни проблем, али до данашњег дана нисмо добили повратну информацију, нити је овај проблем решен, осим у Нишу, где смо проблем решили након састанака са тамошњим руководиоцима.

Одговор на ово питање дао је Слободан Малешић који је признао да су се након извршених провера и анализа од стране Дирекције полиције тврдње ССП, изнете на досадашњим састанцима, као и у прослеђеним дописима, показале као истините. Након наше констатације да се позитивно решење наведеног проблема назире у ПУ Шабац, Малешић је изјавио да ће приликом будућих ангажовања ИЈП Дирекција полиције обратити посебну пажњу на ПУ Суботица, Нови Сад и Нови Пазар, у циљу успостављања законитог обрачунавања радног времена полицијских службеника. С тим у вези, наставио је, 31.октобра је на терен упућена још једна инструктивна депеша, којом је, према његовим речима, недвосмислено наложено да се радно време дуже од 12 сати обрачунава као прековремени рад.

На изречену тврдњу представника ССП да је предметна депеша нејасна и недовољна прецизна, а до којег тумачења смо дошли у контакту са појединим руководиоцима орг.јединица, те да је у циљу коначног решавања овог проблема, на жалост, неопходно упутити још једну депешу, у којој би експлицитно било наложено свим одговорним руководиоцима да рад дужи од 12 сати третирају као прековремени, уз издаванје адекватних налога, Слободан Малешић је одговорио да су исти дужни да поступају у складу са Законом о полицији, односно да се предметни рад мора обрачунавати као прековремени. У циљу добијања објективних и истинитих информација са терена господин Малешић је затражио од представника ССП обавештавање на дневном нивоу, како би се, по овом питању, коначно уједначила пракса у целом Министарству.

 • Неевидентирање и/или необрачунавање приправности у СВС

Тема и проблем који су у више наврата били „на столу“, али су остали нерешени до данашњег дана – како у смислу постојећег начина организовања приправности, тако и у погледу склапања споразума о вансудском поравнању са ватрогасцима-спасиоцима за које постоје докази да су били приправни, али им та приправност није обрачуната као увећање зараде по том основу.

И након неколико тематских састанака, укључујући и онај са начелником СВС Предрагом Марићем лично, након упорног залагања представника ССП да се проблем са неевидентираном, а самим тим и неплаћеном приправношћу припадника СВС у минулом периоду (јануар 2016.-мај 2017.године) споразумно реши, представници Министарства, а пре свих Горан Николић, помоћник начелника СВС, су одбили наведени предлог, уз изговор да би накнадно евидентирање те принадлежности било противзаконито, те да не постоји други начин да се оштећени обесштете. Уз толико пута изнете тврдње да припадницима СВС у том периоду није била налагана приправност, што је наводно била лична процена начелника ОВС, да исти нису били дужни да се одазивају на евентуалне позиве, те да против оних који се евентуално нису одазвали на позив на интервенцију нису предузимане дисциплинске нити друге мере, не преостаје нам ништа друго осим да констатујемо да ће и по овом питању многе, оштећене колеге правду и задовољење потражити путем надлежних судова. Све то, наравно, уз вишеструко увећане износе на име судских трошкова, накнада адвокатима и припадајућих камата.

 • Погрешан обрачун зараде запосленима за време одсуства са рада (годишњи одмор, плаћено одсуство)

Такође тема са претходног састанка, којом приликом је договорен посебан састанак овим поводом.

Подсећамо, чланом 114. ставом 1. Закона о раду: „Запослени има право на накнаду зараде у висини просечне зараде у претходних 12 месеци, у складу са општим актом и уговором о раду, за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа.“ Међутим, запосленима се погрешно обрачунава зарада за време одсуства са рада у наведеним случајевима, тако што се приликом обрачуна за основицу користи ОСНОВНА, а не ПРОСЕЧНА зарада у претходних 12 месеци, чиме се причињава штета запосленима за време одсуства у наведеним случајевима.

Захтевали смо израду и закључивање споразума о вансудском поравнању са запосленима који су оштећени и заказивање посебног састанка на ову тему, а због комплексности теме, међутим, и поред обећања на прошлом састанку са Радном групом, овај састанак није заказан.

Помоћник начелника Сектора за материјално-финансијске послове Драго Бјелица се сложио да постоји неусклађеност између законом прописаног и оног како се обрачунава, али да то нужно није на штету запослених, већ и у корист, наводећи као пример да ће, према постојећем обрачуну, запосленима који користе годишњи одмор током 2018. године у накнаду плате бити урачунато планирнао увећање од 10%, а што не би био случај да се плата обрачунава по законом прописаном моделу.

Међутим, оваква констатација је напросто нетачна из разлога што се у оба случаја узима у обзир 12 месеци које претходе месецу у којем се годишњи одмор користи. Дакле, ССП остаје при становишту да су запослени оштећени и у наредном периоду, а пошто послодавац не жели да овај проблем реши споразумно на обострано задовољство, где се МУП не би излагао непотребним судским трошковима, након додатних консултација са правним заступницима, највероватније је да ће запослени своје законско право морати да потраже на суду.

 • Погрешан обрачун зараде у случају замене руководиоца

Чланом 187. ставом 1. тачком 6. прописано је да полицијски службеник остварује раво на увећану плату у случају замене руководиоца, и то: до 10 радних дана – 10% основне плате, дуже од 11 дана – 15 % основне плате. И тако, уместо да се запосленом који мења руководиоца плата увећа линеарно за 10% у случају да је мењао руководиоца до 10 дана у месецу, а 15% у случају да је руководиоца мењао 11 и више дана у месецу, врши некакав обрачун према броју радних сати које је запослени који је мењао руководиоца остварио, па се увећање третира спрам броја тих радних сати, што је потпуно неосновано.

На овај проблем смо указали у појединим ПУ, али смо добили одговор да приликом уноса у систем за обрачун зарада, систем врши обрачун спрам сати, а не спрам дана, што практично значи да је проблем у томе што програм за обрачун зарада није програмиран у складу са законским одредбама, што не може бити разлог да било који запослени буде оштећен.

Господин Драго Бјелица је појаснио да је чланом 184. Закона о полицији прописано да се право на увећану плату по овом основу утврђује посебним актом Владе. Међутим, према важећем правилнику овај основ није предвиђен, па све до допуне тог правилника нема правног основа за обрачун.

Наравно да ни овакво образложење није ваљано, јер је Законом о полицији (не правилником!) прописано да право запосленог на увећану плату у случају замене руководиоца. И то не може бити спорно. Уосталом, запосленима који замењују руководиоца се већ обрачунава увећана плата по овом основу, али се то не чини онако како је то Законом о полицији предвиђено: према броју радних дана за које запослени замењује руководиоца, већ се то чини према броју сати, а ту категорију (сат) у смислу овог основа за увећање плате, Закон о полицији не познаје.

Ни у овом случају се не види искрена жеља и воља представника послодавца да се проблем споразумно реши, на обострано задовољство, тако да запосленима преостаје да своја права издејствују на суду.

 • Проблеми запослених у Жандармерији

За надлежне у овој организационој јединици спремили смо читав сет питања:

— Када ће бити извршена подела нове униформе? Имамо информацију да је униформа стигла у магацин. Ово питање је посебно важно с обзиром на то да је зима на прагу, а постојећа униформа је дотрајала, поготово чизме (за које такође имамо информацију да су стигле у магацин).

— Шта је предузето (и уколико није – зашто) на томе да се побољшају катастрофални услови за смештај и пресвлачење припадника београдског, а нарочито нишког одреда? Ово је тема била више пута на састанцима, образложење Радне групе је да постоји проблем у погледу иновинско-правног статуса објеката. Разумели смо ову чињеницу, али ово лоше стање предуго траје, а услови су све гори. Бојимо се да је у овом случају много мањи проблем имовинско-правни статус, од недостатка воље за решавање ових проблема. У прилог томе је и чињеница да је зграда Команде ОЖ Београд у потпуности реновирана пре неколико година, иако и ту постоји истоветан проблем имовинско-правног карактера.

— Исхрана припадника ОЖ Ниш већ годинама се састоји од месног нареска и паштете, евентуално сардине. Готово је невероватна небрига МУП-а за, пре свега, здравље тих људи. Неопходно је определити средства за реновирање кухиње-трпезарије и жандармима омогућити одговарајућу исхрану.

— Непоштовање одредби које се односе састављање распореда рада. Непоштовање обавезе састављања распореда рада два дана унапред. Непотребно планирање смена у трајању од 12 сати, где се нпр. након 8 или 10 сати рада жандарми усмено обавештавају да је смена завршена и да иду кући.

— Због бројних тема и проблема који у провом реду нису таквог карактера да би били предмет састанка на Радној групи, као и због ограниченог времена, потребно је и неопходно организовати састанак са командантом Жандармерије Гораном Драговићем.

Господин Малешић нас је информисао да је за припаднике Жандармерије набављена нова униформа и нове квалитетне чизме, али да подела униформе и чизама неће бити извршена док се још не набаве јакне, а што се очекује крајем текућег месеца. Након тога ће уследити подела униформе, јакни и чизама.

Што се тиче објеката у којима је смештена Жандармерија, саопштено је да су сви у Министарству свесни проблема са смештајем у ОЖ Београд и ОЖ Ниш, али да не може бити значајног побољшања управо због проблема имовинско-правног карактера. Но, започето је реновирање WC-а и купатила у Нишу. Такође, ради се на решавању обезбеђења смештаја припадника ОЖ Ниш на другој локацији – у Алексинцу, а што ће бити учињено током следеће године.

Представници Радне групе су се сложили да старешине у Жандармерији не могу планирати смене дуже него што је потребно, а потом пре истека смене жандармерце упућивати са посла кући. И управо ова, као и још друге бројне теме и проблеми у Жандармерији биће разматране на посебном састанку представника ССП и команданта Жандармерије Горана Драговића који ће бити заказан у току следеће недеље.

 • Услови рада у КЗБ које покрива ПУ Крушевац и проблеми у вези са опремом у ПО Брзеће

Требовање униформе за обављање послова у екстремно хладним условима. Наиме, за контролу и регулисање саобраћаја према ТЦ Копаоник највише се ангажују  полицијски службеници ПО Брзеће, непрекидно од почетка снежних падавина, тј. неких 4-5 месеци. Такође, ради обезбеђења ЈРМ на ски-стазама које се на подручју ПО Брзеће распростиру на око 60% од укупног ски-простора ТЦ Копаоник, делатност се обавља у ски-патролама, за које је такође потребна униформа за обављање послова у екстремно хладним условима.

— Неопходно је обезбедити одговарајуће теренско возило за обављање делатности у отежаним условима (возило које је комфорно за обављање делатности у трајању од 12 сати непрекидно теренског рада, које се ретко квари, има одговарајуће грејање, које има све потребне ознаке полиције: ротације, налепнице и које је као такво уочљиво у екстремним зимским условима).

Господин Малешић је појаснио да примарне полицијске станице на Копаонику (баш као и на Златибору) имају посебну униформу за обављање послова у екстремно хладним условима, али да остеле полицијске станице (испоставе, одељења) не могу добити такву униформу, јер то није њихов примарни посао, те да би у том случају такву униформу могли захтевати и све друге полицијске станице где су ниске температуре и снежни покривач присутни током значајног дела године.

Објашњење је исто и у погледу возила које користе полицијски службеници полицијских станица које нису примарне, док је проблем кварова на возилима, њихове неисправности, неодговарајућег грејања, неодговарајуће обележености и друге опреме – питање за конкретне полицијсе станице које имају проблем са оваквим возилима.

Обавезали смо се да ћемо „на терену“ извршити додатне провере у вези са овим проблемима и о томе известити Радну групу.

 • Привремени премештаји

Због чега се не одобравају привремени премештаји према месту пребивалишта у контексту спајања породица и уштеде на путним трошковима?

Шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, Сектора за људске ресурсе, Драгиша Цветковић је појаснио да су Законом о полицији (члан 198) прописани услови за привремени премештај запослених (замена одсутног запосленог, повећан обим посла, привремено ограничена радна способност или обављање послова радног места до оконачања конкурстног поступка), те да ни „спајање породица“, ни „финансијске уштеде“ не постоје као законски основи.

Констатовали смо да разумемо шта је прописано Законом о полицији, али да, исто тако, МУП мора водити рачуна о запосленима који раде и по неколико стотина километара од места пребивалишта, баш као што мора водити рачуна о буџетским уштедама, да је својевремено постојала идеја Министарства да се овакво што спроведе, али да је остало кратког даха. Господин Цветковић је одговорио да је то апсолутно тачно, али да се исто тако мора водити рачуна о томе да се нпр. великим „одливом“ из Београда полицијских службеника који живе у унутрашњости, створио озбиљан безбедносни проблем. Сматра да ће се приликом нове систематизације водити рачуна о овом проблему у случају постојања већег броја запослених од систематизацијом предвиђених у појединим организационим јединицама.

 • Избор руководилаца након доношења систематизације

До нас стижу информације из више извора, додуше не сасвим поуздане, да ће се приликом усвајања нове систематизације избећи расписивање конкурса за руководећа радна места, већ да ће се они једноставно именовати. Да ли је информација тачна?

ССП сматра да је, уколико је ова информација истинита, ово потпуно погрешно и штетно за МУП, јер се уместо правилне селекције и избора руководилаца на конкурсима, где ће се изабрати они са најбољим квалификацијама, стручним компентенцијама и најбољим резултатима у досадашњем раду, оставља могућност да на руководећа места дођу мање компентентни или потпуно некомпетентни људи.

Представници Радне групе су дематновали овакве информације наводећи да ће након новог правилника о систематизацији свакако бити расписивани конкурси на упражњена радна места – за сва руководећа, али и за извршилачка, осим за она за која министар правилником пропише да се попуњавају без конкурса.

 • Динамика исплате посебних накнaда и солидарне помоћи

— Посебне накнаде за рад са мигрантима и у КЗБ нису исплаћене за септембар и октобар 2017. Шта је разлог кашњења исплате? Када ће бити исплаћена, односно каква је планирана динамика исплате?

— Када ће почети исплата солидарне помоћи по основу смрти члана уже породице, као и по основима дужих и тежих болести, лечења и рехабилитације запослених и чланова њихових породица онима који су захтеве предали у 2017. години? Колике су планиране исплате за сваки од основа за солидарну помоћ? Када ће се одлучивати о захтевима запослених за солидарну помоћ у 2017. за запослене који захтев предају самим крајем текуће или почетком наредне године и када ће им бити извршена исплата? Када ће коначно бити исплаћена солидарна помоћ из 2016. за део запослених којима она још увек није исплаћена?

Исплата посебних накнада за рад са мигрантима и у КЗБ за септембар биће исплаћене у понедељак 13.11.2017. године, али да није позната динамика исплате за убудуће. У вези са тиме исплата посебних накнада није једновремена, господин Драго Бјелица је навео да је то због тога што поједине организационе јединице доставе непотпуне и неодговарајуће спискове за исплату, па се у тим случајевима исплате врше након извршених корекција и исправки.

Солидарна помоћ за рођење детета за колеге које су захтеве поднеле до 30.9.2017. године је исплаћена, односно би требало да је исплаћена, следи исплата солидарне помоћи за случај смрти члана уже породице, а потом ускоро и за случај болести, лечења, рехабилитације, набавке ортопедских помагала за запослене и чланове њихових породица. Комисија ће заседати редовно како би сви поднети захтеви били решени до краја године. О захтевима за солидарну помоћ у 2017. години који буду предати самим крајем текуће године или почетком наредне, комисија ће одлучити до краја јануара 2018. Године. Такође је планирано да током 2018. године комисија заседа једном месечно, где ће се одлучивати пре свега о захтевима за исплату солидарне помоћи за рођење детета и за случај смрти члана уже породице, а да ли ће се месечно одлучивати и за остале случајеве солидарне помоћи или ће то бити учињено при крају године – још увек је неизвесно.

 • Необјављивање подзаконских прописа МУП-а

Потребно је, бар на интранет страници МУП-а, редовно објављивати све прописе и обавезујуће депеше којима се прописују или прецизирају права и обавезе полицијских службеника и начин њиховог поступања.

Закони и подзаконски акти који се тичу МУП-а и запослених у МУП-у, а који се објаљују у Службеном гласнику РС се налазе на сајту МУП-а (одељак документи). У погледу правилника, инструкција, одлука и депеша које се не објављују у Службеном гласнику РС, не постоји таква евиденција. Предложили смо да прављење такве евиденције која би била доступна свима, а како би запослени били упознати са свим прописима који се односе на њих.

 • Непотписивање споразума у вези са препорукама РАМРРС-а

Пошто је очигледно да МУП не жели потписати споразум са ССП-ом у вези са препорукама РАМРРС-а, иако се представник послодавца у том процесу сложио са нашим предлозима, иако сматрамо да за то не постоје оправдани разлози, а наставља се свакодневна самовоља старешина у непримени ПКУ или се он погрешно примењује, зарад заштите запослених у МУП-у, предлажемо да министар распише депешу која ће садржати препоруке РАМРРС-а.

Будући да би потписивање споразума водило изменама ПКУ, са којима се МУП сложио, али не и репрезентативни синдикати, договорено је да МУП свим организационим јединицама упути депешу чија ће садржина бити истоветна садржинама препорука РАМРРС-а.

Служба за информисање ССП

ДЕСЕТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 10.10.2017. године, – Одржан је десети редован месечни састанак делегације Синдиката српске полиције коју је предводио председник Лазар Ранитовић и Радне групе Министарства унутрашњих послова за сарадњу са синдикатима којом је у одсуству председавајуће руководио заменик председника, господин Слободан Малешић.

С обзиром да смо, као и увек, припремили велики број тема са нерешеним проблемима запослених, одмах се приступило раду који је потрајао око сат и по.

Теме о којима смо разговарали:

Питања са прошлих састанака:

 • Потписивање Споразума договореног уз посредовање Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

Министарство је става да је све договорено прихватљиво, да води до прецизирања тумачења колективних уговора и до унапређења радних права запослених, али је проблем што би такав Споразум, након потписивања од стране министра, аутоматски требао да постане саставни део Посебног колективног уговора, који би морали да потпишу и председници репрезентативних синдиката који се до сада нису одазивали. Наравно, ништа ново од њих, али смо издејствовали да од стране МУП буде послата инструктивна депеша на терен, која ће садржавати све што је договорено са Синдикатом српске полиције и представницом РАМРРС.

 • Помоћ при запошљавању ћерке покојног командира у Великој Плани.

Добијено је уверавање да је поступак разматрања могућности и изналажења решења отпочео. То је и у складу са предвиђеним изменама Закона о полицији, где ће послодавац бити у обавези запошљавања неког од чланова породице погинулих колега. 

 • Из Сектора за ванредне ситуације нисмо добили повратне информације у вези са предложеним Споразумом о вансудском поравнању нити резултате обећане анализле у ОВС које смо експлицитно навели.

Заказан је хитан посебан састанак са начелником СВС Предрагом Марићем, који ће водити државни секретар Дијана Хркаловић, већ за четвртак 12. октобар.

 • Евидентирање +12-часовног радног времена у Интерветним јединицама полиције, конкретно у ПУ Врање и ПУ Сремска Митровица, који су упућени на испомоћ у Прешево, односно Шид. Договорено је да ће господин Малешић разговарати са начелником Управе полиције Зораном Алимпићем да се то питање реши и уједначи пракса са осталим полицијским управама.

Господин Малешић је тражио комплетан списак конкретних Полицијских управа у којима се одредбе о прековременом раду не поштују како би се он лично позабавио тим проблемом. Навели смо следеће управе: Суботица, Нови Сад, Ниш и Врање. Очекујемо хитно исправљање пропуста надлежних, а наставићемо да пратимо стање на терену и реаговати у складу са тим.

Питања достављена за данашњи састанак:

 1. Повећање плате и једнократна помоћ запосленима у МУП

Имали смо прилике да чујемо у медијима изјаве, како председника и премијерке, тако и министра, да ће припадницима МУП бити увећана зарада у висини од 10%. Када ће уследити предвиђено повећање зараде и да ли ће свим запосленима бити једнако увећање? Такође, министар је најавио опредељивање једнократне помоћи запосленима, те нас занима да ли постоје пројекције колики износ би то могао бити, када би уследила исплата и да ли би сви запослени у МУП добили?

Министарство за сада не располаже прецизним и апсолутно поузданим информацијама са којима би смело да изађе у јавност, али очекује такве информације до краја недеље. С тим, што се наглашава да ће увећања плате сигурно бити, уз непознаницу тачног износа увећања.

 1. Дневнице запослених у МУП

Висина дневнице запослених у МУП обрачунава се на основу Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, припадници Војске Србије изузети су и њима је дневница износила 800 динара да би недавно на предлог министра одбране била повећана на износ од 1.100 динара. Припадницима МУП износ дневнице и даље је 150 динара уз изузетак одређених територија и одређених врста послова. Да ли је планирано и када може да уследи усклађивање по узору на ВС, односно да ли се планира повећање дневница за полицијске службенике у неко догледно време?

Добијен је одговор да су ти износи војних дневница аналогни нашим додацима за рад у подручјима са отежаним условима и да се не ради о гоме да сви војници добијацу толике дневнице на својим ангажовањима. Ми сматрамо да то није тачно у потпуности и инсистирамо да се покуша добири увећање дневница за запослене у МУП, барем до тог износа од 1100 динара а да ћемо бити задовољни тек онда кад висина дневница буде враћена на некадашњих 2500 динара. (Сасвим случајно, али у складу са нашим захтевима, увече је премијерка Ана Брнабић изјавила да држава планира увећање износа дневница баш на ниво тих фамозних 1100 динара. То може да говори да, или присутни представници МУП у Радној групи нису били довољно информисани, или да нису били потпуно искрени према ССП).

 1. Солидарна помоћ

Ближи се крај године и време за исплату солидарне помоћи за 2017. годину. Комисија још није формирана. Када ће министар формирати Комисију и када ће отпочети са радом и обрадом захтева, као и када се може очекивати исплата?

Комисија је формирана и пре пар дана започела са радом. Прегледани су сви преостали захтеви из 2016. године и махом су позитивно решени. Прегледано је и око 810 захтева из ове године. Захтеви за помоћ за рођење детета обрађени су закључно са 30. септембром а износ одобрених помоћи је 47.220 динара, решења су у процесу израде а исплата ће уследити у наредних петнаест дана. Комисија наставља редован рад све до краја године.

 1. Материјално техничка средстава

Да ли ће у 2018. години бити набавке возила за Управу криминалистичке полиције, грађанских одела за припаднике УКП, као и возила и опреме за припаднике СВС? Сматрамо да то треба да буду приоритети код планирања буџета МУП за наредну годину. Криминалистичка техника и даље нема основна потрошна средства!

Нацрт буџета МУП је већ израђен према исказаним потребама сваке организационе јединице, вођено је рачуна о свему али ће коначно опредељивање средстава бити извршено тек након што Министарство финансија да последњу реч, односно одобри средства за потребе МУП (тај износ ће скоро сигурно бити умањен у односу на исказане потребе у нацрту буџета).

Што се криминалистичке технике тиче, уговор је потписан пре око месец и по дана. Испорука материјала креће ових дана у складу са роковима из самог уговора.

За Сектор за ванредне ситуације у току је спровођење поступка набавке 35 возила, а реализација се очекује средином наредне године.

 1. Увећање коефицијента плате за поједине категорије запослених

Започети пројекат Министарства унутрашњих послова и Министарства просвете под називом: „Основи безбедности деце“, донео је и нове послова полицијским службеницима који, поред редовних задатака, држе предавања по основним школама, те је потребно због додатног оптерећења увећати коефицијент зараде овим запосленима, што је јавно најавио министар.

Представници Радне групе се не слажу са нашим захтевом јер сматрају да тај процес мора бити организован у радно време те ту нема места „додатном оптерећењу“. Наравно да то није тако, да полицијском службенику свакако није у опису радног места дужност држања предавања ученицима основних школа и да то представља додатно опторећење, поготово што је, упркос замисли, у пракси ту наставу немогуће организовати тако да се уклопи у редовно радно време. Нисмо задовољни одговором и наставићемо да инсистирано на изналажењу решења за овај проблем.

 1. Грубо кршење права запослених у Полицијској станици за безбедност на железници Ниш

Од стране командира и заменика командира наведене станице, перманентно се крше одредбе ПКУ за полицијске службенике као и наредба директора полиције издата писаним путем кроз депешу 03 број 253/15 од дана 11.6.2015. године, која се односи на сачињавање распореда рада 48 часова унапред. Даље, неправилна примена одредби које се односе на плаћено одсуство поводом добровољног давања крви, вођења станичних евиденција у погледу радних сати где се полицијским службеницима проузрокује материјална штета. Синдикат српске полиције дописом број: 3844-01/17 од 20.9.2017. године обратио се начелнику ПУ Ниш кога је упознао са предметним кршењем наведених права запослених и предлогом за покретање дисциплинског поступка против командира и заменика командира ПСБЖ Ниш, како до данашњег дана није престало са кршењем права запослених нити су против одговорних предузете мере обраћамо се Вама како би извршили провере и наложили да се поступање доведе под окриље позитивноправних прописа а да се одговорни санкционишу.

У Полицијску управу у Нишу биће послата контрола из Управе полиције која ће након утврђеног стања предузети све потребне мере – издачће одговарајуће инструкције али ће и санкционисати пропусте одговорних лица.

 1. Планови у оквиру СВС

Међу запосленима долазе опречне (дез)информације које се тичу СВС, односно да ли ће остати при МУП или ће прећи у надлежност Министарства одбране или постати засебна Дирекција при Влади Р. Србије?

Шта ће бити са Оперативним центрима ( раније Центри за обавештавање) и какав ће статус имати запослени у њима (тренутан ОСЛ)?

Шта ће бити са оперативним центрима ван седишта одељења. Нпр. Одељење за ВС у Ужицу има 2 (два) оперативна центра. Један се налази у Ужицу у седишту Одељења, а други у Бајиној Башти. Има неколико таквих ОЦ ван седишта на територији Р. Србије. Ако се укидају, каква је судбина запослених у њима? Исто за Цивилну заштиту (ЦЗ) и за запослене на тим пословима. Шта се планира са ЦЗ и какав ће статус запослени у ЦЗ имати (тренутно ОСЛ)?

Незванично долазе разне (дез)информације, од тога да се спајају неке управе при СВС, неке гасе, па до тога, да се озбиљно разматра могућност враћање послова ЦЗ и Оперативних центара у Министарство одбране.Такође, незванично стижу (дез)информације да ће запослени изгубити статус овлашћених слжбених лица, и да ће добити статус државних службеника и намештеника, а самим тим и поприлично мање плате.  Ако је то тачно, када се планира, да ли ће бити неко изузет од губљења статуса и да ли ће запослени задржати постојеће бенефите (бенефицирани радни стаж, значку, додатак на ОСЛ)?

Сектор за ванредне ситуације дефинитивно остаје у саставу МУП, то питање је решено и стављено ад акта. Сви постојећи Оперативни центри ће опстати а запослени ће задржати статусе, неће бити умањења права. Детаљније о наведеном ћемо разговарати на састанку у четвртак.

 1. Приправност старешина у Полицијској управи Нови Сад

И после додатних објашњења у вези са плановима одређивања приправности у тој управи и даље никоме од старешина униформисаног састава полиције не бива одређен статус приправности, мада запослени и даље бивају свакодневно позивани из разно-разних потреба. Покушај да се проблем превазиђе, простим овлашењем вођама смена да одређују задржавања је неуспео и неделетворан, јер старешине не раде само задржавања већ још пуно пратећих послова. Да ли је решење да старешине погасе телефоне и оглуше се о позиве за помоћ својим запосленима!? Ми сматрамо да то није прави начин, али такође није нормално ни да се статус приправности асолутно укине и када потребе тако нешто изискују. Сматрамо то дискриминацијом старешина у односу на друге категорије запослених. Наглашавамо и да такав проблем не постоји у већини других Полицијских управа.

Господин Малешић је предложио да наредне седмице буде организован посебан састанак у Дирекцији полиције на којем би учествовао начелник ПУ Нови Сад са сарадницима и делегација Синдиката српске полиције, како би био превазићене несугласице и тренутна слаба сарадња на том нивоу.

 1. Дописи без одговора у Полицијској управи Нови сад

Начелнику ПУ Нови Сад упућено је два дописа од стране нашег активисте, председнице ССП РЦ Нови Сад Ане Томашевић, и то 11. и 18. септембра, на које нисмо добили апослутно никакав одговор осим ћутања. Оба дописа Вам достављамо у прилогу овог акта а овде Вам укратко објашњавамо проблеме:

– У првом допису, послатом једанаестог септембра, указујемо на неправилан обрачун радних сати полицијским службеницима те управе који на послу проведу дуже од 12 радних часова чиме радна права запослених бивају грубо нарушена уз кршење неколико прописа који регулишу ту материју. Према прилично поузданим информација којима располажемо Одељење полиције ПУ НС и даље је на становишту да неће потписивати налоге за прековремен сате те ћемо бити принуђени да људима омогућимо правног заступника и могућност да своја права остваре судским путем. Руководиоци не пишу налоге по усменом наређењу, јер нико не жели да их потпише, те из страха ћуте и чекају написмено тумачење да би поступили другачије, т.ј. по закону.

Овај проблем ће бити решаван на предстојећем састанку руководтсва ПУ Нови Сад и делегације нашег синдиката као и у оквиру раније постављених тема (више о томе погледајте на почетку овог извештаја).

–  У допису послатом осаманестог септембра указујемо на катастрофално лоше, повремено и опасне по живот, услове рада Одељења саобраћајне полиције у ПУ Нови Сад. Мада је поменуто стање мање-више непромењено већ дуже време и проблем је општепознат, нама никакв одговор није стигао. Стога Сектору за материјално-финансијске послове постављамо питање да ли им се неко из те управе икада обраћао по овом питању? Ако јесте, да ли је и за када планирана санација објекта, односно када можемо очекивати одобравање средстава за ту намену? Уколико се пак нико није обраћао по овом питању, молимо Вас да пошаљете контролу и проверите наше наводе у допису из прилога.

Средства за решавање овог проблема су одобрена, тендер завршен, извођач изабран. Први мајстори улазе у посао већ у четвртак 12. октобра. Надамо се да ће проблем заиста бити дефинитивно решен, а радови обимни и свеобухватни, да неће све бити сведено само на „замазивање и запушавање рупа“.

     10. Проблеми у Управи граничне полиције

За четвртак 12. октобар заказан је посебан састанак са делегацијом УГП јер теме предвиђене за разговор својим обимом и комплексношћу знатно превазилазе овај данашњи састанак.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић