BEOGRAD- U Palati Srbija dana 10.11.2016. godine održan je jedanaesti po redu redovan mesečni sastanak Radne grupe za saradnju sa sindikatima sa predstavnicima Sindikata srpske policije. Radnu grupu predstavljali su: državni sekretar, Milosav Miličković, zamenik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove Željko Veselinović, pomoćnik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove Drago Bjelica, pomoćnik direktora policije Bogoljub Živković, zamenik načelnika Uprave policije, Zoran Joksimović, pomoćnik komandanta Žandarmerije Zoran Divjak, zamenik načelnika Sektora za ljudske resurse Dragan Cvetković, pomoćnik načelnika Uprave granične policije Nebojša Kujović. Delegaciju Sindikata srpske policije predstavljali su: predsednik Lazar Ranitović, generalni sekretar Viktor Ratković, portparol Boban Đorđić, član Statutarne komisije Nikola Petrović i član Nadzornog odbora Radislav Mijatović.

wp_20161010_08_50_57_pro

Teme o kojima se razgovaralo su sledeće:

  1. Nabavka vozila i opreme za pripadnike Sektora za vanredne situacije (SVS)

Na pitanja da li je Ministarstvo budžetom za 2017. godinu planira nabavku novih vatrogasnih vozila i zamenu radne uniforme uz pojašnjenje da pripadnici nose redovnu uniformu punih 6 godina a da u međuvremenu nisu dobili nijedan novi deo radne uniforme. Takođe, da li se planira zamena zaštitne opreme u 2017. godini? Pripadnicima nije menjana punih 8 godina, mnogi delovi su nefunkcionalni i oštećeni čime se umanjuje znatno stepen zaštite korisnika opreme i povećava mogućnost nastupanja povreda.

Odgovor je dao državni sekretar, gospodin Milisav Miličković koji je izjavo da je budžetom MUP za 2017. godinu planirana nabavka vozila u visini od milijarde dinara kao i van toga iznosa nabavka opreme.

2.Uvećanje posebne naknade za rad sa migrantima

Ministru unutrašnjih poslova, gospodinu dr Nebojši Stefanoviću obratili smo se dopisom u kojem apelujemo da se po uzoru na pripadnike Vojske Srbije sa 1.800 dinara poveća naknada i pripadnicima policije koji su angažovani u opštinama pogođenim migrantskom krizom na 2.400 dinara. Kako nismo dobili odgovor da li je ministar zauzeo stav povodom dopisa i da li će doći do povećanja naknade?

Odgovor je dao državni sekretar koji je izjavo da nije realno kao i da nisu planirana sredstva budžetom za povećanje posebne naknade za rad sa migrantima, kao i da MUP ne raspolaže u ovom trenutku inforacijom da je pripadnicima Vojske Srbije naknada za rad sa migrantima povišena na 2.400 dinara.

3. Problemi u UGP oko postupka izveštavanja

Odeljenja i odseci pogranične policije za strance, suzbijanje ilegalnih migracija i trgovine ljudima su u obavezi da svakoga meseca dostavljaju tabele UZS 1 i 3. Upravi granične policije i T-29 Odsedku za analitiku i to na taj način što su u org. jedinicama gde se evidencije vode po policijskim stanicama prvo prikupljaju podatke, sabiraju ih a potom zbirne šalju UGP. Podaci koji se ovim putem dostavaljju su već uneti u JIS u aplikacijama „Prijava boravka stranih državljana“ i „Određena kategorija stranaca“ razvrstanih u 10 podkategorija ( od podkategorije „Broj stranaca prijavljenih na PBS po državama“ zaključno sa „Broj izdatih ličnih karata strancima po državama“)

Sve ove podatke zbirno za R. Srbiju ili po policijskim upravama, po članu Zakona o strancima ili nekog drugog zakona, po vrsti mere ili po državama preko aplikacija OKS i PBS može dobiti svako službneo lice koje ima pristup ovim aplikacijama, odnosno svaki radnik UGP ili analitike kojima se izveštaji dostavljaju.

Napominjemo, da i radnici koji popunjavaju ove izveštaje, podatke vade iz JIS-a i prepisuju na papir, čime se ovi izveštaji obesmišljavaju. Analitika brojke koje im dostavljaju sve org. jedinice samo sabira a isto tako mogu da ih dobiju kao i oni koji im se te brojke dostavljaju – zada parametre i pritisne taster „enter“. Uostalom analitika treba da služi da pomogne ljudima na terenu – operativnim i drugim radnicima. Ovime se bespotrebno opterećuju već opterećeni radnici na terenu i oduzima im se vreme za nešto što se po gore opisanom primeru može rešiti unutar analitike.

Odgovor na pitanje je dao pomoćnik načelnika UGP, gospodin Kujović koji je izjavio da je UGP sagledala neophodnost popunjavanja određenih obrazaca te da je zahtev osnovan i da ne postoji realan razlog za dodatno opterećenje zaposlenih popunjavanjem i dostavljanjem predmetnih izveštaja, te s tim u vezi je upućena depeša 8.11.2016. godine Direkciji policije na saglasnost da se obrasci 1. i 6. koji se popunjavaju ukinu a da Obrazac br. 29. je neophodan jer se u istom nalazi kategorija podataka neophodna za sačinjavanje Biltena a da će taj posao vršiti radnici analitike a ne operativni radnici.

4. Elektronsko polaganje ispita putem e – uprave, „Modle“, Uprava za stručno osposobljavanje i obrazovanje

Prilikom sastavljanja testova za proveru znanja potrebno je obratiti pažnju na pitanja koja sadrže testovi određene linije rada iz druge linije rada. Podrazumeva se da svi treba da znamo pravilnike i zakone kojima se reguliše postupanje pripadnika policije ali je nepotrebno da pripadnik kriminalističke policije zna koja se viza izdaje na graničnom prelazu za koliko ulazaka i na koliko dana ili da saobraćajni policijski službenik treba da zna uslove pod kojima se maloletno lice može podvrgnuti poligrafskom ispitivanju ( provereni primeri sadržani u testovima). Kao što ortoped ne zna kako se operiše srce iako je i sam lekar, niko mu to neće zameriti jer i ne treba to da zna, dovoljno je što zna da to čini kardihirurg. Smatramo da bi se ovi testovi ubuduće trebali korigovati u tom smeru.

Odgovor je dao pomoćnik direktora policije, gospodin Bogoljub Živković, koji je izjavio da je razuman zahtev koji je prosleđen Upravi za obrazovanje te da su uzete primedbe u razmatranje i da će ubudće biti ispravljen nedostatak. Ubuduće će na testovima biti 80% pitanja iz oblasti koja pripada zaposlenom po liniji rada a 20% pitanja će biti iz drugih linija, dok će u okviru tih 20% biti uopštena pitanja. Delegacija SSP je ukazala na manjkavosti koje se ogledaju u nemogućnosti promene šifre čime postoji realna mogućnost zloupotrebe da neko ulogovan pod tuđim nalogom uradi test. Na navedeno smo dobili odgovor da će se ispraviti ovaj nedostatak.

5. Ugrožavanje radnih prava pripadnika Žandarmerije

Odredi Novi Sad, Kraljevo i Niš od momenta povlačenja iz Kopnene zone bezbednosti dobili su zadatak obezbeđenja KPZ Požarevac kojom prilikom bivaju upućivani 7 dana kojom prilikom konzerviranu hranu nose iz matičnih odreda. Tokom angažovanja, radno su angažovani svakodnevno u vremenskom intervalu od 8 časova. Nakon proteka radnog angažovanja u obavezi su protivno zakonskim odredbama kao i Posebnim kolektivnim ugovorom za policijske službenike da provedu unutar KPZ Požarevac bez mogućnosti napuštanja zavoda, a da im prethodno nije izdat Nalog za pripravnost. Smešteni su u prostorijama zavoda i za angažovanje ih sleduje dnevnica u iznosu od 150 dinara. Upozoravamo da policijski službenici nisu zatvorenici koji uzgred imaju veću dnevnicu od pripadnika MUP-a, da im ukoliko im prethodno nije izdat Nalog za pripravnost ne može im se ograničavati sloboda kretanja nipošto, kako bi van radnog angažovanja od 8 časova, mogli izaći iz objekta zavoda do grada radi zadovoljenja ličnih potreba i kupovine potrebnih stvari. O navedenom su upoznati kako komandant Žandarmerije, tako i svi komandanti Odreda, te ukoliko sa ovom praksom se ne prestane SSP će podneti krivične prijave protiv rukovodilaca u smislu člana 163. KZ. ( Povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja ) kao i inicijative za pokretanje disciplinskih postupaka. Ovo je slučaj i u sitacijama kada su u pitanju druga angažovanja odnosno obuke. Napominjemo da dok su predmetan zadatak vršile specijalističke čete Žandarmerije istima nije uskraćivano pravo napuštanja zavoda.

Odgovor smo dobili od državnog sekretaram Miličkovića, pomoćnika direktora Živkovića i pomoćnika komandanta Žandarmerije, Divjaka da će ubuduće svim zaposlenima koji budu obavljali zadatke u okviru Zavoda imati rešenje o pripravnosti, te da će u narednom periodu između Ministarstva i Zavoda biti sklopljen ugovor kojim će zaposleni pripadnici koji borave na zadacima u ovome Zavodu imati obroke koje imaju i sami zaposleni unutar Zavoda, čime će se omogućiti kvalitetnija ishrana u odnosnu na suve obroke (konzerve) koje su angažvani pripadnici nosili sa sobom iz matičnih odreda.

U Odredima se ne sačinjavaju rasporedi rada najmanje 48 časova unapred, a po depeši Direkcije policije, što predstavlja poseban problem radi organizacije privatnih obaveza policijskih službenika.

Povodom navedenog povela se rapsrava između delegacije SSP i Radne grupe u vezi prava i obaveza koja proističu iz Zakona o policiji i PKU za policijske službenike čime su se razmimoilazila tumačenja predmetnih odredbi Radne grupe sa jedne strane i Delegacije SSP-a sa druge. Državni sekretar je izjavio da nije sporno da se pravi raspored rada 48 časova ali da postoje probelmi u određenom trenutku zbog nepredviđenih okolnosti i situacija kada je potrebno angažovanje ove jedinice posebne namene i da u tim slučajevima nije realno niti moguće sačini raspored 48 časova unapred ali da se mora sačiniti 24 časa.

Takođe u narednim danima biće donešen novi Pravilnik o pripravnosti koji će ovu materiju podrobnije objasniti i definisati.  Napominjemo da kao sindikalna organizacija nismo učestvovali u izradi predmetnog kao ni ostalih pravilnika iako smo zvanično u više navrata pisanim i usmenim putem zahtevali da budemo uvršteni u Radnu grupu za izradu pravilnika u skladu sa Zakonom o policiji ali to nije dozvolio poslodavac. Čak ni na naš zahtev da budemo prisutni bez aktivnog učešća već kao posmatrači nije nam navedeno omogućeno.

Kada će restoran MUP-a na Bežanijskoj kosi postati funkcionalan? OŽ Beograd, se snadbeva kako je poznato hranom iz pomenutog rastorana. Ternutno policijski službenici dobijaju lanč pakete ( konzerve) iako nisu na terenu, a mogli bi da dobiju i kuvani obrok kao što je bio slučaj dok je funkcionisao restoran na Bežanijskoj kosi. Smatramo da bi pre svega po zdravlje policijskih službenika bilo bolje da postoji mogućnost dobijanja kuvanog obroka, dok lanč paket skuplje košta čime bi se napravile uštede. Naš predlog za prevazilaženje ovog problema je jeste da dok se restoran na Bežanijskoj kosi ne dovede u funkciju OŽ Beograd snadbeva kuvanom hranom neki drugi restoran MUP-a. Napomena: Sa ovom temom je upoznat Kabinet ministra na sastanku 12.9.2016. godine i ništa nije urađeno kako bi se prevazišao ovaj problem, a situacija je postala još teže obzirom da poslednjih mesec dana zaposleni dobijaju samo sardine.

Odgovor na predmetno pitanje dao je gospodin Drago Bjelica koji je izjavio da u narednim danima se očekuje otvaranje restorana na Bežanijskoj kosi koji će nastaviti da snadbeva hranom pripadnike OŽ Beograd kao što je bio slučaj pre nego što je otpočeto sa renoviranjem restorana.

6. Zabrinjavajuće stanje na RCGP prema R. Hrvatskoj u vezi sa bezbednosnom situacijom

Situacija u RCGP prema Hrvatskoj je alarmantna jer zaposleni u SGP za OBDG Morović i Srem a nemaju vozila kojima bi mogli da izvrše obezbeđenje duž granične linije oko 120 kilometara, obezbeđenje vrše pešice. Određeni delovi granice nisu obilaženi više od godinu dana zbog nepostojanja vozila kojim bi mogao  da se izvrši obilazak. RCGP prema Hrvatskoj ima dovoljan broj vozila ali ono što je problem jeste nefunkcionalna raspodela istih. Imamo situaciju da se koriste u druge svrhe za vožnju starešina po Novom Sadu i ostalim mestima gde prebivaju. Apsurd je da SGP za kontrolu prelaska državne granice imaju na korišćenju nekoliko vozila dok nam kolege iz obezbeđenja kisnu i smrzavaju se na terenu. Svedoci smo da se vozila na zaduženju u stanicama za KPDG isključivo koriste za vozikanje starešina, SGP Bačka Palanka  poseduje čak i jedno terensko vozilo i još dva ispravna putnička, SGP Batrovci tri ili četri vozila itd. Sa napred navednim, starešine u RCGP prema R. Hrvatskoj su upoznati na ranije održanim sastancima kao i putem dopisa, ali niko od njih nema sluha kada je obezbeđenje, odnosno bezbednost državne granice u pitanju.

Odgovor na dato pitanje izneo je gospodin Kujović, koji je izjavio da su generalno problem UGP kao i Ministarstva vozila, da se u narednom periodu očekuje nabavka vozila, kao i deo vozila koji su predmet donacija međunarodne zajednice a u vezi sa migrantskom krizom. Takođe, deo vozila koji se nalazi na stanju u RC GP prema Hrvatskoj se nalazi na delu obezbeđenja državne granice prema Bugarskoj, te da su dva vozila neisprava i da će biti rashodovana, dok se druga dva vozila nalaze na servisu nakon čega će biti u funkcionalnom i operativnom stanju. Jedno vozilo koriste operativni radnici RC, jedno vozilo je kod zamenika načelnika RC. Jedno terensko vozilo koristi mobilna jedinica.

7. Ustanovljivanje „Pirotehničke naknade“ za zaposlene na poslovima zaštite od neeksplodirajućih ubojitih sredstava (NUS)

U celom MUP-u zaposleno je devetorica ljudi (dva pripadnika iz Vojske Srbije su pridodati kao ispomoć) koji obavljaju ove visokorizične poslove u kojima nemaju pravo na grešku, odnosno cena greške je njihov život što je opštepoznata činjenica. Zaposleni pri Vojsci Srbije prijamaju takozvane „Pirotehničke naknade“ i njihova dnevnica za rad sa neeksplodirajućim ubojitim sredstvima iznosi 4.400 dinara, dok naših devet ljudi koji su svakodnevno maksimalno angažovani obzirom na broj neekslodiranih ubojitih sredstava koji se pronalaze na terenu, primaju 150 dinara! Verujemo da će svako da se složi da je ovo poražavajuće, uz to dodajemo da njihov koeficijent osnovne zarade je isti kao i policijskog službenika sa srednjom stručnom spremom, jedina povlastica je šestomesečna beneficija.

U Vojsci Srbije ovaj problem je jednostavno prevaziđen odlukom ministra kojom je ustanovljena Pirotehnička naknada  i ona iznosi 4.400 dinara po danu uz šta sleduje poseban dodatak za ishranu na terenu ali i ograničenje efektivnog rada u direktnom kontaktu sa NUS od 5 časova. Smatramo da je potrebno hitno donošenje odluke ministra, obzirom na broj zaposlenih koji ove poslove obavljaju troškovi koji bi nastali u vezi odluke su neznatni i beznačajni u odnosu na ono šta je cena greške.

Takođe potreba za obukom i osposobljavanjem novih pripadnika je više nego potrebna, ali nema interesovanja među zaposlenima koji bi želeli da ponesu rizik ovog posla, a jedan od razloga jeste nebriga poslodavca, odnosno nerazumevanje kada su u pitanju zarade sa jedne strane i rizik sa druge strane.

Odgovor na pitanje dao je državni sekretar koji je izjavio da je Ministarstvo prepoznalo težinu posla koji obavljaju ljudi zaposleni koji obavljaju poslove zaštite od neeksplodirajućih ubojitih sredstava, te je naloženo Sektoru za vanredne situacije da sačini izveštaj koji se odnosi na broj zaposlenih, obim posla i zadatke koji obavljaju i dostavi ih Kabinetu ministra a da će zaposlenima biti uvedena naknada koja bi bila u visini posebne naknade za rad sa migrantima u iznosu od 1.800 dinara te da će prilikom izrade Pravilnika o platama uzeti se u obzir posebne otežavajuće okolnosti koje se odnose na specifičnost obavljanja poslova čime bi se uvećao koeficijent zarade ove kategorije zaposlenih.

Služba za informisanje SSP

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.