Skip to main content

Ужице: Унапредите психолошку подршку!


Полицијска управа Ужице
–          НАЧЕЛНИКУ –
Предмет: Захтев за предузимање мера за превентивну психолошку заштиту
Поштована,
Молимо вас да као одговорно лице за рад и организацију рада у ПУ Ужице, на основу Ваших овлашћења, а у складу  са чланом 32. став 2. тачка 1. Закона о здрављу на раду, организујете послове безбедности и здравља на раду (Члан. 37. Закона о безбедности и здравља нараду).

Подсећамо да Члан 11. Закона о безбедности здравља на раду гласи: ,, Послодавац је дужан да приликом организовања рада и радног процеса, обезбеди превентивне мере ради заштите живота и здравља запослених као и да за њихову примену обезбеди потребна финансијска средства.“
Као што знате, у ПУ Ужице запослена је Душица Радовић на пословима психолошке превенције. Досадашњом организацијом рада, лекарка-психолог пречена је да посао обавља ваљано с обзиром да посао обавља у неусловним просторијама. Као што знате, разговор између лекара и пацијента је поверљив а досадашњом организацијом
где психолог ради у канцеларији Одељења за логистику, у којој раде више запослених, сврха рада психолога је обесмишљена, а начин рада незаконит.  Због свага изнетог, предлажемо:

  1.  Да се што хитније психологу обезбеде услови за рад, односно лекарска ординација –канцеларија. До тада, као алтернатива, може се обезбеди клизно радно време психолога како не би са пацијентима обављала разговоре у истој просторији са осталим запосленима (поверљивост разговора између лекара и пацијента- запосленог);
  2. Да старешине које су упознате са чињеницом да неком од запослених установљена ,,Ф“ шифра или примети промене понашања радника, буде у обавези да упозна радника да постоји служба којој се може обратити, односно као обавезу да упозна психолога са променaма у понашању радника (радници који су били на ратишту, школски полицајци, интервентне патроле, ОКП, и слично);
  3. Да постоји обавеза да старешина после употребе средстава принуде полицајца, или напада на полицију, појачаних стресних ситуација у којима се запослени нађу постане обавеза и пракса да радника упути на обавезни разговор са психологом који ће проценити психолошко стање полицајца и у завиности од потребе предузети методе за опоравак од стреса;
  4. Адекватна обука психолога како би јој се приближио посао полицијског службеника;
  5. Да се старешине обавежу да позивају психолога на радне састанке како би се радници упознали са чињеницом постојања стручне службе, на којима ће стручно лице извршити разговор са полицијским службеницима.

Сматрамо да је посао полицијског службеника, наручито у времену велике економске кризе и повећаног криминала, веома стресан, што изазвава психичке проблеме код запослених који без адекватне психолошке помоћи западају у агресивно или депресивно стање. У прилог томе је и чињеница великог броја суицида међу полицајцима и другим запосленим у МУП.
Познато Вам је да је у МУП-а у задњих десет година повећан број суицида, сваког месеца по неко на себе дигне руку, а у протеклих 10 година, суицид је извршило више од 130 запослених.

 Управо због свега изреченог, подсећамо Вас и захтевамо да као начелник ПУ Ужице предузмете адекватне мере у заштити здравља радника,односно да предузмете потребне мере и радње како би се запосленима што боље заштитило здравље на раду и створио осећај задовољства на раду и приликом рада.

С поштовањем,
Број  1241-01/12
У Ужицу 29.10.2012. године
Председник СГ Ужице
Лазар Ранитовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ