Beograd, 5.4.2018 – Nakon dobijanja rešenja ministra kojim je zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti Sindikata srpske policije nezakonito ocenjen kao neosnovan, prava sindikata i svih naših članova nastavljamo da branimo pred Upravnim sudom, kao sledećom pravnom instancom.

U tom cilju, 5.4.2018. godine, posredstvom svog pravnog zastupnika – advokata Nikole Perovića, podneli smo tužbu za poništaj nezakonitog rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova i zahtev za utvrđenje statusa reprezentativnosti SSP-a. Uz tužbu smo predali više od dve stotine strana priloga i dokaza, kojima smo ukazali da je ceo postupak bio nezakonit, što je za posledicu imalo donošenje nezakonitog rešenja, i to po više osnova:

  • zbog toga što u postupku nije postupljeno po pravilima postupka;
  • zbog toga što je činjenično stanje nepotpuno i pogrešno utvrđeno, a iz utvrđenih činjenica izveden nepravilan zaključak u pogledu činjeničnog stanja;
  • zbog toga što nisu pravilno primenjeni zakoni, drugi propisi i opšti akti i
  • zbog toga što je rešenje doneto po slobodnoj oceni, a organ postupka prekoračio granice svog zakonskog ovlašćenja.

U tužbi su konkretno opisane i potkrepljene sve nepravilnosti i nezakonitosti postupka koji je po svojoj suštini i formi bio postupak osporavanja, a ne postupak utvrđivanja reprezentativnosti. To je, prirodno, imalo za posledicu da je rešenje o odbijanju zahteva nejasno i nerazumljivo, dok razlozi iz obrazloženja rešenja ne upućuju na odluku u dispozitivu.

Tako, iako se u samom rešenju konstatuje da je postupak utvrđivanja reprezentativnosti pokrenut danom podnošenja zahteva SSP-a 23.1.2018. godine, Radna grupa je kao „relevantan“ datum za utvrđivanje svih bitnih činjenica za sprovođenje postupka nezakonito odredila 24.1.2018. godine. Na taj način je učinjen pokušaj „ozakonjenja“ 1.021 pristupnice NSP-a i 60 pristupnica NPSS-a sa datumom 24.1.2018. godine, a za koje smo, mi kao organizacija i znatan broj zaposlenih čije su pristupnice falsifikovane, podneli više krivičnih prijava zbog više krivičnih dela: Falsifikovanje isprave iz člana 355. stava 1. Krivičnog zakonika, Posebni slučajevi falsifikovanja isprave iz člana 356. tačke 1. Krivičnog zakonika, Prevara iz člana 208. stava 2. Krivičnog zakonika, Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja iz člana 358. stava 1. Krivičnog zakonika i Sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja iz člana 152. stava 1. Krivičnog zakonika. Ove pristupnice, s obzirom na to da su potpisane nakon dana pokretanja postupka za utvrđivanje reprezentativnosti SSP-a, nisu se mogle smatrati „mlađim pristupnicama“ i nisu se mogle uzeti u razmatranje. Na taj način broj članova SSP-a u smislu utvrđivanja reprezentativnosti je nezakonito umanjen za 1.081.

Nezakonito je bilo i priznavanje svojstva zainteresovanog lica predstavnicima NSP-a, PSS i NPSS-a i to bez zahteva ovih sindikata, a što je nužan i obavezan zakonski uslov.

Tokom celog postupka predstavnicima SSP-a je uskraćivano pravo da se izjašnjavaju o odlučnim činjenicama, kao i mogućnost da u postupku učestvuju na delotvoran način, čime nam je uskraćeno pravo da na delotvoran način učestvujemo u izvođenju dokaza, izvođenju pravnih tvrdnji i pobijanju pravnih tvrdnji. Iako smo primedbe i prigovore dostavljali čak i u pisanom obliku, te primedbe nisu uvrštene u zapisnike Radne grupe, niti su nam zapisnici dostavljani blagovremeno, već sa zakašnjenjem od po nekoliko dana, dok su zapisnici sa poslednjih pet sastanaka dostavljeni skoro mesec dana kasnije.

Takođe, Radna grupa je nepravilno i netačno utvrdila broj članova SSP-a, kao i broj članova drugih sindikata.

Predstavnicima SSP-a je u samom postupku, i pored pisanog zahteva, a potom i pisane urgencije, onemogućen uvid u sve spise predmeta postupka i onemogućeno kopiranje spisa predmeta, na koji način smo onemogućeni da se na delotvoran način izjašnjavamo o činjenicama, te da na delotvoran način osporavamo tvrdnje Radne grupe i predstavnika NSP-a. Na ovaj način su grubo povređena prava SSP-a kao stranke u postupku, a obrazloženje za odbijanje zahteva za kopiranje spisa predmeta je suprotno odredbama Zakona o opštem u pravnom postupku.

Nadalje, Radna grupa nije uzela u razmatranje i nije uvrstila u ukupan broj članova SSP-a i 180 zaposlenih za koje je SSP MUP-u blagovremeno dostavio zahteve za obustavu članarine u korist SSP-a, te članarina ovim zaposlenim nije odbijana isključivo nepostupanjem obračunskih službi poslodavca, a što je, shodno Zakonu o radu, obaveza poslodavca.

Radna grupa je nezakonito odbila da u ukupan broj članova SSP-a uvrsti i 56 zaposlenih čije su pristupnice naknadno pronađene u registratorima, a koje prvobitno, zbog tehničkih grešaka prilikom arhiviranja nisu bile na svom mestu. Reč je, naravno, o zaposlenima koji uredno plaćaju članarinu SSP-u.

Nezakonito postupanje Radne grupe se ogleda i u tome što je, protivno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, omogućila obradu podataka zaposlenih – članova sindikata, trećim licima, a u svrhu upoređivanja pristupnica, iako je za takvo što potrebna izričita saglasnost zaposlenih, a koju saglasnost predstavnici ostalih sindikata nisu imali.

Ovo je deo nepravilnosti i nezakonitosti u postupku utvrđivanja reprezentativnosti. Više o tome možete pročitati u našoj tužbi (TUZBA – za utvrdjenje i ponistaj SSP).

U vezi sa nepravilnostima u postupku utvrđivanja reprezentativnosti stupili smo u kontakt sa raznim organima i organizacijima, domaćim i internacionalnim, što na našu, što na njihovu inicijativu, a s obzirom na to da je ovaj postupak privukao očiglednu pažnju i van granica Srbije. Stoga ova tužba, kao vid obraćanja našim pravnosudnim organima, neće biti jedini način zaštite prava i interesa SSP-a i naših članova, već ćemo u narednom periodu preduzeti još konkretnih postupaka u tom smeru, uključujući i onih na međunarodnom planu.

Služba za informisanje SSP
Viktor Ratković

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.