Sindikat srpske policije iz dana u dan preduzima aktivnosti na unapređenju prava zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Međutim, svakodnevno smo svedoci da se zaposlenima u MUP-u uskraćuju i ona prava koja su već zagarantovana i ustanovljena Ustavom, zakonima i podzakonskim aktima Najčešći razlog tome jeste nepoznavanje i pogrešno tumačnje propisa od strane rukovodilaca ili njihova bahatost i samovolja. Iz tog razloga SSP je istovremeno i utočište za sve zaposlene kojima su prava ugrožena ili uskraćena, s čim u vezi ćemo prema odgovornim ubuduće primenjivati i one najrepresivnije mere (podnošenje odgovarajućih prijava, tužbi i obaveštavanje neposrednih rukovodilaca, SUK, medija i sl.). Međutim, SSP kao odgovorana ne samo sindikalna, već i društvena organizacija, ide sa tim da se rešenju problema najpre pristupi na način koji će najmanje koštati budžet R. Srbije (sudski troškovi), a samim tim i građane R. Srbije, ali vodeći pri tome računa da to ne bude na uštrb ostvarivanja prava zaposlenih u MUP-u. Zbog toga će se rešenju problema najpre pristupiti u skladu sa načelima mirnog rešavanja radnih sporova, pa tek ukoliko predstavnici poslodavca u razumnom roku ne budu imali sluha za to, SSP će preduzeti najrepresivnije korake.

Jedan od aktuelnih problema sa kojima se suočava deo zaposlenih u MUP-u, a pre svega zaposleni u PU Vranje, PU Zaječar i UZO, je neprimenjivanje odredbi Zakona o radu i Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike u pogledu ostvarenog viška radnih sati.

Naime, već nekoliko godina zaposleni u PU Vranje, PU Zaječar i UZO iz meseca u mesec ostvaruju višak radnih sati, nekada čak i do 50, ali se na taj višak sati ne primenjuju odgovarajući pozitivnopravni propisi kojima bi se:

  • ili izvršila preraspodela radnog vremena i zaposlenima omogućilo korišćenje slobodnih dana,
  • ili, ukoliko zbog velikog obima poslova i zadataka, a nedostatka policijskih službenika, izvršio obračun viška ostvarenih radnih sati po pravilima o prekovremenom radu.

Nakon višemesečnog mukotrpnog prikupljanja podataka i brojnih sastanaka sa najvišim predstavnicima MUP-a na kojima su im ti podaci prezentovani i na kojima im je ukazivano na ovaj gorući proglem za zaposlene u PU Vranje, PU Zaječar i UZO, od predstavnika poslodavca smo konačno naišli na razumevanje i podršku za otklanjanje ovog problema na taj način što će se uvidom u odgovarajuće evidencije o radu utvrditi činjenično stanje u pogledu viška ostvarenih radnih sati, a potom zaposlenima, u skladu sa utvrđenim činjeničnim stanjem, ili omogućiti korišćenje slobodnih dana ili će im se izvršiti naknada za prekovremeni rad.

Rešenje ovog problema se (zasad) odnosi na period od jula do decembra 2015. godine, a o eventualnim radnjama u vezi sa rešavanjem ovog problema za period pre toga bićete naknadno pravovremeno obavešteni.

U tom cilju svako od zaposlenih u PU Vranje, PU Zaječar i UZO (ali i zaposleni u bilo kojoj drugoj organizacionoj jedinici MUP-a) koji smatra da je oštećen na opisani način, a želi da bude obeštećen, treba da preduzme sledeće korake.

  • Najpre je potrebno da rukovodiocu svoje organizacione jedinice podnese zahtev za omogućavanje uvida u vremenik rada i izdavanje kopije vremenika rada (obrazac zahteva možete preuzeti OVDE). Zahtev obavezno predajte preko pisarnice, kojom prilikom će na vašem premerku zahteva staviti prijemni pečat i upisati datum prijema, a svoj primerak sačuvajte kako biste imali dokaz da ste zahtev i podneli. U slučaju da u roku od 15 dana od dana podnošenja ovog zahteva ne dobijete odgovor, obratite se sindikalnom predstavniku SSP na svom području radi preduzimanja drugih aktivnosti u cilju dobijanja navedenih podataka.
  • Nakon dobijanja navedenih podataka sami ili uz pomoć nekog drugog ko poznaje materiju obračuna viška sati izračunajte zbir ostvarenih radnih i plaćenih sati za svaki mesec pojedinačno i ukupan fond radnih sati u tim mesecima. Svaki sat preko tog ukupnom fonda radnih (i plaćenih) sati predstavlja višak sati koji ste ostvarili u tom mesecu.
  • Nakon što izračunate broj ostvarenog viška sati za sve mesece, načelniku svoje PU ili PS podnećete Predlog za sklapanje sporazuma o vansudskom poravnanju, a koji je sastavio pravni tim SSP. Tim predlogom mi predstavniku poslodavca ukazujemo na uskraćena nam prava i predlažemo vansudsko poravnanje kojim će nam se na ime ostvarenog viška radnih sati ili omogućiti korišćenje slobodnih dana ili izvršiti isplata prekovremenog rada (i uplata pripadajućih poreza i doprinosa). Naravno i ovaj predlog podneti preko pisarnice na napred opisani način.

Takođe, s obzirom na to da je u skladu sa PKU za policijske službenike i instrukcijom Sektora za ljudske resurse MUP-a 08 broj: 1761/2015 od 9.12.2015. godine jasno predviđeno da je obaveza poslodavca da utvrdi broj viška radnih sati za zaposlene, a potom obračuna prekovremeni rad koraci pod rednim brojevima 1. i 2. nisu obavezni, već je dovoljno samo pristupiti podnošenju predloga iz tačke 3. Međutim, koraci pod rednim brojem 1. i 2. su poželjni kako bi svako od vas znao koliko sati viška je ostvario u svakom od meseci, te tako, u slučaju nepravilnog obračuna od strane poslodavca, poslodavcu ukazao na netačnost obračuna.

Još jednom vam napominjemo da je ovo jedini način za ostvarivanje ovog prava i s tim u vezi pozivamo vas da ne potpadnete pod uticaj „priča“ nekih drugih predstavnika „sindikata“ koji vam obećavaju brzo rešavanje ovog problema. Naravno, vaše je pravo i da verujete takvima, ali onda morate biti spremni da sami snosite posledice takvog postupanja.

VAŠ SINDIKAT SRPSKE POLICIJE!

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.