Beograd, 06.01.2017. godine – Uredbom Vlade Srbije, usvojenom neposredno pred Novu godinu, uređeni su uslovi za izbor kandidata, prava i obaveze, obuka, način angažovanja kao i organizacija i rad pripadnika pomoćne policije. Prema ovom aktu, pomoćna policija predstavlja oblik angažovanja lica koja nisu u radnom odnosu u MUP-u radi obavljanja policijskih poslova. Angažovanje u pomoćnoj policiji zasniva se na principu dobrovoljnosti, zaključivanjem ugovora o službi u pomoćnoj policiji.

Odluku o angažovanju pomoćne policije donosi ministar unutrašnjih poslova na predlog direktora policije. Ukupan broj pripadnika pomoćne policije ne može prelaziti 15 odsto ukupnog broja sistematizovanih radnih mesta uniformisanih ovlašćenih službenih lica.

Prema Uredbi pripadnici pomoćne policije angažuju se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, a u samom konkursu mora biti naveden broj pripadnika koji se angažuje, uslovi, način podnošenja prijave i postupak izbora kandidata. Ministar može, u skladu s potrebama, i bez javnog konkursa u pomoćnu policiju angažovati lica koja su završila osnovnu policijsku obuku, srednju ili višu školu unutrašnjih poslova, Policijsku akademiju, Kriminalističko-policijsku akademiju ili druga lica koja ispunjavaju uslove.

Da bi lice pripadalo pomoćnoj policiji, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnom organu, mora i da zadovolji posebne uslove za rad u policiji kao što su da je nezaposleno, starije od 18, a mlađe od 50 godina i da ima najmanje srednju stručnu spremu u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidate bira Komisija od pet članova, a imenuje je ministar unutrašnjih poslova. Članovi komisije imenuju se iz sastava Direkcije policije i Sektora za ljudske resurse. Po zaršetku izbora kandidati se upućuju na obuku koja se sprovodi po programu policijske obuke osnovnog nivoa, a pre toga su dužni da zaključe ugovor o osnovnoj obuci.

Nakon završene obuke kandidati zaključuju s MUP-om ugovor o službi u pomoćnoj policiji, a kada ministar donese akt o angažovanju stiču status pripadnika pomoćne policije. Ugovor se može zaključiti najduže do godine u kojoj pripadnik pomoćne policije navršava 50 godina starosti, Pripadnici pomoćne policije mogu biti upućeni na dodatnu obuku u skladu s potrebama MUP-a.

Pripadnici pomoćne policije se, po pravilu, angažuju u organizacionim jedinicama policijske uprave na čijoj teritoriji imaju prebivalište. Izuzetno mogu biti angažovani i u drugim organizacionim jedinicama MUP-a van područja svog prebivališta. Njima za vreme rada pripada naknada u visine od 70 odsto prosečne zarade bez pripadajućih poreza i doprinosa po zaposlenom , a naknada se utvrđuje srazmerno broju ostvarenih radnih dana u odnosu na pun fond radnih sati u mesecu u kom je angažovan.

Nose uniformu, oružje, oznake…

Pripadnici pomoćne policije prilikom angažovanja nose uniformu pripadnika policije, s propisanim oznakama, kao i službenu legitimaciju, koja umesto natpisa “policija” sadrži natpis “pomoćna policija”. Čin odnosno zvanje pripadnika pomoćne policije po nazivu i izgledu odgovara početnom činu odnosno zvanju policijskog službenika sa srednjom stručnom spremom. Pomoćni policajci za vreme angažovanja dužni su da uniformu sa oznakama, oružje, municiju i pripadajuću opremu nose, koriste i čuvaju u skladu sa zakonskim propisima.

Preuzeto: LJ. Malešević / Dnevnik

UREDBA O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI 2016

Uredba o službi u pomoćnoj policiji 2009

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.