Skip to main content

Упуство о начињу обављања послова одбране од града и организацији и начину рада радарских центара у МУП-у


Као резултат преговора између Синдиката српске полиције и представника МУП-а, а на инсистирање ССП, сачињено је Упуство о начињу обављања послова одбране од града и организацији и начину рада радарских центара у МУП-у,  које можете прочитати у наставку:

На основу члана 10. став 2. Закона о полицији („Службени гласник РС“, број 101/05, 63/09 и 92/11) и члана 15. ст. 1. и 4. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07 и 95/10), министар унутрашњих послова доноси:

УПУТСТВО О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ОДБРАНЕ ОД ГРАДА И ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ РАДА РАДАРСКИХ ЦЕНТАРА У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА


I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Овим упутством ближе се уређује начин обављања послова одбране од града из делокруга Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство), организација и начин рада радарских центара у Министарству и радно време радника на радарским центрима.
2. Послови одбране од града, из делокруга Министарства, засновани су на непрекидном, двадесетчетворочасовном, заједничком и усаглашеном функционисању теренских јединица одбране од града – радарских центара и оперативно-методолошког центра у седишту Министарства.
3. Запослени у Министарству који раде на пословима одбране од града или на пословима који су у непосредној вези са пословима одбране од града обављају радне задатке у месту у којем је смештен радарски центар или у седишту Министарства.

II   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДАРСКИХ ЦЕНТАРА

4. Радарски центри су организациони део територијалне организационе јединице Сектора за ванредне ситуације на чијој се територији налазе. У оквиру Министарства, радарски центри чине функционални део јединственог система одбране од града.
5. Рад радарских центара координира надлежна служба Министарства.
6. У циљу правовременог оперативног извршавања послова одбране од града, организује се непрекидан рад и боравак стручних посада на радарским центрима.
7. Послови одбране од града обављају се у складу са обавезним инструкцијама и техничким упутствима.

III   НАЧИН РАДА НА РАДАРСКОМ ЦЕНТРУ

8. Рад на радарском центру организује се на начин којим се обезбеђује успостављање и функционисање система одбране од града уз поштовање начела економичности рада.
9. Рад на радарском центру организује се у турнусима. Радарски центар има две стручне посаде чија се смена врши, по правилу, на 15 дана.
10. Рад радарских центара организује се у два режима: режим рада у сезони одбране од града (од 15.априла до 15.октобра) и режим рада ван сезоне одбране од града (од 15.октобра до 15. априла).
11. У сезони одбране од града стручна посада на радарском центру је састављена од укупно 7 радника: 5 радника метеоролошке струке за послове руковођења радарским центром, координацију и оперативне послове, 1 сервисера опреме и 1 возача – ауотомеханичара.
12. Руководилац радарског центра дужан је да изврши распоред рада на радарском центру који обезбеђује извршавање задатака током читаве сезоне.
13. Рад на радарском центру обавља се непрекидно, двадесетчетири часа дневно, седам дана у недељи. Подељен је у две смене: I смена од 08:00 до 20:00 часова и II смена од 20:00 до 08:00 часова наредног дана.
14. Рад на радарском центру организује се у складу са проглашеним степеном приправности:
– редовно стање – по прогнози нема услова за конвективне развоје;
– I   степен приправности – по прогнози има услова за конвективне развоје;
– II    степен приправности („дежурни радар” или „радарско праћење”) – радаром се осматрају и мере параметри конвективних процеса;
– III   степен приправности – затражена дозвола за дејство у ваздушном простору;
– дејство – засејавање се спроводи испаљивањем ракета.
15. У I смени раде руководилац или координатор радарског центра, 3 радника на оперативним пословима, сервисер опреме и возач. У I смени обављају се сви послови из делокруга рада, у складу са обавезним инструкцијама и техничким упутствима, као и обилазак мреже противградних станица, расподела ракета, поправке и замене опреме и сл.
16. У II смени, у редовном стању и у I степену приправности, ради један извршилац, који није радио у смени која је предходила. Остали радници користе дневни одмор. Дневни одмор се користи на радарском центру.
17. У II смени, у II степену приправности -„дежурни радар“, без „радарског праћења“ на територији радарског центра, раде два извршиоца.
18. У II смени, у II степену приправности, када се врши „радарско праћење“, на територији радарског центра, поред руководиоца, односно координатора радарског центра раде и три извршиоца метеоролошке струке или два извршиоца метеоролошке струке и сервисер опреме.
19. У II смени, када је проглашен III степен приправности и у случају дејства, поред руководиоца или координатора, могу бити ангалсовани сви радници, уколико руководилац радарског центра процени да је то неопходно за ефикасно извршавање задатака.
20. Ван сезоне одбране од града посаду на радарском центу чине најмање 2 извршиоца.
21. Ван сезоне одбране од града врше се метеоролошка мерења на климатолошким станицама, радарска мерења и осматрања, контрола и одржавање опреме и инсталација, координација рада мреже противградних станица у систему преноса информација центрима за обавештавање.
22. Ван сезоне одбране од града послове из свог делокруга чланови посаде на радарском центру обављају у сменама од по 12 сати.
23. Запослени у Министарству који раде на пословима одбране од града или на пословима који су у непосредној вези са пословима одбране од града користе годишњи одмор и слободне дане у периоду од 15. октобра до 15. априла.
24. У току сезоне одбране од града – од 15. априла до 15. октобра, руководилац или координатор радарског центра, у складу са проглашеним степеном приправности, раднику прекида дневни одмор и радно га ангажује.
25. Запосленима у Министарству, који раде на пословима одбране од града на радарским центрима, због немогућности свакодневног доласка и одласка са рада, одређује се стални боравак у радарском центру за време трајања турнуса – за време редовног рада од 12 часова и за време дневног одмора.
26. Запослени у Министарству из тачке 25. овог упутства поред зараде, остварују и право на накнаду у висини од 1/2 дневнице за службено путовање која се исплаћује државним службеницима у Републици Србији, за сваки дан проведен на радарском центру.
27. Овим упутством ставља се ван снаге Упутство о начину обављања послова одбране од града и организацији и начину рада радарских центара у Министарству унутрашњих послова број: 01-4443/12-4 од 19.04.2012. године.
28. Ово упутство ступа на снагу даном доношења.
У Београду, 28.11.2012. године

МИНИСТАР УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Ивица Дачић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ