Sindikat srpske policije nastavlja borbu za utvrđivanje potpune istine i svih činjenica u vezi sa spornom nabavkom borbenih patika za pripadnike policije, obavljenoj tokom 2014. godine. Po našim predstavkama postupao je Sektor unutrašnje kontrole, pojedine nevladine organizacije su takođe pronašle nepravilnosti u sprovedenom postupku, a takođe se uključila i Agencija za borbu protiv korupcije radi okončanja ove svojevrsne sage koja eto traje već dve godine.

U međuvremenu, pokrenut je i krivični postupak protiv nekoliko zaposlenih u Sektoru za finansije, koji još uvek traje. Ne želimo da prejudiciramo rasplet niti to da li su ti ljudi krivi i zašta su krivi, sud će da to utvrdi, ali odgovr na pitanje da li su jedini odgovroni u tom lancu jednostavan je. Bez saglasnosti ljudi na znatno višim pozicijama u Sektoru i Ministarstvu, nije mogao da bude sproveden postupak u kojem je svakom laiku jasno da “negde šrkipi”! A bogami, i neprijatno miriše! 

Naš dopis upućen Agenciji prenosimo u celosti:

REPUBLIKA SRBIJA
AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Veza: Vaš akt 014 Broj:07-00-0168/2015-09 od 10.08.2016. godine

Poštovani,

U ime Sindikata srpske policije zahvaljujem se na kooperativnosti i spremnosti Agencije za borbu protiv korupcije da se uključi u problem za koji su svi policijiski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije veoma zainteresovani.

Takođe vam se zahvaljujemo na  vašem dopisu od 014 broj 07-00-0168/2015-09 od 17. 11. 2015. godine koji smo primili 27.11.2015. kojim ste nam dostavili Izveštaje o ispitivanju borbenih patika od strane akreditovanih laboratorija. Na iste nismo bili u mogućnosti da se izjasnimo u zakonskom roku od 15 dana iz objektivnih razloga. Indikativno je, međutim, da su nam navedeni Izveštaji dostavljeni u vreme naših najobimnijih aktivnosti vezanih za neutralizaciju, za policijske službenike i sve zaposlene u Ministarstvu pogubnog „slučaja“ – „analiza rizika“, u vreme kada je preko 1000 zaposlenh u MUP-u strahovalo od dobijanja otkaza zbog nezakonitih raspoređivanja na radno mesto, a čak tri meseca od našeg dopisa vama da nismo imali mogućnost uvida u navedene izveštaje.

S obzirom na navedeno, a u cilju dolaženja do istine, osećamo se obaveznim da to učinimo sada:

Sa žaljenjem konstatujemo da je MUP R Srbije  bio u prilici da mnogo ranije, direktno Sindikatu,  dostavi navedene Izveštaje, čime bi se odmah na početku prevazišao barem deo „problema“, jer smo iste tražili 19.01.2015. godine preko ovlašćenog lica Sindikata u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija, ali odgovorna lica u MUP-u to nisu učinila iz samo njima znanih razloga. Takođe smo se dana 15.01.2015. godine istim zahtevom obratili direktoru firme „Gepard d.o.o“ g. Miroslavu Tanackoviću, ali  nismo dobili nikakav povratni akt, niti nam se iko iz firme na bilo koji način obratio.

Navedeni Izveštaji sami po sebi nisu garancija kvaliteta gotovih borbenih patika zato što „postoje indicije da MUP nije odgovarajuće sproveo kvalitativni prijem, jer je tokom završne kontrole akreditovana laboratorija redovno prijavljivala da predati uzorak nije dovoljan za sprovođenje svih traženih provera. Broj uzoraka koji se dostavlja na ispitivanje definisan je Ugovorom13, ali se ne može utvrditi da li je MUP potpuno poštovao ove odredbe Ugovora. Tako­đe, u dokumentaciji koju je MUP dostavio organizaciji DRPKO nisu pronađeni zapisnici MUP-a o kvalitativnom prijemu isporučene robe.“[1]

Primer: Izveštaj o ispitivanju „Profilaba“ br. 103014 sa datumom završenog kontrolisanja od 16.09. 2014. godine, na osnovu zahteva MUP 064-2 broj 507/14 od 10.09.2014. godine.

Iako u napomeni Izveštaja stoji da „elemente kvaliteta, koji su definisani u tehničkim karakteristikama, a nisu prikazani kao rezultat ispitivanja (otpornost na naizmenično previjanje, sila cepanja klinom, vreme prodiranja vode-hidrofobnost) nije bilo mogće ispitati jer veličina dostavljenog uzorka nije bila dovoljna da se iz njega pripreme adekvatne epruvete koje su propisane referentnim standardima“ izvodi se Zaključak:

„Na osnovu vizuelnog kontrolisanja i rezultata izvršenih laboratorijskih ispitivanja prikazanih u ovom Izveštaju, konstatujemo da je kvalitet borbenih patika za potrebe Direkcije MUP usaglašen sa definisanim zahtevom.“

Dakle, samo na osnovu vizuelnog pregleda, a bez laboratorijskih ispitivanja, donet je zaključak da su otpornost na naizmenično previjanje, sila cepanja klinom i vodopropustljivost borbenih borbenih patika u skladu sa definisanim zahtevima. Neobično, zar ne?!

I dalje ostajemo uskraćeni za pitanja: da li u Ministarstvu postoji izveštaj o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu patika, da li je vršena međufazna kontrola i da li postoji izveštaj o tome, da li postoji izveštaj o kontroli patika od strane MUP-a na osnovu dokumentacije, kao i da li je izvršen kvantitativni i kvalitativni prijem robe u skladu sa procedurom, jer o tome ne postoji zapisnik, odnosno, takav zapisnik nam nije dostavljen.

Osim toga, bilo bi dobro da je MUP pružio bilo kakvo obrazloženje zbog čega je „Gepard d.o.o.“ falsifikovao deklaraciju koja je išla uz borbene patike, a prema kojoj je kontrolu kvaliteta borbenih patika izvršila „Alpha Control d.o. o“ iz Novog Sada. Potvrda da se radi o falsifikatu (a falsifikovanje je krivično delo) je i izjava direktora laboratorije iz Novog Sada, koji je negirao da je njegova firma vršila ispitivanja bilo kakve obuće za potrebe MUP-a. Nije jasno zbog čega MUP „pokriva“ odgovorna lica u „Gepardu“ koja su počinila krivično delo.

Da  i sami Izveštaji nisu garancija kvaliteta borbenih patika potvrđuju i reči Ljubomira Petrovića, direktora laboratorije „Alpha control doo“ iz Novog Sada čiji naziv je falsifikovan na deklaracijama koje je dostavi „Gepard d.o.o“:

 „Morate da znate da je jedno uzorak kojim se dobije tender napravljen kvalitetno po tender­skoj dokumentaciji, a drugo roba koja se kasnije isporučuje u magacine lošeg kvaliteta (2–5 puta jeftinija), koju niko ne kontroliše (tu je odgovor na sve tendere u R. Srbiji).“ [2]

Što se tiče navoda iz dopisa MUP-a da u Centralni magacin „nije vraćen nijedan par borbenih patika zbog vodene propustljivosti“, važno je napomenuti da policijskim službenicima uopšte nije ukazano da imaju pravo da obuću, ne samo onu koja propušta vodu, već i onu koja se odlepljuje, mogu da reklamiraju, kao i da, zbog opšte situacije u MUP kad se na sve strane preti otkazima, među zaposlenima vlada strah da se zbog takvih „sitnica“ zameraju starešinama.

Želimo ovom prilikom da ukažemo na još jedan oblik, prema našem mišljenju, malverzacije u vezi sa nabavkom borbenih patika za MUP, a na koji vam prethodnom prilikom možda nismo obratili dovoljnu pozornost.

Jedan broj  borbenih patika došao je u kutijima koje ni na koji način nisu označene, bilo nekim natpisom, bilo nekom deklaracijom, tako da se ne može jednostavno zaključiti ko je njihov proizvođač, odnosno nabvljač. Takođe, u nekim kutijama su stajale deklaracije i preduzeća „Krunik“ iz Beograda koje je učestvovalo na tenderu, ali i preduzeća „Sandra-Corpico“ iz Požarevca, koje, prema javnim podacima sa zvanične prezentacije MUP-a nije učestvovalo na tenderu ili bar mi ne raspolažemo podacima o tome.

S tim u vezi se nameće zaključak da preduzeće „Krunik“ iz Beograda, koje je, prema javno dostupnim podacima iz APR-a, u godini kada je dostavilo ponudu na tenderu imalo samo jedno zaposleno lice, nije moglo biti proizvođač borbenih patika i da je za te poslove angažovalo navedeno preduzeće iz Požarevca, što je moralo biti poznato ovlašćenim i odgovornim licima u Ministarstvu. Očito je da se radi o (ne)veštom zaobilaženju propisa, jer je MUP, faktički, sklopio ugovor sa posrednikom, a to je mogao učiniti direktno sa proizvođačem, čime bi i ukupna cena, verovatno bila niža, jer ne bi bilo „provizije“ posrednika. Podatke vam dostavljamo na znanje i dalje korišćenje, a sa ciljem da se utvrdi da li je u navedenom postupku bilo kršenja zakona i propisa.

Iz svega navedenog, očito je da MUP R Srbije nije pružio nijedan materijalni dokaz kojim bi se opovrgle sumnje SSP da nije izvršen kvantitativn i kvalitativni prijem patika, da od strane MUP-a nije vršena međufazna kontrola, kao i da ne postoji izveštaj o kontroli patika na osnovu dokumentacije, a što je MUP bio obavezan da uradi i bez naše reakcije. Čak i da se naknadno dokaže da izveštaji navedenom postoje, krivica za „problem“ nije na SSP, već na onome ko je odbio da nam dostavi traženu dokumentaciju.

Iako je nepobitno utvrđeno da je firma „Gepard d.oo.o“ falsifikovala deklaraciju za obuću prema kojoj je firma „Alpha  control d.o.o.“ iz Novog Sada vršila laboratorijska ispitivanja borbenih patika za MUP, prema odgovornim licima iz „Geparda“ nisu preduzete nikakve mere, čime je, praktično, odgovornom licu u „Gepardu“ pružena podrška.  Zanimljivoje da „ Alpha  control d.o.o. “ čak nije ni akreditovana za ispitivanje proizvoda od kože, tekstila i obuće. Postavlja se pitanje zašto su odgovorna lica iz „Geparda“ to učinila, ako već postoje propisni izveštaji drugih akreditovanih alaboratorija.

Dodatno, činjenica je da se kao dobavljač ili proizvođač (ostaje nejasno) borbenih patika za potrebe MUP-a javlja preduzeće „Sandra-Corpico“ iz Požarevca koje nije učestvovalo na tenderu, a raspoloživa saznanja ukazuju da se frima „Krunik“ iz Beograda, koja je prošla tenderski proces, a koja je imala samo jednog zaposlenog, javlja samo kao posrednik između navedene firme iz Požarevca i MUP-a, čime je oštećen budžet Republike Srbije.

Navedene podatke bi trebalo dodatno proveriti u cilju njihove potvrde ili demantovanja. Molimo vas da nas o rezultatima provere obavestite u pisanom obliku.

„Ugovor o nabavci sa „Gepardom“ je zaključen nakon isteka zakonskog roka, bez obrazloženja MUP-a. Postignuta cena je za 30% niža od procenjene vrednosti (preko 20 miliona dinara) i čak 10 miliona dinara niža od prve sledeće ponude, ali nema obrazloženja zašto nije okarak­terisana kao neuobičajeno niska.“ [3]

Konačni rok za realizaciju posla bio je 90 dana od zaključenja ugovora o nabavci između MUP-a i preduzeća „Gepard” doo, 15. 7. 2014. (Ugovor). Dakle krajnji rok za isporuku ugovore­ne količine bio je 15. 10. 2014. Zbog utvrđenih nedostataka kod gotovih patika, ovaj rok je, krivicom „Geparda“, produžen najmanje do polovine decembra meseca. Prema Ugovoru o ovoj nabavci, MUP ima pravo da za svaki dan prekoračenja roka naplati 0,2% vred­nosti neisporučene robe, što prema kalkulaciji za 5200 pari obuće iznosi 494.364 dinara. Nema dokaza da je MUP naplatio ove penale. [4]

Zaposleni u MUP nisu upoznati sa mogućnošću da je tehnički neispravnu obuću moguće zameniti, niti su upoznati sa procedurom u vezi sa time.

Napominjemo da su se sva naša istraživanja odnosila isključivo na ono što se može smatrati ispunjavanjem zahteva iz specifikacija u konkursnoj dokumentaciji, a da su naša saznanja od kolega sa terena koja se odnose na udobnost pomenute obuće, koja je ništa manje bitna kada se govori o kvalitetu, još poraznija nego kada je u pitanju vodopropustljivost  i odlepljivanje đonova.

Sve ovo, kao i činjenica da  Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu po predmetu KT. Br. 4714/2015 sprovodi istragu protiv više zaposlenih lica u MUP koji su bili angažovani na navedenim poslovima, jasno upućuje u ispravnost nastupa i zaključaka SSP i ukazuje na potrebu otvorenijeg pristupa Ministarstva prema sindikatima i zaposlenima, na potrebu blagovremenog i potpunog informisanja zaposlenih od strane Ministarstva o svim pitanjima bitnim za zaposlene, kao i na potrebu principijelnog poštovanja Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja od strane Ministarstva, kako bi se stvorile sistemske pretpostavke za smanjivanje prostora za korupciju u Ministarstvu. Pravno je nedopustivo a moralno neprihvatljivo da MUP na bilo koji način odbije da postupi u skladu sa legalnim zahtevom sindikata i odbije, na ovaj ili onaj način, da mu pruži tražene informacije u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacija od javnog značaja.

U svemu tome značajnu ulogu bi trebalo da ima i Agencija za borbu protiv korupcije.

U ime Sindikata srpske policije primite izraze našeg najdubljeg uvažavanja.

Predsednik
Lazar Ranitović

[1]Analiza svrsishodnosti javne nabavke borbenih patika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, str. 13, autori Zoran Bašić i Nenad Radojičić, Društvo za borbu protiv korupcije, Izdavač Beogradski centar za bezbednosnu politiku,  jul 2016

[2] „Analiza svrsishodnosti javne nabavke borbenih patika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, str 11,  autori Zoran Bašić i Nenad Radojičić, Društvo za borbu protiv korupcije, Izdavač Beogradski centar za bezbednosnu politiku, jul 2016

[3] Isto, str. 5,

[4] Isto, str. 12

O ne/kvalitetu uniforme i obuće ranije smo pisali u nekoliko navrata a tekstove možete pogledati na sledećim linkovima:

Čizma glavu čuva…

ISTRAŽUJEMO: Nova uniforma lošeg kvaliteta?

Kako je Gepard hteo da pojede Alfu

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.