Beograd, 17.12.2019. godine – U Palati Srbija održan je sedmi, a ujedno i poslednji ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je predsedavao general policije gospodin Slobodan Malešić, a delegaciju SSP-a činili su predsednik SSP Lazar Ranitović, zamenik predsednika SSP Saša Simić i članovi GO SSP Marko Moskić, Zoran Stojčić i Bojan Gogić.

Na početku sastanka, predsedavajući Radne grupe general policije gospodin Slobodan Malešić pozdravio je prisutne uz napomenu da se na osnovu tema koje sindikati dostavljaju, određuju termini i organizuju ovi sastanci. Radna grupa je analizirala prethodne sastanke i stava je da Sindikat srpske policije jedini pristupa maksimalno profesionalno uz osvrt na sistemske probleme, a i uz to predlaže konstruktivna rešenja. To je za pohvalu, ali zbog nezainteresovanosti i malog broja tema ostalih sindikata, doneta je Odluka da se mesečni sastanci sa Radnom grupom održavaju svakog trećeg meseca. Gospodin Malešić naglasio je da je suština ove Radne grupe da nastale probleme reši, bez prenošenja tema na ostale sastanke.

 1. IZGRADNJA STANOVA ZA PRIPADNIKE MUP-A

Na osnovu Zakona o posebnim uslovima za realizaciju Projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti  pravo na kupovinu stana ostvaruju lica koja se nalaze na spisku lica, a koji su prethodno dostavila svu neophodnu dokumentaciju. Prijavljivanje se vrši putem sajta, gde svi potencijalni kandidati u određenim vremenskom roku apliciraju elektronskim putem, logovanjem na određenu elektronsku adresu. Ove tehnološke novine su verovatno imale za cilj da u velikoj meri pomognu da se napredi ceo postupak i pojednostavi procedura.Međutim, problem nastaje onog trenutka kada zainteresovani kandidati saznaju da su apliciranjem putem sajta dobili određeni broj koji u suštini predstavlja „pobednika u brzim prstima“, jer kako drugačije objasniti elektronski sistem prijavljivanja na osnovu koga se formira rang lista kandidata po osnovu vremena apliciranja. Odlaskom na razgovore, kolege saznaju da su osnovni kriterijumi a izbor bili brzina prijavljivanja, a ne osnovni decenijama unazad definisani opšti kriterijumi koji podrazumevaju godine staža, broj članova domaćinstva i td. Pa tako dolazimo u paradoksalnu situaciju  da pripravnik smac sa svega 6 meseci pripravničkog staža, koji je bio najbrži u momentu elektronske aplikacije bira stan po svojoj želji, te može izabrati trosoban stan na prvom spratu. Kolega koji radi u MUP-u 30 godina i ima petočlanu porodicu, a koji je u momentu apliciranja bio na terenu i nije imao pristup internet konekciji, u poslednjem trenutku aplicira, a onda na razgovoru saznaje da mu je od svih ponuđenih stanova ostala samo garsonjera u potkrovlju. Očigledno da je ovako osmišljen sistema nakaradan i sklon zloupotrebama i da se mora odmah zaustaviti. Potrebno je na pravi način definisati kriterijume po kojima se određuje kvadratura stana i da se moraju poštovati već oprobani i ustaljeni principi.

Pojašnjenje smo dobili iz Sekretarijata MUP-a. Državna stanogradnja je projekat formiran sa ciljem da u veoma kratkom vremenskom roku bude završen, a da kvalitet izgradnje ne bude doveden u pitanje. Na početku je MUP postavio dva kriterijuma oko prijave za konkurs: da kandidat ne poseduje stan ili da kandidat poseduje stan, ali bez odgovarajućih uslova za život i da je on kreditno sposoban. Ministarstvo unutrašnjih poslova formira ove spiskove i dostavlja ih privrednom društvu i Vladi R. Srbije. Posle toga MUP nema više nikakvih obaveza, niti ikakvih ingirencija nad postupkom.

Međutim, prilikom pripreme ove teme, Sekretarijat je provereo naše navode i preduzeo mere kako bi sprečili ponavljanje situacija, gde je brzina klika ograničena vremenom glavni kriterijum za izbor stanova. Za početak, zahtevano je od privrednih društava da donesu Pravilnik o načinu prijave, uslovima i kriterijumima.

Prisutni na sastanku bili su iznenađeni ovakim načinom apliciranja za stanove, složili su se svi da nije u skladu sa osnovnim načelima i svrhu stanogranje i podržali su napore Sindikata srpske policije da sve to dovede u pravne okvire.

 1. UREDBA O PUTNIM TROŠKOVIMA

Uredba o ostvarivanju prava policijskih službenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak za rada stupila je na snagu 07.09.2019. godine, a njena primena počeće 08.10.2019. godine. Očekivali smo da će ovom Uredbom biti ispravljene mnoge greške definisane u do tada važećem Pravilniku o PT, jer su stvarale problem u praksi prilikom tumačenja odredbi. Međutim, ne samo da ovom Uredbom nisu otklonjene iz Pravilnika, već su u nekoliko tačaka dodati i novi uslovi koji će sigurno dovesti do selektivne primen. Predviđamo čak i mnoge instruktivne depeše, razna tumačenja, nažalost i tužbe zaposlenih. Kako bi sve ovo sprečili na vreme i otklonili nedoumice, tražimo mnoga pojašnjenja. Tumačeći odredbe pomenute Uredbe izveli smo zaključak da je policijski službenik OBAVEZAN da dostavi najnižu cenu karte bez obzira na sve, OBAVEZAN je da prati cenovnike svih prevoznika jer, u suprotnom, ako se u međuvremenu dogodi da u tržišnim uslovima, u konkurenciji, autoprevoznik snizi cenu karte, odgovoran će biti policijski službenik.

Naša pitanja:

 • Da li dolazak na posao sat vremena pre početka smene predstavlja „blagovremeni prevoz“?
 • Da li u drugim ministarstvima postoji sličan podzakonski akt sa pravnom kvalifikacijom „blagovremeni prevoz“ , koji je vezan za uslov sa najnižom cene karte?

Na sastanku smo dali primere nepoštovanja Uredbe o putnim troškovima zbog selektivnog tumačenja rukovodioca u sledećim organizacionim jedinicama: Policijskoj brigadi, SGP Strezimirovci, Aerodromu Beograd i PU Jagodina.  Već je pokrenuta procedura ispravke grešaka u ovim OJ, uz poseban osvrt na Jagodinu kao jedinom gradu gde je uveden sistem besplatnog prevoza.

 U narednim danima, na terenu će biti upućena depeša od strane Sektora za materijalno-finansijske poslove sa detaljnim tumačenjem oko načina obračuna i ostvarivanja prava na putne troškove. 

 1. JEDINICA ZA OBEZBEĐENJE

U ovoj organizacionoj jedinici rukovodioci upoznaju policijske službenike sa rasporedom rada dan za dan, a sa promenom rasporeda 16 časova pre početka smene. Pored toga, ne poštuje se depeša ministra unutrašnjih poslova koja se odnosi na transparentnost prilikom nagrađivanja zaposlenih, odnosno, isticanja spiskova nagrađenih na oglasnoj tabli ove OJ.

Ispred JZO gospodin Vlada Vučević priznao je da raspored sačinjavaju dan za dan zbog mnogih nepredviđenih okolnosti. Zahtevali smo izričito poštovanje PKU za policijske službenike i depešu direktora policije koja se odnosi na upoznavanje zaposlenih sa rasporedom dana minimum 48 sati unapred.

Dotakli smo i odnosa prema zaposlenima od strane komandira DKP-a gospođe Lele Bosnić, dali smo primere i paradoksalne situacije gde je zaposlenima zabranjeno korišćenje mobilnog telefona na poslovima obezbeđenja, a upravo je to jedini način komunikacije između njih, rukovodioca i DS.

Na kraju sastanka dogovoreno je da se u budućem periodu organizuje sastanak sa komandantom JZO gospodinom Milanom Gakom.

 1. DODATNO OPTEREĆENJE NA RADU – ZAMENA VOĐE SMENE PI, SPI…

Da li radno mesto vođa smene PI,SPI po sistematizaciji predstavlja izvršilačko ili rukovodeće radno mesto imajući u vidu da u odsustvu rukovodioca obavlja poslove iz delokruga rada pomoćnika komandira, zamenika, čak i komandira?

Dokaz selektivnog tumačanja propisa daje i komandir PI Futog Anušić Dario jer ne izdaje Nalog za dodatno opterećenje na radu u slučaju zamene vođe smene PI Futog od strane policijskih službenika sa rešenjem POMOĆNIK VOĐE SMENE. Ali, taj isti nalog izdaje policijskom službeniku sa SSS koji radi na terenu ili vođi sektora za VSS. U prilogu ove teme dostavljamo i dokaz u vidu potpisanog Naloga za dodatno opterećenje na radu. Ko je u pravu?

Različita tumačenja nisu samo proizvod rukovodioca na terenu, već i prisutnih u Radnoj grupi. Konačno rešenje nije doneto zbog uticaja mnogih uslova: stručna sprema vođe smene, rešenje policijskog službenika koji vrši zamenu, kategorija PI, odnosno PS, broj dana i td.  Složili smo se da je ovu oblast potrebno dodatno pojasniti instruktivnom depešom, a ona će nakon pravnog tumačenja akata i upoređivanjem sa stanjem na terenu biti poslata ka svim organizacionim jedinicama.

 

 1. IZGRADNJA NOVE ZGRADE ZA PU U VRANJU
 • Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović je dana 27.09.2019. godine prilikom obilaska PU u Vranju nagovestio početak radova na izgradnji nove zgrade policijske uprave. Da li je Sektor za materijalno finansijske poslove MUP-a u projekciji budžeta za 2020 godinu uvrstio i ovu stavku? Kada je u planu početak radova, da li je poznata lokacija?

Gospodin Drago Bjelica dao nam je precizne podatke i odgovore povodom ovog pitanja. U budžetu za 2020. godinu isplanirana su novčana sredstva potrebna za izgradnju zgrade za PU Vranje. U prvoj fazi određene su parcele, projekat preparcelacije je u toku, a kada bude završen sledi prenos vlasništva parcele od strane opštine Vranje na R. Srbiju. Procedura je komplikovana, ali po njegovim rečima, krajem 2020, a najkasnije početkom 2021. godine krenuće se sa izgradnjom zgrade za PU Vranje, ako sve bude išlo kao po planu i projektu.

 

 1. UPRAVA ZA ISHRANU I SMEŠTAJ – POVEĆANJE PLATE, REŠENJA ZA GODIŠNJI ODMOR, VIŠAK RADNIH SATI, 

I drugu godinu zaredom, nameštenici su izuzeti iz povećanja plate. Od početka godine insistiramo na jedan vid kompenzacije u vidu nagrađivanja, kako bi bar kolege i kolegenice iz ove uprave bili obeštećeni.

Drugi deo pitanja odnosi se na kršenje prava zaposlenih u ovoj upravi jer ne dobijaju rešenja za godišnje odmore, ostvaruju višak radnih sati koji se ne evidentiraju. Jedan od mnogih primera je restoran u PS Medveđa, gde kolege i kolegenice ne znaju koliko dana GO imaju, kada mogu koristi taj GO, uz to rade čak i po 13,14 časova dnevno, bez izdavanja naloga za prekovremeni rad.

Gospodin Drago Bjelica odgovorio je da je Sektor za materijalno finansijske poslove razradio jedan vid kompenzacije za državne službenike i nameštenike iz Uprave za ishranu i smeštaj koji nisu dobili povećanje plate. Naime, u planu je da se svi oni nagrade na svaka četiri meseca, počevši od decembra meseca. Iako od MUP-a to ne zavisi,  jer ne može uticati na usklađivanje plate državnih službenika i nameštenika, ipak je pronađen modus da obešteti sve one koji imaju najmanje plate.

Posle mnogih urgencija Sindikata srpske policije, prepoznati su problemi. Naime, pre uručivanja rešenja o GO, obaveza šefova biće da sve zaposlene obaveste o terminima  i dužini korišćenja godišnjeg odmora. Takođe, šefovi su dobili još jedno zaduženje. Prilikom upućivanja zaposlenih na teren bez upotrebe službenog vozila, šefovi su dužni da od Sektora za materijalno-finansijske poslove zatraže akontaciju za putne troškove.   

 1. VATROGASNO SPASILAČKE JEDINICE – SERVISIRANJE APARATA ZA GAŠENJE POŽARA

Na mesečnom sastanku u martu mesecu od strane Sektora za materijalno-finansijske poslove obećano je da će se izraditi okvirni sporazumi za servisiranje vatrogasnih aparata za Vatrogasno spasilačke jedinice do kraja juna meseca. Kako je taj rok odavno prošao, a vatrogasni aparati se ne servisiraju zahtevamo da se taj problem HITNO reši.

I na ovo pitanje odgovor je dao gospodin Drago Bjelica koji je rekao da je dokumentacija izrađena i predata je Odeljenju za javne nabavke. Na sajtu MUP-a, na portalu javne nabavkemože se videti javni konkurs za servisiranje vatrogasnih aparata.

 1. TIMOVI SA SPASAVANJE U SVS – POVEĆANJE KOEFICIJENTA I/ILI DEFINISANJE POSEBNE NAKNADE

U nekoliko opština u Srbiji proglašena je vanredna situacija zbog mnogobrojnih požara, a na terenu su danonoćno angažovani pripadnici SVS i pripadnici Žandarmerije. Predlažemo da Direkcija policije ka Kabinetu ministra uputi predlog Odluke o radu pod otežanim uslovima u rizičnim područjima, kojom bi se definisala posebna naknada za angažovanje pripadnika MUP-a u područjima zahvaćenih poplavom, požarom, i ostalim prirodnim nepogoda.

Još jedan od predloga je da timovima za spasavanje SVS u ovakvim intervencijama bude povećan koeficijent plate, na sličan način kao pripadnicima interventnih jedinica policije od 3-18%, shodno broju angažovanja..

Gospodin Dragan Cvetković iz Sektora za ljudske resurse odgovorio je da je predlog upućen ka Kabinetu ministra, a ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović u veoma kratkom roku je doneo i Uputstvo o angažovanju mobilnih jedinica SVS. U njemu je definisano da se za svaki dan angažovanja mobilnih jedinica, njihovim pripadnicima uvećava koeficijent plate od 3%. Pored toga, oni će za dane angažovanja dobiti i dodatno uvećanje staža USO-1, srazmerno vremenu angažovanja.

 1. STATUS POLICIJSKIH REFERENATA – RADNO MESTO OPERATER KRIPTOOBRADE – ŠIFRANT

Prema našim saznanjima u planu je drugačiji način funkcionisanja prijema i slanja depeša u OJ, odnosno uvođenje sasvim drugačijeg sistema u dežurnim službama. Da li će kolege referenti-operateri kriptoobrade biti premešteni na drugo radno mesto?

Kada će novi sistem slanja i prijema depeša biti instaliran u dežurnim službama?

Iz SATIT-a smo dobili odgovor da je problem prepoznat i obećanje je da svi biti raspoređeni spram njihovih želja, mogućnosti, stručne spreme, iskustva i potrebe službe. Direkcija policije, SATIT ili drugi Sektor, biće poznato nakon sprovedene celokupne analize. Bez obzira na sve, niko od njih neće ostati bez posla.

Instalacija i implementacija novog sistema slanja i prijema depeša  u svim organizacionim jedinicama biće započeta  01.01.2020. godine. Zbog ograničenih sredstava i resursa, završetak celog procesa planiran je do kraja 2020 godine. Obuka policijskih službenika za rad sa sistemom ići će u korak sa planom i programom aktivacije ovog sistema.

 1. RUČNE EVIDENCIJE U DEŽURNIM SLUŽBAMA

Digitalizacija u MUP-u ide u korak sa vremenom. Međutim, svima je poznato da se stare navike i procedure veoma teško stavljaju u zaborav, te zbog toga imamo situacije da pored programske koristimo i ručne evidencije: evidentiranje prijava građana u ručnom dnevniku događaja, evidencija zaduživanje vozila, evidencije zadržanih i dovedenih lica i td.

Pored ovoga, mnoge ručne evidencije se mogu programskim kodovima implementirati u sistem koji već postoji i tako smanjiti nepotrebnu papirologiju. Primer je i statistika koja sve više uzima maha kao jedna vrsta prioriteta u MUP-u. 

Primetno je povećanje obima statističkih podataka koji se prikupljaju po mnogim osnovama: nasilje u porodici ( uzrast, pol, mere i td), prijave medicinskih ustanova, prijave obrazovnih ustanova i td. Mnogo vremena je potrebno rukovodiocima da te podatke prikupe iz ručnih evidencija (koje nikako da se ukinu), jer aplikacija „Elektronski dnevnik događaja“ nema mogućnost sortiranja i posebnog prikaza ovakvih i sličnih podataka.

Predlažemo da za ovakve stvari Direkcija policije iskordinira sa SATIT-om kako bi pribavila ove podatke na osnovu programskih kodova koji će biti implementirani u sistem.

Ove teme su Radnoj grupi poslate oktobra 2019 godine. Gospodin Dejan Joksimovića iz Uprave policije je rekao sledeće: „Prepoznat je problem koji je Sindikat srpske policije naveo. Početkom primene Zakona o elektronskim evidencijama stvorili su se uslovi za rad i promenu evidencija u MUP-u. Formirana je Radna grupa na čelu sa pomoćnikom ministra unutrašnjih poslova gospodinom Slobodanom Nedeljkovićem koja je uradila sveobuhvatnu analizu ručnih evidencija u svim DS. Ograničena finansijska sredstva i nemogućnost umrežavanja svih aplikacija zbog programskih kodova i različitih sistema usporavaju prebacivanje svih 38 ručnih evidencija u elektronskom obliku. Ali i pored toga, 30 evidencija se paralelno digitalizuju i međusobno uvezuju, jedna po jedna. Cilj je da se do kraja iduće godine sve ručne evidencije u DS prebace u elektronskom obliku.

Pored toga, zatražili smo da se policajcima dobro poznato „sredstvo za kažnjavanje“,  ručna Evidencija primenjenih ovlašćenja digitalizuje i dali smo primer povezivanja primenjenih ovlašćenja sa operativnim pretragama. Na taj način, za svako provereno i evidentirano lice bila bi stvorena mreža svih primenjenih ovlašćenja prema njemu samnogobrojnim podacima koji bi bili značajni za dalji operativni rad.

 1. PROSEČNA OCENA U OŽ NIŠ

Prema informacijama koje posedujemo u OŽ Niš, maksimalna godišnja ocena zaposlenima sa SSS je 3. Pritužbe kolega i kolegenica se odnose na rukovodioce, jer upravo oni dobijaju ocene 4 i 5. Paradoks predstavlja taj odnos ocena, jer ako zaposleni sa SSS nisu zaslužili veće ocene, po kom kriterijumu njihovi rukovodioci u odredu imaju trenutne ocene? Zahtevamo da se provere naši navodi, a na sastanku ćemo izneti dostaviti još podataka.

Gospodin Dragan Cvetković iz Sektora za ljudske resurse dao nam je sledeće podatke: Prosečna ocena 418 zaposlenih u OŽ Niž je 3,51. Prosečna ocena 40 rukovodioca sa VSS je 3,88. Prosečna ocena za 18 izvršilaca sa VSS je 3,82. Prosečna ocena za 360 izršilaca sa SSS je 3,46

Iz svega navedenog možemo uočiti da je prosek godišnje ocene rukovodioca veći nego kod izvršioca, što smatramo da je neravnopravno, jer  utiče na međuljudske odnose, ali i motivaciju u radu. Zato ćemo i dalje pratiti situaciju oko godišnjih ocena u ovom odredu, ali i u svim OJ gde nam zaposleni ukazuju na njih.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić