nova znacka MUPУредба Владе Републике Србије о  условима за остваривање права на посебну пензију запослених у Министарству унутрашњих послова на територији АП Косово и Метохија, која је објављена у „Сл. гласнику РС“, бр. 115/2013 од 26. децембра 2013. год. је незаконита – јер је њеним доношењем Влада прекорачила границе својих овлашћења, будући да се питање остваривања права на пензију може уређивати само законом.

У том смислу Синдикат српске полиције подноси иницијативу Уставном суду Републике Србије за оцену законитости предметне Уредбе, како би се предупредиле негативне последице њене примене у делу решавања радно-правног статуса полицијских службеника којима је место рада на АП КиМ.

Решење о престанку радног односа полицијским службеницима са 31.12.2013. године је незаконито, јер је донето противно одредбама позитивних законских прописа.

У циљу заштите својих права полицијски службеници треба да поднесу жалбе Жалбеној Комисији у року од 8 дана од дана добијања решења, како би на тај начин предупредили наступање коначности решења о престанку радног односа, а у поступку по жалби издејствовали поништавање ових решења.

Свака другачија одлука Жалбене Комисије не би била правно утемељена, већ би била типичан пример политичке одлуке.

Додатни разлог за улагање жалбе представља и потреба да се на тај начин обезбеди формално-правна могућност да се (за случај да одлука по жалби буде неповољна, односно, да Жалбена Комисија потврди првостепено решење о престанку радног односа) може поднети тужба Управном суду у Управном спору – а у овој судској процедури свакако мора доћи до пуног изражаја начело законитости.

Посебно указујемо да полицијски службеници никако не потписују захтев за признавање права на пензију – јер ако то ураде, практично себе лишавају могућности да у редовном поступку заштите своја права по основу рада.

Синдикат српске полиције препоручује колегама који раде на АП КиМ, на које се односи поменута Уредба, а који осећају здравствене проблеме да под хитно посете лекара у циљу остваривања права на лечење.

Сваки запослени који је уплашен због губитка посла, осећа повишену нервозу, има поремећај сна, депресиван је и безвољан, има суицидалне намере или осећа безвољност за живот да одмах затражи лекарску помоћ и искористи право на боловање!

Према Међународној класификацији болести, изабрани лекар ће утврдити о ком поремећају или болести се ради и на основу тога је у обавези да запосленом који је под стресом услед губитка посла отвори боловање.

Лекарима напомените за шифре: З-56.2 – Страх од губитка посла, Ф-40.0 – Акутна реакција на стрес, Ф-40.1 Стресни поремећај после трауме

За време привремене спречености за рад (боловање) не примати и не потписивати никаква документа од посодавца, не одазивати се на разговоре или не улазити у било коју радњу која је везана за посао или поменуту Уредбу. Пратити даља упутства лекара, користите редовну терапију, одазивајте се лекарским контролама, пратите упутстства правних заступника и синдиката.

НИКАКО НЕ потписујте овај захтев !
НИКАКО НЕ потписујте овај захтев !
РЕШЕЊЕ МУП-а
ИЗГЛЕД РЕШЕЊА МУП-а

На основу члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12),

                           Влада доноси

 У Р Е Д Б У

О УСЛОВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОСЕБНУ ПЕНЗИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ  У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП КОСОВО И МЕТОХИЈА

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

                         Овом уредбом уређују се услови  за оствaривање права на посебну пензију и права на здравствено осигурање запослених у Министарству унутрашњих послова чије је место рада на територији АП Косово и Метохија, а којима услед организационих промена престане радни однос 31. децембра 2013. године и који наставе да живе на територији АП Косово и Метохија.

 

II.  УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

 

1. Право на посебну  пензију

 Услови за остваривање права на посебну  пензију

Члан 2.

                        Запослени у Министарству унутрашњих послова чије је место рада на територији АП Косово и Метохија, а коме услед организационих промена престане радни однос у том министарству 31. децембра 2013. године може остварити право на посебну  пензију (у даљем тексту: пензија).

                        Списак запослених који садржи податке неопходне за утврђивање права из става 1. овог члана, Министарство унутрашњих послова доставља Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

 Утврђивање висине пензије

Члан 3.

                         Пензија се утврђује у износу од 60% просечне месечне плате коју је запослени у инистарству унутрашњих послова из члана 2. овог закона остварио у 2013. години.

                        Запосленом из става 1. овог члана који је навршио преко 20 година ефективног стажа осигурања у Министарству унутрашњих послова, износ пензије из става 1. овог члана увећава се за 2% за сваку навршену годину ефективног стажа осигурања.

 

Усклађивање пензије

Члан 4.

                        Пензија из члана 3. ове уредбе се усклађује на начин предвиђен за усклађивање пензије према прописима о буџетском систему и пензијском и инвалидском осигурању.

 

Поступак за остваривање права на пензију

Члан 5.

                                                 Поступак за остваривање права на пензију покреће се на основу захтева који се подноси Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала за град Београд.

                        Право на пензију обезбеђује се у поступку предвиђеном законом којим је уређен општи управни поступак.

                        Право на пензију је лично право  и не може се преносити на друго лице.

 

Утврђивање и исплата права на пензију

Члан 6.

                         Пензија се утврђује у месечном износу, а исплаћује је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, уназад за претходни месец.

 

Престанак права на пензију

Члан 7.

                         Кориснику из члана 2. ове уредбе, право на пензију престаје у случају:

                        – да престане да живи на територији АП Косово и Метохија, односно ако пријави пребивалиште изван територије АП Косово и Метохија;

                        – да стекне својство осигураника у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању у Републици Србији ван територије АП Косово и Метохија;

                        – да оствари право на старосну, инвалидску или породичну пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању;

                        – смрти.

                        Испуњеност услова из става 1. овог члана проверава Министарство унутрашњих послова, односно Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, у складу са својим надлежностима.

Финансирање

Члан 8.

                         Средства за исплату пензије из члана 3. ове уредбе обезбеђују се у буџету Републике Србије.

 2. Здравствено осигурање

Члан 9.

 

Корисник из члана 2. ове уредбе остварује права из обавезног здравственог осигурања као и корисници који су право на пензију остварили у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању.

 III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 

Члан 10.

                         Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 Број: 110-11250/2013

У Београду, 25. децембра 2013. године

В Л А Д А
ПРЕДСЕДНИК
Ивица Дачић

Comments

 1. Подршка Синдикату српске полиције и полицијским службеницима чија су права повређена оваквом незаконитом одлуком владе Србије. Све честитка за храброст да се јавно огласите. Кад нема слободних медија у Србији бар је Синдикат полиције – СЛОБОДАН.

  1. Хвала најлешпе на коментару. Јавност рада је један од наших основних постулата рада.

 2. Znači policajci, da mole Boga da se niko ne zapita čiju su uniformu nisili za vreme rata 1999, da i kad se svi Srbi presele oni istanu ovde po cenu penzija, da mole boga da što pre steknu to pravo na redovnu penziju koja se daje njihovim kolegama u Srbiji, ili da zahvale Bogu što su ostali invalidi rata, i najapsurdnije, ako im se umire, to nikako ne smeju da urade, jer će smrt da im donese nemogućnost nasleđivanja penzije njihovim porodicama, suprugama, deci na školovanju,…. Nikao nemojte da umrete, bez obzira koliko ste bolesni, čak i ako morate da ostanete sami na Kosmetu da vam se ne ukine penzija, gledajte da vas šiptari ne ubiju, jer i tako vaša porodica gubi pravo na penziju. Znači , bolje da vas šiptari optuže za nešto, uhapse i zatvore, jer odlaskom sa Kosmeta li u smrt, gubite penziju. NA VAMA JE IZBOR.

 3. sramota,od ove drzave i naseg ministarstva unutrasnjih poslova policajac moze sve da ocekuje,Beograd je postao jadan,sramota Dacicu!!!!!!!!!,

 4. I dok siptari dele primanjaod po 300 eura i reseno stambeno pitanje svojim ratnim veteranima nasa drzava za istu tu sumu pokusava da se ,,otarasi,, svojih pripadnika koji su casno i posteno izneli sav teret predhodnih zbivanja. Sada sam u dilemi da li sam sve to prolazio uzaludno i da li sam bio na pravoj strani.

 5. Najgore su prošli zaposleni MUP-a u AP KiM kojima je do redovne penzije ostalo godinu dve, i oni sa visokim školama jer radni odnos u MUP-u su u najboljem slučaju mogli ostvriti sa 26-i više godina.Imaju sada dakle 50 -52 godine života a staža osiguranja u MUP-u 20 godina.Dakle godina mnogo a staža malo.I oni sada imaju pravo na penziju kao i mnogo mladje kolege jer ih je Uredba izjednačila. Uredba uopšte nije uzela u obzir rizik starosti i godine života što je nezakonito jer važeći Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju je prepun ovih odredbi gde su godine života presudan faktor za sticanje penzija.Primiće samo 60 posto plate , nedovoljnih za dostojan život državnih službenika- policajaca koji su uvek bili u prvim redovima kad god je to trebalo .Kada ostvare uslov za starosnu penziju u MUP-u šta će primiti.Može se zamisliti jer im MUP izgleda neće nadalje uplaćivati doprinose za PIO.Zašto nam nije data mogućnost da recimo dokupimo staž do godina redovne penzije.

  Uredba škrtari na novcu ali zato obilno odnosno neviđeno atakuje na Ustavno pravo na rad i Ustavno pravo na slobodu kretanja,a deo odredbe Uredbe o gubitku prava na prevremenu penziju u slučaju smrti je toliko ogavan i neshvatljiv da bi donosilac ove Uredbe svakako celokupnoj javnosti pod hitno morao objasniti odnosno morao javno dati motive ovoga ili još bolje povući iz svih ovih razloga predmetnu Uredbu u celini.

  Dajem Vašem Sindikatu punu podršku i znajte da ste zaista primer za ugled ostalim Policijskim sindikatima u svakom pogledu.

  1. A zasto samo ovako raspravljamo daj te da se skupimo i da skinemo ovu vladu i vlast kad nista pametno nisu uradili za ovaj narod i ovu drzavu! Ovo je srankte sta oni rade a mi samo bespomocno gledamo! Daj te da se udruzimo i da napravimo neke promene.

  2. da liimama prava na redovnu penziju kad ispunim zakonske uslove za penzionisanje kao i u mup-u koji rade u R.Srbiji/imam 50 god.zivota i efektivno 23 g.

    1. Ajde da mi neko odgovori ako zna i ko je upucen u ovu materiju ,da li ikad i kad mogu da steknem pravo na pravu penziju.Bolestan sam i primam terapiju uvece i ujutru jer mi bez lekova nema zivota ni dana. a imam nezaposlenu suprugu i cetvoro maloletne dece.skolskog uzrasta.pa ako kvrcnem.nesmem ni da pomislim sta ce biti sa njima.Molim odgovore.Hvala unapred svim kolegama.

 6. Molim Vas za savet,s obzirom da sam jedan od onih koji je deo ove price interesuje me sta da radimo,nude nam se ista ovakva resenja,a licno ja bih hteo da radim negde u Beogradu,posto su mi zena i deca,koja su vec tamo u skoli,pa me interesuje da li iole postoji mogucnost da nastavim da radim u Beogradu….pozdrav svim kolegama,bez obzira gde oni bili…

 7. Jedina zemlja srbija koja bezi od svoje policajce ,koija na svaki nacin gleda kako da ih prevari i na kraju da budo robovi ,ali zato sindikat srpske policije neda prevaru .

  1. Tako je prijatelju. Vazno je da imajuza nacionalne penzije . A mi sto smo poceli u 18 god. Da radimo uvedu nam zakon da radimo do 45 god. Beneficiranog radnog staza. Pa nismo sami sebi dali beneficijuu

 8. Moj efektivni staz, je 20 godina, 8 meseci i 30 dana , nisam rodjen na KiM, adresu sam prijavio zbog posla, zivim ovde kao podstanar, znaci do kraja zivota nesmem da se vratim u rodni kraj i moram da zivim sa svojom decom kao podstanar, da bi primao Dansku milostinju…Ajd ljudi neka mi neko odgovori, juce su mi prvo dali zahtev prema PIO na potpis da bi mi tek posle dali resenje o prekidu radnog odnosa…

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *