Beograd, 12.02.2019 – U Palati Srbija održan je prvi ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavljao pomoćnik  direktora policije Slobodan Malešić. Delegaciju SSP-a činili su predsednik Lazar Ranitović, generalni sekretar Darko Ocokoljić i članovi  GO SSP Zoran Stojčić, Željko Isailović i Nebojša Ristić.

Teme o kojima smo razgovarali :

  1. Pogrešan obračun putnih troškova kao i evidentiranje vremenika rada u SGP Bački Breg ( RC GP prema Mađarskoj):

 U SGP Bački Breg vrši se pogrešan obračun putnih troškova kojom prilikom su zaposleni na ovom graničnom prelazu svakoga meseca oštećeni. Naime, radi se o pogrešnome obračunu kojom prilikom im je uskraćeno pravo na celokupne putne troškove. Primera radi, policijski službenik koji putuje na posao morao bi dobiti zbir cena mesečne karte od mesta prebivališta do mesta rada odnosno u konkretnom slučaju: od mesta A ( prebivališta) lokal + međugradsku kartu od mesta A do mesta B (mesto rada) + lokal mesta rada B. Praktično, zaposleni u pomenutoj org. jedinici su oštećeni dok je SSP spreman uticati na članstvo i zaposlene da ne tuže poslodavca ( MUP ) već da sklope sporazum o vansudskom poravnanju i da će poslodavac ubuduće pravilno vršiti obračun troškova dolaska i odlaska sa rada. Dalje, navedena org. jedinica je u prethodnom relativno kratkom periodu kada je u pitanju rukovođenje imala smenu većeg broja rukovodilaca. U tom smislu svaki od prethodnih rukovodilaca je na određeni način vršio evidentiranje vremenika rada zaposlenih kojom prilikom su načinjeni propusti koji se ogledaju u neevidentiranju stvarnog stanja već fiktivnog. Na taj način prikazano je da zaposleni imaju višak radnih sati. Umesto da dobiju rešenje o preraspodeli radnog vremena i da im taj višak bude plaćen, odnosno kompenzovan slobodnim vremenom u odnosu 2:1, zaposleni su u situaciji da im fali određen broj časova do punog fonda te su primorani da „odrade manjak časova“. Predlažemo da nadležni iz UGP izvrše instruktivno-kontrolnu delatnost, uvere se u tačnost navoda, otklone posledice po zaposlene i upute rukovodioca kako ne bi opet došlo do istih grešaka i povreda prava zaposlenih. Za tri zaposlena iz SGP Bački Breg je u prethodnom periodu na sastanku u Kabinetu ministra dogovoreno da će biti sačinjen sporazum o vansudskom poravnanju zbog povrede prava na naknadu za dolazak i odlazak sa posla ali do današnjeg dana nije sačinjen sporazum. Ukoliko nakon ovoga sastanka ne bude zaista došlo do realizacije praktično dogovorenoga zaposleni će biti prinuđeni da podnesu tužbu.

Povodom ove situacije, nadležni iz UGP tražili su izjašnjenje od komandira SGP Bački Breg. U međuvremenu, biće izvršena kontrolna delatnost i nakon toga dostavljen Izveštaj će nadležnima biti dostavljen u roku od deset dana. Ukoliko bude propusta rukovodioca ove SGP, prema njima će biti pokrenuti odgovarajući postupci. Stav MUP-a je da se ovakve i slične greške ne smeju dešavati bez pravovremenog obrazloženja rukovodioca, jer direktno nanose štetu u budžetu.

  1. Sporazum o višku radnih sati za zapslene u PI Čačak:

Zaposleni PI Čačak ostavrili su višak radnih časova u prethodnom periodu. Podneli su zahteve za izdavanje redne liste rukovodiocu PI Čačak, dobili su liste iz kojih se jasno vidi da je ostvaren višak radnih časova ali rukovodilac osporava navode. Želimo na ovaj način da prevaziđemo nastali problem kako ne bi zaposleni podnosili tužbe već da se izvrši provera navoda i sklopi sporazum sa zaposlenima u Čačku.

U vezi problema sa viškom radnih sati u, sastanku je prisustvovao i komandir PI Čačak Nenad Jovičić. On je rekao da je prilikom stupanja na dužnost, uočio veliki broj policijskih službenika koji su u prethodnom periodu ostvarili višak radnih sati. Međutim, prethodni komandir nije postupio po depeši ministra 4987/17 od dana 10.05.2017. godine kojom je naloženo svim rukovodiocima da u ovakvim slučajevima zaposlenima donose Rešenje o preraspodeli radnog vremena. Dodao je da želi saradnju sa Sindikatom srpske policije jer je uvideo da težimo kompromisnom rešavanju ovog pitanja, pritom uzimajući u obzir i konstruktivne predloge koje smo izneli na sastanku. Dogovoreno je da se u toku narednih dana održi sastanak u PI Čačak sa predsednikom SG Čačak Spasojević Nikolom i njegovim saradnicima, povodom sklapanja Sporazuma o vansudskom poravnanju.

  1. Uniforma pripadnika SVS:

Vatrogascima-spasiocima se plasiraju informacije od strane rukovodilaca da bez obzira što su dobili novu radnu uniformu i dalje će morati koristiti dotrajalu, straru radnu uniformu. Zahtevamo da SVS zabrani upotrebu stare dotrajale radne uniforme u bilo kojoj kombinaciji sa novom radnom uniformom.

Nadležni iz SVS objasnili su da nova radna uniforma nije za rad na intervencijama, jer nema potrebnu zaštitu. Iz tog razloga je doneta odluka da se koristi stara uniforma, koja je pritom i udobnija za nošenje.

  1. Trajno raspoređivanje polaznika obuke u jedinicu Žandarmerije:

Policijski službenici koji su uspešno okončali selekcionu obuku (dril) za prijem u Žandarmeriju, završili su Osnovnu obuku za pripadnika Žandarmerije u trajanju od 45 dana. Kada mogu očekivati trajna rešenja o raspoređivanju u jedinicu Žandarmerije? Naime, stupanjem na snagu nove sistematizacije pomenuti policijski službenici su dobili rešenja organizacionih jedinica iz kojih su prethodno upućeni u skladu sa čl. 200. Zakona o policiji u jedinicu Žandarmerije. Ovime je formalnopravno derogirano rešenje kojim su upućeni u jedinicu Žandarmerije. Trenutno se nalaze u pravnom vakuumu do dobijanja rešenja o trajnom premeštaju. Dalje, na septembarskom mesečnom sastanku kada je bilo reči o ovoj temi dobili smo informacije da će ovim polaznicima biti uvećan koeficijent zarade za 20% za vreme obuke i da će po stupanju nove sistematizacije dobiti rešenja o trajnom premeštaju, a od toga se ništa nije dogodilo kako za vreme selekcione obuke ( drila ) tako ni za vreme osnovne obuke.

U skladu sa Uredbom o specijalnim i posebnim jedinicima, nakon selektivne obuke – drila za prijem u Žandarmeriju, kandidati su raspoređeni na dodatnu obuku koja traje 45 radna dana. Ova obuka neće biti konačna za prijem, već se nakon obavljenih razgovora sa pripadnikom doneti konačna odluka. Gospodin Malešić, pomoćnik direktora policije je obrazložio nameru Direkcije policije da postojanja tog vremenskog roka, kako bi usled određenih novih okolnosti (sudska presuda, promena lične odluke, period prilagođavanja i sl), mogli adekvatno da reaguju i popune prazninu, odnosno kandidata vrate na prethodno radno mesto, koje će biti upražnjeno do dobijanja rešenja o raspoređivanju.

Pored toga, nakon završeta obuke od 45 radnih dana za svaku grupu posebno, komandanti će shodno ispunjenim kriterijumima imati pravo da predlože jedan broj kandidata za trajno raspoređivanje.

  1. Službene legitimacije:

 Kada se može očekivati potpuna zamena službenih legitimacija svih zaposlenih  u MUP u skladu sa statusom? Da li će tada radnici na posebnim dužnostima dobiti službene legitimacije?

Sproveden je postupak, poznat je i izgled i veličina službene legitimacije i službene značke koju će dobiti zaposleni u statusu OSL, odnosno službene legitimacije koju će dobiti zaposleni u statusu PD.

  1. Lista težih bolesti i povreda van rada:

 Predlažemo da se listi težih bolesti i povreda van rada doda tzv. „Behčetov sindrom“. Naime, Behčetov sindrom je zapaljensko oboljenje koje može uticati na praktično bilo koji deo tela. Najčešća zapaljenja su zapaljenja kože, sluzokože usta i genitalne regije, izazivajući ranice ili osip. Takođe su česti bolovi u zglobovima, glavobolje, zamor i bolovi u stomaku. Kod nekih ljudi, javljaju se i problemi sa očima, krvnim sudovima i (retko) mozgom ili nervima. Nekolicina zaposlenih u MUP je obolela od ove retke i teške bolesti, time bi se umnogome olakašalo njihovo lečenje.

Od strane gospodina Cvetkovića iz Sektora za ljudske resurse dobili smo odgovor da je ažuriran predlog liste dužih i težih bolesti, a Zahtev za proširenje i izmenu ove liste ka Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje biće poslat u narednih nekoliko dana, kao nadležnom organu.

  1. Problemi zaposlenih na poslovima zaštite od NUS (SVS):

 Po novoj sistematizaciji, zaposleni na poslovima zaštite od NUS, u Sektoru za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije dobili su rešenja kojima su dobili manje ukupne koeficijente (pa čak i najniže u okviru organizacione jedinice u kojoj rade) od onih koje su imali, a uz to su  izgubili i status “OSL”. Zaposlenima, više puta je kroz prezentacije i pismena saopštenja predočeno da je u cilju uvođenja pravednijeg i adekvatnijeg sistema vrednovanja, kojim bi se vremenom postiglo da se za isti rad dobija ista plata, izvršena reforma u sistemu plata policijskih službenika i da je namera Ministarstva da plate radnih mesta izvrednuje na osnovu objektivnih kriterijuma baziranih na opisima poslova, čime će biti ispravljena dugogodišnja nepravda i neadekvatno vrednovanje pojedinih poslova i da će se usklađivanju primanja pristupiti kroz daleko pravedniji sistem. Iz razloga prevelike odgovornosti i visokog rizika koji ovi poslovi i radna angažovanja nose, rukovanje sa minsko eksplozivnim sredstvima i napravama, neeksplodiranim ubojnim sredstvima, prevoz eksplozivnih i sredstava za iniciranje, iskopavnje i dr., uzimajući u obzir da rade najsloženije i najodgovornije poslove uništavanja NUS-a na teritoriji čitave Republike Srbije u svim vremenskim i terenskim uslovima, i da im je život u svakom trenutku ugrožen, smatramo da su ta radna mesta specifična i deficitarna, te stoga nisu adekvatno vrednovana novom sistematizacijom, niti su usklađena sa radnim mestima na kojima se obavljaju isti ili slični poslovi u drugim organizacionim jedinicama MUP-a, imajući u vidu obećanja data od starane najviših predstavnika Ministarstva  u cilju ispravljanja nepravde i normalnog funkcionisanja službe, predlažemo sledeće:

– Vraćanje statusa “OSL” imajući u vidu da uvek prevoze određene količine MES-a od mesta skladištenja do mesta uništavanja, na teritoriji čitave Republike Srbije i nazad do povratka u jedinicu, što je značajno zbog lične bezbednosti, odnosno bezbednosti opreme i sredstava koje prevozei sa kojima rukuju.

– Povećanje koeficijenta plate na način da se poveća keoficijent kategorizacije radnog mesta;

– Određivanje korektivnog koeficijenta specifičnosti posla koji se određuje za pojedina radna mesta, na kojima se poslovi obavljaju pod stalnim ili privremenim otežanim okolnostima, a koje nisu uzete u obzir prilikom vrednovanja poslova;

– Određivanje korektivnog koeficijenta zbog uticaja tržišta i odliva kadrova ili zadržavanja stručnih kadrova, kao i potrebe Ministarstva za određenim strukama i obrazovnim profilima koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje i obavljanje poslova iz nadležnosti Ministarstva.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije –Uprave za vanredne situacije u Nišu su svojim dopisom broj br.07/20 od 08.01.2019 godine pokrenuli Inicijativu sa predlogom za korekciju uslova koji se obavljaju na radnom mestu NUS a koja na žalost još uvek nije izašla iz okvira mesno nadležne organizacione jedinice.

Na osnovu ove teme, ali i ranijih dopisa Sindikata srpske policije povodom još jedne nelogičnosti u novoj sistematizaciji, dobili smo odgovor da su iz Sektora za vanredne situacije prepoznali ovaj problem i u koordinaciji sa nadležnima iz NUS-a rade na pronalaženju najboljeg rešenja za sve.

8.Nehumani uslovi rada u Policijskoj stanici Obrenovac:

 U Odseku za Upravne poslove u Policijskoj stanici Obrenovac uslovi za rad su u najmanju ruku nepodnošljivi iz razloga jer se svakodnevni poslovi obavljaju u prostorijama u kojima se pored opreme,kompjutera i radnih stolova nalazi ogromna količina poslovne dokumentacije.Zbog nedostatka smeštajnog prostora,zaposleni su prinuđeni da svoje radno okruženje koriste i kao magacinski prostor za lagerovanje poslovne dokumentacije.I pored brojnih datih obećanja od strane rukovodioca ove Policijske stanice da će iznaći adekvatan smeštajni prostor za svu poslovnu arhivu,nažalost ista se još uvek nalazi u prostorijama u kojima se obavljaju redovne aktivnosti na poslovima izrade biometrijskih dokumenata građana.

Želimo da ukažemo na ovaj problem i da pokušamo da što pre iznađemo mogućnost trajnog odlaganja poslovne dokumentacije i proširenja poslovnog prostora u Policijskoj stanici Obrenovac.

Problem sa skladištenjem dokumentacije je kompleksan, jer iziskuje veliki rad na proveri roka važenja dokumenata shodno Zakona o kancelarijskom poslovanju i Uputstvom o načinu vođenja i čuvanja dokumentacije. Svesni smo ove situacije ne samo u PS Obrenovac, već u većini OJ MUP-a, čak je to i problem u sedištu MUP-a, rekao je zamenik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove gospodin Drago Bjelica. Uz skladištenje vozila, Sektor je odlaganje dokumentacije postavio kao jedan od prioriteta u narednom periodu.

9.Opis poslova za radna mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova R.Srbije:

 Obzirom da je od 01.01.2019 godine stupio na snagu novi  Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova R.Srbije,te da se primenom novog Pravilnika uvode određene novine koje se odnose na  raspoređivanje policijskih službenika na određena radna mesta,po prvi put se susrećemo sa određenom kategorijom poslova kojima se policijski službenici ubuduće trebaju baviti.U cilju otklanjanja nejasnoća koje proističu iz delukruga rada takvih policijskih poslova, zahtevamo da nam se,poštujući stepen tajnosti Pravilnika,dostavi na uvid i upoznavanje Katalog radnih mesta sa opisom poslova za svako pojedinačno radno mesto.Smatramo da bi na ovaj način policijski službenici u velikoj meri mogli da se informisu o konkretnim poslovima i zadacima koje se nalaze u opisu poslova za svako pojedinačno radno mesto,i na taj način adekvatno pripreme za sve buduće izazove koje neminovno donose novoformirana radna mesta.(Policajac u zajednici,i dr.radna mesta).

Akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaci nosi oznaku poverljivosti „interno“. Radi dobijanja informacija o poslovima i zadacima koje se nalaze za svako radno mesto, potrebno je da zaposleni koji poseduje sertifikat „interno“, podnese Zahtev i biće mu omogućen uvid u katalog radnih mesta.

Predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović je dodao da u sprovedenoj sistematizaciji postoje mnogo nelogičnosti, dao primer i upitao prisutne rukovodioce da li znaju koje poslove obavlja policajac sa rešenjem „rad u zajednici“? Od rukovodioca odgovor na ovo pitanje nismo dobili, a gospodin Cvetković iz Sektora za ljudske resurse je odgovorio da je ovaj problem prepoznat i da će ovakve i slične nepravilnosti biti ispravljene.

10.Predlog da se kolegama koji imaju dve-tri godine do penzije da se omogući da ne polažu vozački ispit i polažu državni ispit shodno rešenjima koje su dobili:

Novim Rešenjima o raspoređivanju policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova R.Srbije kod pojedinih kolega koji obavljaju poslove i radne zadatke u Odeljenju policije postoji obaveza da u određenom roku polože vozački ispit za  vozača „B“ kategorije.Sama obaveza je propistekla iz Rešenja o raspoređivanju policijskog službenika a ujedno definisana Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta i takođe opisana u katalogu opisa radnih mesta. Podržavamo navedenu odluku jer smatramo da policijski službenik u statusu OSL mora imati određena znanja,veštine i iskustva kako bi kvalitetno i profesionalno obavljao sve poverene zadatke. Međutim,ova obaveza je uvedena po prvi put stupanjem na snagu novog Pravilnika ,pri čemu je određen broj kolega „starog kova“ koji su svoj radni vek približili uslovu za odlazak u penziju u skladu sa Zakonom ili su na godinu-dve od tog uslova ,u obavezi da završi obuku za vozača „B“ kategorije i stekne vozačku dozvolu.

Obzirom na činjenicu da su radeći sve vreme u Ministarstvu,za svojih 30-40 godina u statusu OSL do danas nisu imali ovakav uslov,mišljenja smo da bi kolegama koji su dobili Rešenja o raspoređivanju uslovljena polaganjem vozačkog ispita,a da pritom imaju svega par godina do zaslužene penzije,da se izađe u susret na taj način što bi se izuzeli od obaveze sticanja vozačke dozvole zbog potrebe radnog mesta.

Na ovom sastanku izneli smo primer rešenja kako su MUP-u Slovenije izašli u susret kolegama koji nisu položili vozački ispit, ali, nažalost, u ovoj temi, nismo uspeli da nešto više uradimo i pomognemo, jer nas sprečavaju zakonski propisi.

11.Zahtev za uvećanje posebne naknade za rad u otežanim terenskim uslovima i na specifičnim područjima:

 Prema Odluci  o utvrđivanju specifičnih područja na kojima zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova rade pod otežanim terenskim uslovima,odnosno većim stepenom opterećenja na psihofizičke i radne sposobnosti,a odnosi se na :

– područje delovanja policijskih i vojnih snaga za izvršenje zajedničkih zadataka,uključujući i Komandu zajedničkih snaga u Nišu,

– područje Kopnene zone bezbednosti prema AP KiM,uključujući i Štab MUP-a za KiM,

Posebna naknada za rad u ovim područjima za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova iznosi 1.800,00 dinara dnevno.

Pripadnici Vojske Srbije koji su angažovani na zajedničkim zadacima i u zajedničkim patrolama sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova R.Srbije,dobijaju posebnu naknadu u iznosu od 2.200,00 dinara.

Uzimajući u obzir činjenicu da se radi o istim uslovima,istim zadacima i mešovitim patrolama pripadnika dva Ministarstva-Odbrane i Unutrašnjih poslova,a da postoji evidentna razlika u nadoknadama,smatramo da postoji opravdan interes da se izjednače posebne naknade za rad u otežanim terenskim uslovima i na taj način spreči dalja diskriminacija u materijalnom smislu.

Posebna naknada kao institut kompenzacije smanjenih dnevnica umnogome je doprineo svojoj svrsi, jer su adekvatno nagrađeni zaposleni koji rade u otežanim uslovima i pod većim stepenom opterećenja. Kasnije je Odluka ministra pretrpela određene izmene i iznos od 1.500 dinara je povećan na 1.800. Međutim, i dalje su postojale određene praznine, jer su se okolnosti i bezbednosna situacija menjali. Tako smo došli do situacije da kod Vojske Srbije visina naknade iznosi 2.200 dinara.

Svesni su toga i u Sektoru za materijalno-finansijske poslove, i u skladu sa Zakonom o policiji rade na pripremi predloga Uredbe kojom će detaljno biti definisani uslovi, kriterijumi i vrsta bezbednosne problematike na osnovu koje će zaposleni ostvariti pravo na posebnu naknadu.

  1. Prijem u radni odnos:

 Siniša Vukomanović, policijski službenik, PU Kragujevac, preminuo je 15.01.2019. godine, a u službi je od 01.09.1988. godine. Iza sebe je ostavio tri ćerke i suprugu . Da li postoji mogućnost primanja u radni odnos ćerke, Ivane Vukomanović, rođene 16.08.1996. godine, koja poseduje diplomu srednje škole,četvrtog stepena, gimnazija smer jezički. 

Član 135 Zakona o policije propisuje izuzetak prilikom prijema u radni odnos, ako se radi o užem članu porodice policijskom službeniku koji je svoj život izgubio prilikom obavljanja službenih zadataka. U ovom slučaju kod bivšeg kolege Siniše Vukomanovića konstantovana je prirodna smrt, ali će u svakom slučaju Sindikat srpske policije tražiti alternativnu mogućnost zaposlenja njegove ćerke u MUP-u.

 

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić