Skip to main content

Ознака: упутство за исплату вишка сати

Прековремени рад и вишак радних сати

Синдикат српске полиције из дана у дан предузима активности на унапређењу права запослених у Министарству унутрашњих послова. Међутим, свакодневно смо сведоци да се запосленима у МУП-у ускраћују и она права која су већ загарантована и установљена Уставом, законима и подзаконским актима Најчешћи разлог томе јесте непознавање и погрешно тумачње прописа од стране руководилаца или њихова бахатост и самовоља. Из тог разлога ССП је истовремено и уточиште за све запослене којима су права угрожена или ускраћена, с чим у вези ћемо према одговорним убудуће примењивати и оне најрепресивније мере (подношење одговарајућих пријава, тужби и обавештавање непосредних руководилаца, СУК, медија и сл.). Међутим, ССП као одговорана не само синдикална, већ и друштвена организација, иде са тим да се решењу проблема најпре приступи на начин који ће најмање коштати буџет Р. Србије (судски трошкови), а самим тим и грађане Р. Србије, али водећи при томе рачуна да то не буде на уштрб остваривања права запослених у МУП-у. Због тога ће се решењу проблема најпре приступити у складу са начелима мирног решавања радних спорова, па тек уколико представници послодавца у разумном року не буду имали слуха за то, ССП ће предузети најрепресивније кораке.

Један од актуелних проблема са којима се суочава део запослених у МУП-у, а пре свега запослени у ПУ Врање, ПУ Зајечар и УЗО, је непримењивање одредби Закона о раду и Посебног колективног уговора за полицијске службенике у погледу оствареног вишка радних сати.

Наиме, већ неколико година запослени у ПУ Врање, ПУ Зајечар и УЗО из месеца у месец остварују вишак радних сати, некада чак и до 50, али се на тај вишак сати не примењују одговарајући позитивноправни прописи којима би се:

  • или извршила прерасподела радног времена и запосленима омогућило коришћење слободних дана,
  • или, уколико због великог обима послова и задатака, а недостатка полицијских службеника, извршио обрачун вишка остварених радних сати по правилима о прековременом раду.

Након вишемесечног мукотрпног прикупљања података и бројних састанака са највишим представницима МУП-а на којима су им ти подаци презентовани и на којима им је указивано на овај горући проглем за запослене у ПУ Врање, ПУ Зајечар и УЗО, од представника послодавца смо коначно наишли на разумевање и подршку за отклањање овог проблема на тај начин што ће се увидом у одговарајуће евиденције о раду утврдити чињенично стање у погледу вишка остварених радних сати, а потом запосленима, у складу са утврђеним чињеничним стањем, или омогућити коришћење слободних дана или ће им се извршити накнада за прековремени рад.

Решење овог проблема се (засад) односи на период од јула до децембра 2015. године, а о евентуалним радњама у вези са решавањем овог проблема за период пре тога бићете накнадно правовремено обавештени.

У том циљу свако од запослених у ПУ Врање, ПУ Зајечар и УЗО (али и запослени у било којој другој организационој јединици МУП-а) који сматра да је оштећен на описани начин, а жели да буде обештећен, треба да предузме следеће кораке.

  • Најпре је потребно да руководиоцу своје организационе јединице поднесе захтев за омогућавање увида у временик рада и издавање копије временика рада (образац захтева можете преузети ОВДЕ). Захтев обавезно предајте преко писарнице, којом приликом ће на вашем премерку захтева ставити пријемни печат и уписати датум пријема, а свој примерак сачувајте како бисте имали доказ да сте захтев и поднели. У случају да у року од 15 дана од дана подношења овог захтева не добијете одговор, обратите се синдикалном представнику ССП на свом подручју ради предузимања других активности у циљу добијања наведених података.
  • Након добијања наведених података сами или уз помоћ неког другог ко познаје материју обрачуна вишка сати израчунајте збир остварених радних и плаћених сати за сваки месец појединачно и укупан фонд радних сати у тим месецима. Сваки сат преко тог укупном фонда радних (и плаћених) сати представља вишак сати који сте остварили у том месецу.
  • Након што израчунате број оствареног вишка сати за све месеце, начелнику своје ПУ или ПС поднећете Предлог за склапање споразума о вансудском поравнању, а који је саставио правни тим ССП. Тим предлогом ми представнику послодавца указујемо на ускраћена нам права и предлажемо вансудско поравнање којим ће нам се на име оствареног вишка радних сати или омогућити коришћење слободних дана или извршити исплата прековременог рада (и уплата припадајућих пореза и доприноса). Наравно и овај предлог поднети преко писарнице на напред описани начин.

Такође, с обзиром на то да је у складу са ПКУ за полицијске службенике и инструкцијом Сектора за људске ресурсе МУП-а 08 број: 1761/2015 од 9.12.2015. године јасно предвиђено да је обавеза послодавца да утврди број вишка радних сати за запослене, а потом обрачуна прековремени рад кораци под редним бројевима 1. и 2. нису обавезни, већ је довољно само приступити подношењу предлога из тачке 3. Међутим, кораци под редним бројем 1. и 2. су пожељни како би свако од вас знао колико сати вишка је остварио у сваком од месеци, те тако, у случају неправилног обрачуна од стране послодавца, послодавцу указао на нетачност обрачуна.

Још једном вам напомињемо да је ово једини начин за остваривање овог права и с тим у вези позивамо вас да не потпаднете под утицај „прича“ неких других представника „синдиката“ који вам обећавају брзо решавање овог проблема. Наравно, ваше је право и да верујете таквима, али онда морате бити спремни да сами сносите последице таквог поступања.

ВАШ СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ!

Служба за информисање ССП