fbpx
Skip to main content

Директору полиције: Предлог депеше у вези контроле боловања


У Дирекцији полиције је 22.02.2013. године одржан састанак између представника Синдиката српске полиције – Глиша Видовића председника ССП, Драгана Жебељана председника СГ Београд и Мирјане Смиљанић шефа стручне службе за психолошку превенцију и представника Дирекције полиције Зорана Голубовића саветника директора, Ивана Цвијовића шефа Кабинета директора и Зорана Пековића помоћника начелника Управе полиције. Тема састанка је била рад на депеши о контроли боловања, односно стављање ван снаге депеше од 2007. године о контроли боловања која је противзаконита.

На састанку су усаглашени ставови да је депеша упућена од стране Управе полиције број 2319 од 26.10.2007. године незаконита и да ју је потребно под хитно ставити ван снаге.

Наиме, од 01. јануара 2009. године примењује се Закон о заштити података о личности који регулише материју заштите, прикупљања и обраде личних података грађана. Предметном депешом, у највећем делу налажете задирање у приватност оболелих лица на раду или на боловању.

Такође, занемарена је чињеница чувања лекарске тајне и сл. што је регулисано Законом о здравственој заштити:  члан 30 (Право на приватност и поверљивост информација); члан 31 (Право на самоодлучивање и пристанак); члан 36 (Право на увид у медицинску документацију); члан 37 (Право на тајност података), за кршење ових чланова предвиђене су  казнене одредбе.

Што се тиче болести са шифром „Ф“ , по међународној класификацији болести (МКБ 10) шифре „Ф“ представљају болести Душевног поремећаја и поремећаја понашања и то:

 1. Ф00-Ф09 Органски и симптоматски душевни поремећаји
 2. Ф10-Ф19 Душевни и поремећаји понашања настали употребом психоактивних супстанци
 3. Ф20-Ф29 Схизофренија, схизоидни поремећаји и суманута душевна обољења
 4. Ф30-Ф39 Поремећаји расположења
 5. Ф40-Ф48 Неурозе, стресни и соматоформни поремећаји
 6. Ф50-Ф59 Синдроми понашања удружени са физиолошким сметњама и физичким чиниоцима
 7. Ф60-Ф69 Поремећаји личности и поремећаји понашања одрасле особе
 8. Ф70-Ф79 Душевна заосталост
 9. Ф80-Ф89 Поремећаји психичког развоја
 10. Ф90-Ф98 Други поремећаји емоција и поремећаји понашања настали у детињству и адолесценцији
 11. Ф99 Неодређени душевни поремећаји

Тако да се не могу паушално све заједно тумачити у смислу представљања опасности по себе и друге раднике и тиме налагати привремено одузимање службеног или приватног ватреног оружја и службене легитимације. Посебно, јер у Управи полиције не раде стручна лица која се баве медицином или психологијом.

 Нејасно је на који начин се врши контрола евентуалних неправилности у коришћењу одсуства са рада по основу боловања с обзиром да полицијски службеници нису стручни да то чине, нити по Закону о здравственој заштити имају право увида у лекарске налазе нити смеју од лекара или пацијената да траже извештаје о врсти болести и начину коришћења боловања.

Све врсте болести нису исте и неке од болести са шифром „Ф“ захтевају терапију и лечење у природи, шетњи, бањи, мору, језерима, склањање из градске буке и сл…

Сходно томе договорено је да Синдикат српске полиције достави предлог депеше коју ћете размотрити и ако сте сагласни са предлогом, упутите је организационим јединицама.

Нова предложена депеша била би привременог карактера док се не добије тумачења Министарства здравља у вези става које шифре болести „Ф“ би подразумевале привремено одузимање службеног оружја полицијским службеницима, јер свакако да све шифре „Ф“ нису исте и не представљају опасност по носиоце и руковаоце оружја.

С тим у вези, предлажемо да Министарство унутрашњих послова затражи стручно мишљење и тумачење Министарства здравља у вези шифри „Ф“ и ношења оружја. Односно да се издвоје оне „Ф“ шифре које могу да носе оружје.

По добијању става, сматрамо да је неопходно да се на нивоу читавог Министарства напише иста депеша, односно инструктивни акт који ће регулисати област боловања, контроле и ношења оружја болесних радника МУП.

У прилогу Вам достављамо предлог депеше.

Број: 1676-01/13
Дана: 26.02.2013. године

Председник
Глишо Видовић

 

Предлог депеше:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА                            ВРЛО ХИТНО
Дирекција полиције

03 број:
Дана:     .02.2013. године
Б е о г р а д

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА У
СЕДИШТУ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ – СВИМА
Р у к о в о д и о ц у

ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА – СВИМА (1-34)
СВИМА – начелнику

 

Праћењем предузетих активности уочена је неуједначена пракса и начин поступања организационих јединица полиције у вршењу контроле и примени прописа приликом вођења редне листе, временика рада и исплате накнаде зараде за време спречености за рад полицијских службеника по основу коришћења боловања.

С тим у вези, руководиоци су у обавези да поступају у складу са  Законом о раду и чланом 103,  Законом о здравственој заштити (чланови 29, 30, 31, 32, 34, 34, 35, 36 и 37.), Законом о полицији, Изменама и допунама Закона о полицији, Законом о раду Законом о државним службеницима  и Законом о здраственом осигурању, где су прописана права, обавезе и дужности полицијских службеника код наступања привремене спречености за рад по основу болести, које је потребно доследно примењивати.

Ради, обезбеђења уједначене праксе у предузимању активности за редуковање болести, и очувања здравља полицијских службеника, вршењу контролне делатности и примени прописа, потребно је:

Полицијски службеници немају законско право, нити су стручни,  да врше контролну делатност запослених приликом привремене спречености за рад (боловања).  У случају потребе контроле боловања стриктно поступати у складу са Законом о раду и чланом 103.

У случају када полицијски службеник донесе потврду о привременој спречености за рад, са дијагнозом шифре „Ф“ у колико постоји потреба привременог одузимања оружја, поступити у складу са важећим прописима и Уредби о врстама наоружања и опреме полицијских службеника Министарства унутрашњих послова.

Уколико оболели полицијски службеник са дијагнозом шифре „Ф“, за време привремене спречености за рад (боловања), поседује ватрено оружје у личном власништву (приватно) поступити у складу са одредбама Закона о оружју и муницији и покренути одговарајући управни поступак.

Уколико оболели полицијски службеник са дијагнозом шифре „Ф“, за време привремене спречености за рад, поседује возачку дозволу поступити у складу са одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

У случају када полицијски службеник закључи боловање, доноси дознаке и враћа се на посао а када му завршна дијагноза није шифра „Ф“ поступати у складу са Законом о здравственој заштити.

Овом депешом, стављају се ван снаге, депеша Управе полиције број 2319 од 26.10.2007. године.

Са спровођењем наложених мера почети одмах без одлагања, за шта су одговорни руководиоци насловљених организационих јединица.

  Директор полиције
Милорад Вељовић

Повезане вести:

 1. СГ Београд: Допис генералу Курибаку, депешу 2319 под хитно ставите ван снаге! 
 2. ССП упутио допис Министарству здравља у вези контроле боловања
 3. Делегација ССП на састанаку са директором полиције

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ