Skip to main content

Ознака: Управни суд

ОДБРАНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ПРЕД СУДОМ!

Београд, 5.4.2018 – Након добијања решења министра којим је захтев за утврђивање репрезентативности Синдиката српске полиције незаконито оцењен као неоснован, права синдиката и свих наших чланова настављамо да бранимо пред Управним судом, као следећом правном инстанцом.

У том циљу, 5.4.2018. године, посредством свог правног заступника – адвоката Николе Перовића, поднели смо тужбу за поништај незаконитог решења Министарства унутрашњих послова и захтев за утврђење статуса репрезентативности ССП-а. Уз тужбу смо предали више од две стотине страна прилога и доказа, којима смо указали да је цео поступак био незаконит, што је за последицу имало доношење незаконитог решења, и то по више основа:

  • због тога што у поступку није поступљено по правилима поступка;
  • због тога што је чињенично стање непотпуно и погрешно утврђено, а из утврђених чињеница изведен неправилан закључак у погледу чињеничног стања;
  • због тога што нису правилно примењени закони, други прописи и општи акти и
  • због тога што је решење донето по слободној оцени, а орган поступка прекорачио границе свог законског овлашћења.

У тужби су конкретно описане и поткрепљене све неправилности и незаконитости поступка који је по својој суштини и форми био поступак оспоравања, а не поступак утврђивања репрезентативности. То је, природно, имало за последицу да је решење о одбијању захтева нејасно и неразумљиво, док разлози из образложења решења не упућују на одлуку у диспозитиву.

Тако, иако се у самом решењу констатује да је поступак утврђивања репрезентативности покренут даном подношења захтева ССП-а 23.1.2018. године, Радна група је као „релевантан“ датум за утврђивање свих битних чињеница за спровођење поступка незаконито одредила 24.1.2018. године. На тај начин је учињен покушај „озакоњења“ 1.021 приступнице НСП-а и 60 приступница НПСС-а са датумом 24.1.2018. године, а за које смо, ми као организација и знатан број запослених чије су приступнице фалсификоване, поднели више кривичних пријава због више кривичних дела: Фалсификовање исправе из члана 355. става 1. Кривичног законика, Посебни случајеви фалсификовања исправе из члана 356. тачке 1. Кривичног законика, Превара из члана 208. става 2. Кривичног законика, Навођење на оверавање неистинитог садржаја из члана 358. става 1. Кривичног законика и Спречавање политичког, синдикалног и другог удруживања и деловања из члана 152. става 1. Кривичног законика. Ове приступнице, с обзиром на то да су потписане након дана покретања поступка за утврђивање репрезентативности ССП-а, нису се могле сматрати „млађим приступницама“ и нису се могле узети у разматрање. На тај начин број чланова ССП-а у смислу утврђивања репрезентативности је незаконито умањен за 1.081.

Незаконито је било и признавање својства заинтересованог лица представницима НСП-а, ПСС и НПСС-а и то без захтева ових синдиката, а што је нужан и обавезан законски услов.

Током целог поступка представницима ССП-а је ускраћивано право да се изјашњавају о одлучним чињеницама, као и могућност да у поступку учествују на делотворан начин, чиме нам је ускраћено право да на делотворан начин учествујемо у извођењу доказа, извођењу правних тврдњи и побијању правних тврдњи. Иако смо примедбе и приговоре достављали чак и у писаном облику, те примедбе нису уврштене у записнике Радне групе, нити су нам записници достављани благовремено, већ са закашњењем од по неколико дана, док су записници са последњих пет састанака достављени скоро месец дана касније.

Такође, Радна група је неправилно и нетачно утврдила број чланова ССП-а, као и број чланова других синдиката.

Представницима ССП-а је у самом поступку, и поред писаног захтева, а потом и писане ургенције, онемогућен увид у све списе предмета поступка и онемогућено копирање списа предмета, на који начин смо онемогућени да се на делотворан начин изјашњавамо о чињеницама, те да на делотворан начин оспоравамо тврдње Радне групе и представника НСП-а. На овај начин су грубо повређена права ССП-а као странке у поступку, а образложење за одбијање захтева за копирање списа предмета је супротно одредбама Закона о општем у правном поступку.

Надаље, Радна група није узела у разматрање и није уврстила у укупан број чланова ССП-а и 180 запослених за које је ССП МУП-у благовремено доставио захтеве за обуставу чланарине у корист ССП-а, те чланарина овим запосленим није одбијана искључиво непоступањем обрачунских служби послодавца, а што је, сходно Закону о раду, обавеза послодавца.

Радна група је незаконито одбила да у укупан број чланова ССП-а уврсти и 56 запослених чије су приступнице накнадно пронађене у регистраторима, а које првобитно, због техничких грешака приликом архивирања нису биле на свом месту. Реч је, наравно, о запосленима који уредно плаћају чланарину ССП-у.

Незаконито поступање Радне групе се огледа и у томе што је, противно Закону о заштити података о личности, омогућила обраду података запослених – чланова синдиката, трећим лицима, а у сврху упоређивања приступница, иако је за такво што потребна изричита сагласност запослених, а коју сагласност представници осталих синдиката нису имали.

Ово је део неправилности и незаконитости у поступку утврђивања репрезентативности. Више о томе можете прочитати у нашој тужби (TUZBA – za utvrdjenje i ponistaj SSP).

У вези са неправилностима у поступку утврђивања репрезентативности ступили смо у контакт са разним органима и организацијима, домаћим и интернационалним, што на нашу, што на њихову иницијативу, а с обзиром на то да је овај поступак привукао очигледну пажњу и ван граница Србије. Стога ова тужба, као вид обраћања нашим правносудним органима, неће бити једини начин заштите права и интереса ССП-а и наших чланова, већ ћемо у наредном периоду предузети још конкретних поступака у том смеру, укључујући и оних на међународном плану.

Служба за информисање ССП
Виктор Ратковић