Skip to main content

ВАЖНО: 27. јула ШТРАЈК запослених у МУП


bedz-strajkБеоград, 16.07.2014. – Због немогућности да се са послодавцем нађе задовољавајуће и исправно решење проблема, због одсуства добре воље послодавца да се проблеми реше и да се синдикати укључе у решавање нагомиланих проблема, да би сачували професионални, социјални и лични интегритет и вратили достојанство и спокојство запосленима и члановима синдиката, Синдикат српске полиције принуђен је да најави ШТРАЈК запослених у Министарству унутрашњих послова.

На основу члана 2.став 1., члана 3. став 1. и члана 4. Закона о штрајку (Сл. Лист СРЈ, број 29/96 и Сл. Гласник РС 101/ Главни одбор Синдиката српске полиције дана 15.07.2014. године доноси

ОДЛУКУ О
СТУПАЊУ У ШТРАЈК

Штрајк у Министарству унутрашњих послова, организује се ради испуњавања следећих захтева:

 1. Доношење и усвајање посебног закона о трајном решењу статуса полицајаца из АП Косово и Метохија.
 2. Усвајање Стратегије и формирање Централне психолошке службе МУП-а;
 3. Хитну набавку униформе и опреме за рад;
 4. Редовну исплату накнаде за путовање;
 5. Имплементацију социјалне помоћи у висини десет хиљада динара у плату;
 6. Редовну исплату јубиларних награда;
 7. Правно признавање репрезентативности Синдикату српске полиције;
 8. Укључивање представника синдиката и рад у медијски најављеној реформи полиције;
 9. Укључивање представника Синдиката у израду Систематизације радних места;
 10. Укључивање представника Синдиката у изради акта Описа радних места;
 11. Хитан почетак израде и доношење Посебног колективног уговора за полицијске службенике;
 12. Расписивање конкурса и пријем правно валидног секретара Министарства унутрашњих послова;
 13. Укључивање представника синдиката у рад на хитној изради правилника, упутстава и других подзаконских аката;
 14. Хитна измена Упутства о начину набавке, расподеле, коришћења, вођења евиденција и одржавања моторних возила у МУП, у циљу смањења трошкова. Уз укључивање представника синдиката.
 15. Формирање комисије за утврђивање лошег рада или криминалних активности старешина, функционера и осталих запослених у МУП у циљу смањења корупције и повратка поверења грађана у полицију.
 16. Хитно формирање електронске базе слобоних радних места у министарству и расписивање интерног конкурса како би се запосленима омогућили премештаји или напредовање у служби.
 17. Израда јединственог централног спомен обележја погинулим припадницима МУП-а који су страдали на дужности ( на сајту МУП-а посветити посебну страну или израдити посебан подсајт посвећен овој теми);

Као дан ступања у штрајк одређен је 27.07.2014. године са почетком од 07:00 часова до испуњења штрајкачких захтева.

Штрајк запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије одвијаће се са успостављеним минимумом процеса рада у складу са актом послодавца. У просторијама послодавца, синдикални активисти ће окупљеним запосленима читати проглас или ће он бити истакнут и на огласним таблама.

Штрајк ће спроводити чланови Штрајкачког одбора:

1.  Глишо Видовић, председник ССП,
2.  Лазар Ранитовић, генерални секретар ССП,
3.  Срђан Јовић, чглан ГО ССП,
4.  Рајко Средојевић, члан ГО ССП,
5.  Саша Вулетић, члан ГО ССП,
6.  Игор Стојадиновић, члан ГО ССП,
7.  Миле Лазаревић, председник РЦ Београд.

Седиште Штрајкачког одбора је у Ужицу, у улици Наде Матић бр. 8, телефон и факс: 031/524-734

У складу са чланом 11. Закона о штрајку Синдикат српске полиције ће од послодавца захтевати достављање података о начину обезбеђивања минимума процеса рада.

По добијању тражених података Штрајкачки одбор ће доставити изјаву о начину обезбеђивања минимума процеса рада у складу са чланом 10. ст.1 Закона о штрајку.

Обавеза је председника синдикалних група да на дан одржавања штрајка обезбеде прекид рада запослених на радним местима и пословима на којима су се затекли у моменту одржавања штрајка и да окупљеним радницима прочитају и на огласним таблама окаче Проглас.

Председници синдикалних група су у обавези да воде рачуна о интересима који су од јавног значаја чији би прекид рада због природе посла могао да угрози живот и здравље људи или да нанесе штету великих размера.

Доставити:
–          Влади Републике Србије;
–          Министру Министарства унутрашњих послова Републике Србије;
–          Директору полиције

Председник синдиката
Глишо Видовић

Број: 2619-01/14
У Ужицу, 15.07.2014.год.

 


 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Министар Небојша Стефановић

Директор Милорад Вељовић

 

ПРЕДМЕТ:      Захтев за достављање података о минимуму процеса рада

 

Штрајкачки одбор ССП вам је доставио Одлуку о ступању у штрајк чији је почетак заказан за дан 27.07.2014.године.

Уз предметну одлуку Штрајкачки одбор није био у могућности да достави изјаву о начину обезбеђивања мимимума процеса рада у скаду са чланом 11. Закона о штрајку, са разлога што од стране послодавца није уредно обавештен о постојању акта којим је утврђен минимум процеса рада, тако да не располаже потребном информацијом на који начин се тај минимум обезбеђује.

У циљу доследног поштовања процедуре око организовања и спровођења најављеног штрајка позивам Вас да Штрајкачком одбору доставите акт у писаној форми о начину обезбеђивања минимума процеса рада.

Наравно, при утврђивању минимума процеса рада обавезни сте да узмете у обзир мишљење, примедбе и предлоге Синдиката (члан 10. став 3. Закона о штрајку), па Вас позивамо да нам без одлагања доставите званично изјашњење о начину обезбеђивања минимума процеса рада у складу са чланом 10. Закона о штрајку, како би се читава процедура обавила у законом прописаним роковима.

С поштовањем,

Председник
Глишо Видовић

Број: 2620-01/14
У Ужицу 15.07.2014.године

 


 

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
Регионалним ценрима
Синдикалним групама

– Председницима –

Поштовани,

 Главни одбор Синдиката српске полиције је донео одлуку о ступању у штрајк запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије који почиње дана 27.07.2014. године од 07,00 часова до испуњења штрајкачких захтева.

 Сходно одлуци Главног одбора Синдиката српске полиције потребно је што хитније формирати Штрајкачке одборе како на нивоу Регионалног центра тако и на нивоу синдикалне групе.

Председници Регионалних центара су у обавези да списак чланова штрајкачких одбора са подручја РЦ проследе у централу ССП најдаље до 23.07.2014.године.

 Поучени ранијим искуством, из претходних штрајкова, потребно је да све руководиоце ваше Полицијске управе упознате са чланом 152. Кривичког законика Републике Србије у случају ометања и спречавања штрајка. Чланове ССП као и остале запослене у Министарству унутрашњих послова упознати са Законом о штрајку.

 Потребно је копирати и окачити на огласне табле по организациним јединицама члан 152. Кривичког законика Републике Србије који гласи:

 „Спречавање политичког, синдикалног и другог удруживања и деловања

 Члан 152.

(1) Ко свесним кршењем закона или на други противправан начин спречи или омета политичко, синдикално или друго удруживање или деловање грађана или деловање њихових политичких, синдикалних или других удружења, казниће се новчаном казном или затвором до две године.

 (2) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се затвором од три месеца до три године.

 Председник
Глишо Видовић

 Број:2622-01/14

У Ужицу, дана 16.07.2014.године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ