Beograd, 10.05.2016. godine, – U Palati Srbija držan je peti po redu redovni mesečni sastanaku ovoj godini između Radne grupe MUP zasaradnju sa sindikatima i delegacije Sindikata srpske policije. Radnom grupom je predsedavao sekretar ministarstva, gospodin Milorad Todorović zbog drugih službenih obaveza zamenika ministra, i predsednika Radne grupe, gospodina Milosava Miličkovića.

Delegaciju SSP predvodio je predsednik sindikata Lazar Ranitović, a činili su je i zamenik predsednika Mile Lazarević, portparol sindikata Boban Đorđić, predsednik Statutarne komisije Viktor Ratković i poverenica za SG Bor Slađana Grujić.

Teme na koje smo razgovarali, pitanja koja smo postavili, predloge koje smo dali, kao i odgovore predstavnika poslodavca možete pročitati u nastavku izveštaja:

  1. Problem postupka odlaska u invalidsku penziju radnika MUP-a R Srbije

Zaposlenom policijskom službeniku, kojem je Komisija utvrdila da ostvaruje pravo na odlazak u invalidsku penziju, ne vrši se pravovremeno uručenje rešenja, već isti i dalje obavlja policijske poslove sve do prijema rešenja nakon čega počinje da teče žalbeni rok i tek nakon proteka 8 dana rešenje postaje pravosnažno. Rukovodioci organizacionih jedinica se obaveštavaju putem depeše da je određeni zaposleni ostvario uslov za invalidsku penziju te se retroaktivno sada već penzioner briše iz rasporeda rada. Depeša je akt obaveštavanja te kao takva nema pravnu snagu, a u datom trenutku je jedini akt na osnovu koga rukovodilac postupa. Potrebno je iznaći način između Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a i Direkcije policije kako bi se u najkraćem roku izradilo rešenje i poslalo rukovodiocu, odnosno uručilo zaposlenom. Postoji realna bojazan da u takvom vakuumu do prijema rešenja dok i dalje obavlja poslove i zadatke i primenjuje ovlašćenja dođe do upotrebe sredstava prinude,  podnošenja krivičnih i prekršajnih prijava, odnosno drugih okolnosti (saobraćajna nezgoda službenim vozilom i tsl.), a da „zaposleni“ formalno više nije radnik MUP, što bi moglo da prouzrokuje neotklonjive i nepoželjne posledice kako po „zaposlenog“ tako i po Ministarstvo.

Gospodin Todorović se u ime Ministarstva zahvalio na ovom pitanju i ukazivanju na situaciju koji potencijalno može da dovede do ozbiljnih problema. Već su otpočeti koraci da se iznađe rešenjeu tom smislu, te taj vremenski vakuum prostor smanji na maksimalno kratak rok.

  1. Isplata naknade po Odluci ministra za oko 20 policijskih službenika kao po dogovoru na sastanku u Kabinetu od 10.4.2016. godine.

Smatramo da će ovim postupkom određene kolege biti diskriminisane i nemamo mehanizme da odvojimo članove u Preševu i RC GP prema R. Makedoniji, te predlažemo da se na spisak za isplatu, a i eventualnu kontrolu Naloga za službeno putovanje ubace oni koji su po Nalogu bili raspoređeni i angažovani za rad sa migrantima. To se odnosi na ukupno tri pozicije i to:

– PS PREŠEVO – Privremeni pozornički rejon koji je formiran upravo zbog rada sa migrantima.

– RC GP prema R. Makedoniji – Mobilna jedinica koja je možda i imala najveći teret posla sa migrantima.

– PU Vranje – Oficiri Odeljenja policije koji su bili angažovani kao koordinatori IJP, a takođe i sami bili u kontaktu sa migrantima, a u Nalozima su imali zadatak: „Angažovanje u vezi rada sa migrantima“.

U ove tri kategorije se nalazilo od 30 do 40 policijskih službenika, čijim bi rešavanjem Ministarstvo i Radna grupa, konačno stavili tačku na problem sa naknadom  na teritoriji PU Vranje.

Gospodin Joksimović, zamenik načelnika Uprave policije se nije u potpunosti složio sa našim viđenjem, te je nađeno kompromisno rešenje – komisija MUP će izvršitiuvid u patrolne listove kolega koji smatraju da im pripada naknada i na osnovu toga će biti utvrđeno ko je od njih zaista imao kontakt i radio sa imigrantima. Nakon toga biće izvršen obračun i isplata nakanda.

  1. Dnevnice za zaposlene u UGP, RC prema Hrvatskoj – SGP Bogojevo i onemogućavanje korišćenja službenih prostorija zaposlenih tokom smene.

Od 10.8.2015. godine u više navrata smo u Kabinetu imali temu neisplaćenih dnevnica za zaposlene iz pomenute stanice, kojom prilikom protekom 9. meseci Ministarstvo nije našlo za shodno da završi po poslednjem kako je dogovoreno Sporazum o vansudskom poravnanju i uruči ga zaposlenima, te nakon toga izvrši isplatu. Kako Sekretarijat MUP koji je bio zadužen za ovaj posao nije u stanju da ga obavi, zaposleni koji su oštećeni su prinuđeni preko pravnog zastupnika SSP, da ostvare svoja prava putem suda – tužbom, u vezi čega je prikupljena dokumentacija i ubrzo sledi tužba.

Gospođa Katarina Filipović iz Sektora ljudskih resursa izjavila je da je utoku kompletiranje dokumentacije i obavezala da sporazumi budu spremni najkasnije za dve sedmice, odnosno do 25. maja. Nakon toga, i potpisivanja sporazua od strane zaposlenih, po rečima Draga Bjelice, isplata će biti izvršena u vrlo kratom roku.

Dana 4.4.2016. godine u prostorijama RC prema Hrvatskoj u Sr. Kamenici, održan je radni sastanak između predstavnika SSP i načelnika, gospodina Mileta Jandrića. Na predetnom sastanku između ostalog je pokrenuto pitanje dostupnosti jedne prostorije u SGP Bogojevo koja je zaključana i u kojoj je onemogućen pristup zaposlenima iz ove SGP, a da pri tome ne postoji nijedan osnovan razlog za onemogućavanje pristupa zaposlenima a prevashodno radi korišćenja  u službene svrhe, odnosno pregleda lica i prtljaga i dr. radnje. Zaposlenima je omogućeno korišćenje jedne veoma male prostorija za rad u kojoj se nalazi čajna kuhinja. U smeni radi najčešće 5 do 6 policijskih službenika i nema dovoljno prostora da obreduju u navedenoj prostoriji u vreme pauze. Veću bojazan predstavljaju nehigijenski uslovi u kojima zaposleni u istoj prostoriji treba da pregledaju lica i obavljaju dr. mere i radnje iz nadležnosti i na istom stolu i prostoriji kasnije obreduju. Dobili smo uveravanja od strane načelnika Jandrića da će u najkraćem roku biti omogućen pristup zaposlenima ali do današnjeg dana do toga nije došlo. Prostorija je i dalje zaključana i onemogućen pristup zaposlenima iako je i nakon toga kontaktiran načelnik Jandirić i upoznat sa navedenom činjenicom.

Gospodin Kujović iz Uprave granične policije dao nam je odgovr da će te prostorije u najkraćem roku biti oslobođene za korišćenje od strane zaposlenih, jer će u tu manju prostoriju da preseli dva pomoćnika komandira stanice i oslobodi veću prostoriju za ljude.

  1. Pogrešno utvrđen koficijent plate na štetu zaposlenih pri Odseku za analitiku i policijske evidencije u PU Bor. 

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjnih poslova (u daljem tekstu Pravilnik) dana 28.11.2015.godine  zaposleni koji su raspoređeni na  radno mesto Samostalni analitičar u Odesku za analitiku i policijske evidencije za Policijsku upravu u Boru utvrđen im je manji koeficijent plate u odnosu na sva prethodna rešenja na istom radnom mestu, a po  različitim sistematizacijama.

Prethodnim Pravilnikom koeficijent (za isto radno mesto) za obračun plata bio je 2.042    dok je novim Pravilnikom utvrđena manja vrednost istog i iznosi  1.866  što je uslovilo značajno manju platu zaspolenih u MUP- u koji su raspoređeni na ovom radnom mestu. Ovim je  policijskim službenicima na radnom mestu “Samostalni analitičar” neopravdano smanjena plata i to u proseku od 8 do 10% čime su dovedeni u neravnopravni položaj u odnosu na sve druge zaposlene.

Naime, Zakonom o državnim službenicima propisano je članom 134.  da se u slučaju donošenja novog Pravilnika svi državni službenici raspoređuju na odgovarajuća radna mesta, pri čemu rukovodilac vodi računa o tome na kojim je poslovima zaposleni radio pre raspoređivanja.  Pravilnikom o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova određeno je da plata zaposlenih prilikom raspoređivanja ne može biti manja od prethodne nakon raspoređivanja kao i Uredbom o načelima za unutrašnje uređenje MUP- a čl. 14. stav 2.

Očigledno da je nastala tehnička greška prilikom izrade novog Pravilnika i da ista nakon više od pet meseci  nije ispravljena. Dobili smo obaveštenje od Grupe za ljudske resurse da su izdali nalog radi ispravljanja navedenog koeficijenta ali ni protekom pet meseci nije došlo do ispravke ovog propusta.

Imajući u vidu da je prilikom  raspoređivanja po novom Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sitematizaciji radnih mestu u MUP-u došlo do smanjenja koeficijenta plate samo za navedeno radno mesto i to u celom Ministarstvu unutrašnjih poslova a što nije u skladu sa napred navedenim propisima a to su Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o platama zaposlenih u Mupu-u kao u Uredbom o načelima za unutrašnje uređenje MUP-a čl. 14. stav 2,  potrebno je da izvršite korekciju koeficijenta  i omogućite i ovim zaposlenim licima da primaju zaradu koju su imali pre donošenja Rešenja dana 28.11.2015.godine, kao i da im se nadoknadi šteta za predhodni period.

Ovoj kategoriji zaposlenih nije uručeno rešenje o plati  a drugi službenici su isto dobili. Na taj način im je uskraćeno i pravo na žalbu dok u rešenju o raspoređivanju nije naveden koeficijent plate.

Gospodin Todorović je dao odgovor da je već poslat dopis Sektoru za analitiku sa zahtevom za izjašnjenje kako je i zbog čega došlo do greške i to izjašnjenje će biti dostavljeno i Sindikatu srpske policije. U skladu sa tim odgovorom ćemo preduzete dalje mere po ovom pitanju.

  1. Da li će zaposlenima koji su radili u utorak 3. maja  biti plaćena naknada za rad na dan praznika?

Prema odredbama člana 2. Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji  određeno je koji su to dani koji su praznuju. Članom 108. Zakona o radu, određeno je da se zaposlenom koji radi u dane praznika plaća uvećano zarada. Iz navedenog smatramo da je neophodno da zaposlenima koji su radili od 30.4. zaključno sa 3.5. uveća zarada o čemu je potrebno obavestiti rukovodioce na terenu, s ciljem da predupredimo negativna iskustva iz predhodnog perioda, prilikom obračuna zarade i kasnije ispravke.

Na ovo pitanje nismo dobili precizan odgovor, MUP je tražio dodatno razjašnjenje od Ministarastva za rad, ali će svakako biti rešeno pre kraja meseca, odnosno blagovremeno, pre nego dođe vreme za obračun plate za mesec maj.

  1. Problem potpisivanja akata u PU Novi Pazar

Nakon što je načelnik policijske upraveu tom gradu, gospodin Dragan Terzić, penzionisan, krajem februara meseca ove godine, menja ga njegov zamenik Jasmin Društinac. Ali, gospodin Društinac nije dobio rešenje vršioca dužnosti, niti ovlašćenje da obavlja poslove i dužnosti načelnika policijske uprave. Tako smo dospelu u situaciju da nam veliki broj građana ali i kolega trpi posledica tog propusta. Veliki broj kolega je penzionisan ali ne može dobiti rešenje o prestanku radnog odnosa. Nemoguće je ostvariti neka prava iz radnog odnosa, kao što je korišćenje plaćenog odsustva, godišnjeg odmora islično. Jednostavno, policijska uprava ne može danormalno funkcioniše bez načelnika ili lica ovlašćenog da potpisuje rešenja i druge akte – sva pismena za koja je neophodan potpis načelnika su „na čekanju“, skoro dva meseca.

Zajednički odgovor Todorovića i Joksimovića glasi da funkcija zamenika izvorno nosi sva ovlašćenja za redovan rad koja ima i načelnik, i da sam pojam, samo ime „zamenik“ dovoljno govori, te da zameniku načelnika PU nije potrebno nikakvo dodatno ovlašćenje. Gospodin Joksimović će kontaktirati sa njim i predočiti mu to.   

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.