Beograd, 10.07.2019 – U Palati Srbija održan je peti ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je predsedavao pomoćnik direktora policije general Slobodan Malešić, a delegaciju SSP-a činili su generalni sekretar Darko Ocokoljić, članovi GO SSP Saša Simić. Nebojša Ristić, Slaviša Dejanović i Zoran Stojčić. Razgovaralo se o sledećem:

 1. Dan Ministarstva unutrašnjih poslova

Sindikat srpske policije, kao drugi najveći sindikat u Ministarstvu unutrašnjih poslova, nije pozvan na svečanost povodom održavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova. Da stvar bude još čudnija, širom interneta kruže slike pojedinih lica iz krimogenih sredina sa parapolicijskim značkama na sebi koji su prisustvovali ovoj svečanosti. Smatramo da se ovakvim potezima konstantno ruši ugled ministarstva, što možemo videti i po komentarima na društvenim mrežama.

Od strane Radne grupe dobili smo odgovor da zbog ograničenenosti tehničko-prostornih uslova nije postojala mogućnost pozivanja svih sindikata u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ali, i pored toga mnoge nevladine organizacije su prisustvovale ovoj svečanosti, uključujući i nama dobro poznate osobe sa parapolicijskim značkama.

Iskazali smo veliko nezadovoljstvo ovakvim načinom ophođenja, jer smatramo da Sindikat srpske policije zaslužuje respektabilan odnos Ministarstva unutrašnjih poslova, ako ništa drugo, bar zbog broja članova koje predstavljamo. U ovakvim i sličnim proslavama prioritet moraju imati predstavnici zaposlenih, a ne razne NVO i udruženja, čiji su predstavnici „dobro poznati policiji“.

 1. Izveštavanje putem Viber i Signal aplikacije

Od policijskih službenika koji rade na terenu, ali i rukovodioca OJ zahteva se hitno obaveštavanje njihovih nadređenih putem Viber aplikacije o aktivnostima. Dajemo primer Viber grupe od oko 100 članova, gde svako od njih upisuje ime i prezime legitimisanog lica i JMBG.

Zahtevamo da se ovakva i slična obaveštavanja putem mobilnih aplikacija ukinu iz razloga postojanja mogućnosti zloupotrebe ličnih podataka i pozivamo se na važeće Uputstvo o izveštavanju, kojim su propisani načini i kriterijumi. Takođe dodajemo da šefovi smena PU i RC koriste veb aplikaciju SMS poruke gde o hitnim događajima obaveštavaju svoje nadređene, kao i elektronski dnevnik događaja kao osnovnom vidu obaveštavanja po nivoima.

Odgovor Radne grupe je da se u MUP-u aplikacije Viber i Signal koriste isključivo i samo u međusobnim komunikacijama, ali da se lični, osetljivi podaci i bezbednostno-interesantne pojave i događaji koje nose oznaku poverljivosti ne razmenjuju. Verovatno postoji mogućnost da na terenu ima zloupotreba od strane rukovodioca, te je od Sindikata srpske policije zatraženo da takve i slične stvari dostavi bez odlaganja kako bi od nadležnih organa bile preduzete mere i radnje. Naravno, Sindikat srpske policije će sa zadovoljstvom to i uraditi. Zato apelujemo na kolege i kolegenice da nam dostave saznanja i dokaze o nametanju i obaveznom korišćenju Viber i Signal aplikacije prilikom obavljanja službenih zadataka.

 1. Pravilnik o policijskim ovlašćenjima

U više navrata isticali smo i dali primere da će odredbe ovog Pravilnika stvarati velike probleme u radu na terenu. Mnogo je grešaka i kontradiktornih odredbi sa odredbama Zakona o policiji, a povodom toga smo poslali i dopis ministru unutrašnjih poslova dr Nebojši Stefanoviću. Da li su prilikom pripreme ove teme, uočene greške na koje smo ukazali?

Veći deo vremena na ovom sastanku protekao je u analizi odredaba ovog Pravilnika od strane predstavnika Sindikata srpske policije i gospodina Dejana Joksimovića iz Uprave policije, jednog od članova Radne grupe koja je učestvovala u izradi ovog Pravilnika. Kako ne bi dužili, zaključak je da postoje određene stvari u Pravilniku koje su morale biti usaglašene sa odredbama Zakona o policiji. A kao što je svima poznato, u ovom zakonu ima dosta grešaka i nelogičnosti, o čemu se u više navrata pisali, odnosno, pre usvajanja, pravovremeno davali amandmane. Amandmani nisu prihvaćeni i posledice toga već osećamo u vidu ovog Pravilnika.

 1. Utvrđivanje identiteta lica

Prilikom dovođenja lica u službene prostorije radi utvrđivanja identiteta, na terenu se kao najčešće metode koriste AOP i JIS MUP R. Srbije, a to nije predviđeno Zakonom o policiji i Pravilnikom o policijskim ovlašćenjima.

Odgovor na pitanje dao je ponovo gospodin Joksimović pozivajući se na član 12. stav 1. tačka 1. Pravilnika o policijskim ovlašćenjima koji glasi „proverom podataka o statusu lica uvidom u javne isprave, matične knjige rođenih, venčanih i umrlih i u druge službene evidencije. Službene evidencije su propisane Zakonom o evidencija i shodno tome, JIS predstavlja službenu evidenciju na osnovu koje se može utvrditi identitet lica.

 1. PU Pančevo
 • – U PU Pančevo nakon izvršenog lekarskog pregleda u Zavodu za zdravstvenu zaštitu MUP-a , rukovodioci OJ ne poštuju lekarski izveštaj nad kolegama koji su ograničeno sposobni za službu, već sa njima obavljaju dodatne razgovore sa ciljem da napišu službene beleške u kojima daju saglasnost da mogu raditi i u smenama.
 • – Već duže vreme u PI Pančevo policiski službenici rade u smenama 15-03, 16-04, 17-05, 19-07 u rasporedu i po nekoliko smena bez slobodnog dana. Sindikalni predstavnik je upoznao komandira PI Pančevo jer se na taj način krše odredbe PKU za pol.službenike u pogledu nedeljnog fonda radnih sati, prekovremenog rada i odmora između smena. Takođe, ovakvim načinom rada nastaje i višak radnih sati. Odgovor komandira bio je da ne postoji mogućnost da na drugi način organizuje rad, bez obzira na to što su ovakvim sistemom rada ugrožena prava policijskih službenika i budžet MUP-a..
 • – PS Opovo – U odnosu na ostale koji su podneli zahteve, jedino Vaić Branislavu, aktivisti SSP, nije upisan ratni staž u radnu knjižicu. Prema informacijama koje posedujemo, greška se može ispraviti u odsecima ili odeljenjima Sektora za ljudske resurse koji nisu pravilno upisali podatke, ali oni to još uvek ne čine.

Kada se u pojedinim organizacionom jedinicama učestalo krše prava zaposlenih, praksa Radne grupe je da u takvim slučajevima, na ovim sastancima poziva i njihove rukovodioce, koji potom podnose Izveštaj. Prošlog meseca na sastanku je prisustvovala načelnica PU Kragujevac gospođa Jasmina Rajković, a sad načelnik odeljenja policije PU Pančevo gospodin Darko Živaljević.

 • – Na prvo pitanje naši navodi su negirani, a po rečima gospodina Živaljevića, u PU Pančevo rukovodioci poštuju lekarske izveštaje i ni na koji način ne vrše pritiske na zaposlene. Poučeni iskustvom, Sindikat srpske policije prilikom pripreme tema pribavlja i potrebnu dokumentaciju, kako bi svoje tvrdnje dokazali. Ovog puta, aktivista Sindikata srpske policije, predsednik RC Pančevo Nebojša Ristić, izneo je primere policijskih službenika PI Pančevo koji rade u smenama, iako poseduju lekarske izveštaje kojima se takva vrsta rada zabranjuje, a to se može videti u rasporedu rada.
 • – Na drugo pitanje, gospodin Živaljević je bio iskren i priznao da policijski službenici PI Pančevo rade u pomenutim smenama, iznevši statistiku da se zbog takvog načina rada procenat izvršenja KD i prekršaja u velikom procentu smanjio. Dodao je, da zbog mnogobrojnih angažovanja IJP, obuke, javnih skupova, jedan broj policijskih službenika radi prekovremeno, a pored prekovremenog rada ostvaruje i višak radnih časova na mesečnom nivou, ali da drugog rešenja nema.

Sindikat srpske policije je stava da policijski službenici u pomenutim smenama ne mogu izdržati takvu dinamiku rada, gde se pritom, ne poštuju mnoge zakonske i podzakonske odredbe: razmak između smene, nedeljni fond radnih časova i sl, tako da ćemo u budućem periodu biti prinuđeni da iniciramo pokretanje disciplinskih postupaka prema rukovodiocima koji nastave sa takvom praksom i učestalo krše prava zaposlenih.

 • – Zastoj je nastao u Grupi za ljudske resurse PU Pančevo, ali u međuvremenu je problem rešen i Vaić Branislavu je upisan ratni staž u radnu knjižicu, rekao je gospodin Živaljević.

Na kraju, od strane Direkcije policije naložen je da se u PU Pančevo održi sastanak sa rukovodstvom PU i predstavnika Sindikata srpske policije.

 1. Muzički festivali „Guča“ i „Egzit“

Za vreme održavanja ovih festivala u 2018. godini, angažovanim policijskim službenicima nije sledovala posebna naknada za rad u otežanim uslovima, uključujući i ishranu i vodu na terenu. Reagujemo na vreme i zahtevamo da predstavnici iz Direkcije policije upute ministru unutrašnjih poslova predlog Odluke o radu u specifični područjima i otežanim uslovima i u njoj definišu posebnu naknadu u iznosu od 1.800 dinara za ova dva festivala..

Od strane Direkcije policije dobili smo obećanje da će i ovaj zahtev biti razmotren.

 1. Poseban kolektivni ugovor za državne organe potpisan je 30. maja 2019. godine. S obzirom na to da se aneks PKU za pol.službenike odnosi na PKU iz 2015 godine, kakvo je pravno tumačenje iz MUP-a na pitanje: Da li se PKU za državne organe može primenjivati prema svim zaposlenima u MUP-u bez aneksa?

SEKRETARIJAT MUP-a – Odredbe trenutno važećeg PKU za državne organe se ne primenjuju prema zaposlenima u MUP-u jer je Aneks PKU za policijske službenike vezan za PKU za policijske službenike koji se više ne primenjuje.

 1. Nameštenici – nagrađivanje, rešenja o godišnjem odmoru i višak radnih sati. Na aprilskom sastanku sa Radnom grupom na kojem je predočen problem u vezi sa nameštenicima, rečeno je da će, kao alternativa, Sektor za ljudske resurse, preko nadležne službe – Uprave za ishranu i smeštaj, omogućiti zaposlenima povećanje plate jednom ili da puta u toku godine, kroz nagrađivanje od 20%. Dobili smo informacije da u ovoj Upravi još uvek niko nije dobio povećanje kroz metodu nagrađivanja. Iako smo na prethodnim sastancima takođe ukazivali, rešenja o godišnjim odmorima se još uvek ne izdaju, a pored toga, dodatni problem predstavlja i ostvareni višak radnih sati.

Od strane nadležnih iz Sektora za ljudske resurse dobili smo informaciju da je zahtev Sindikat srpske policije usvojen i da je nagrađivanje nameštenika u toku. Rešenja o godišnjim odmorima biće izrađena i uručena nameštenicima u što kraćem vremenskom roku. Što se tiče viška radnih sati, biće izvršene provere, a u međuvremenu Sindikat srpske policije će sa svojim aktivistima preduzeti radnje, sa ciljem vansudskog poravnanja.

 1. Podela vaučera za kupovinu civilnih odela pripadnicima UKP i operativnih grupa.vKada je u planu podela vaučera za kupovinu civilnih odela pripadnicima UKP? Da li je razmotren zahtev Sindikata srpske policije da ovi vaučeri budu podeljeni i operativnim grupama u PU i policijskim službenicima u Odseku za pogranične poslove, takođe u okviru PU.

Zahtev Sindikata srpske policije sa prošlog i pretprošlog sastanka je delimično prihvaćen, zbog ograničenih sredstava u budžetu za ovu namenu. Naime, u toku je podela vaučera pripadnicima OKP i operativnih grupa, a ostalim odsecima(primer OPP) vaučeri će biti podeljeni do kraja godine, na osnovu postavljenih prioriteta.

 1. Rad u lokalnoj zajednici. Policijski službenici koji poseduju rešenje za rad u lokalnoj zajednici, pored ove obaveze, dodatno su opterećeni u radu, jer obaljaju i redovne policijske poslove. Da li je u planu donošenje Uputstva o načinu rada policijskih službenika u lokalnoj zajednici?

U 2013. godini usvojena je Strategija razvoja rada policije u lokalnoj zajednici. Od ove godine novom sistematizacijom definisana su radna mesta i postavljeni su ciljevi i zadaci koji će do kraja godine biti implementirani u Priručniku o radu policije u lokalnoj zajednici – rekao je gospodin Joksimović iz Uprave policije.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić