Skip to main content

Априлски састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима


БЕОГРАД – 10.4.2017. у Палати Србија одржан је четврти састанак са Радном групом за сарадњу са синдикатима. Делегацију Синдиката српске полиције сачињавали су: председник Лазар Ранитовић, заменик председника Миле Лазаревић, чланови ГО ССП Бобан Ђорђић и Никола Петровић као и председник РЦ Београд Слободан Ћосовић. Због састанка са министром државни секретар Милосав Миличковић иначе председавајући Радном групом није био присутан на састанку, а мењао га је господин Жељко Веселиновић.

Теме о којима се  разговарало су следеће: 

  1. Проширење одлуке министра у вези са посебном накнадом за рад са мигрантима

 На претходним састанцима добијен је одговор да је министар проширио одлуку на територију Новог Пазара. Одлука није прослеђена организационим јединицама, нити се врши исплата накнаде.

Одговор су дали господа Жељко Веселиновић и Богољуб Живковић којом приликом су изјавили да је министар одлуком проширио подручје дејства одлуке и на Нови Пазар, те обзиром да организационе јединице МУП нису извештене, ради се о пропусту који ће бити у најкраћем року исправљен. Наиме, одлука није достављена Дирекцији полиције па Дирекција није могла ни проследити одлуку свим орг. јединицама МУП-а, што ће учинити без одлагања одмах по пријему одлуке.

     2. Обезбеђивање тонера по полицијским управама

 Већи број полицијских управа требовали су али нису добили тонере за штампаче који су у власништву МУП. Тиме су онемогућени да обављају послове. Када се очекује набавка тонера за штампаче?

Одговор на тему дао је Жељко Веселиновић који је изјавио да је стање што се тиче опреме „катастрофално“ ту превсходно мисли на набавку тонера. Руководство МУП-а је свесно проблема и ушло је у процес трајног решавања чиме би се у будућности плански и системски обезбедили тонери свим организационим јединицама МУП-а. Наиме, господин Веселиновић је објаснио да када су тонери у питању постоје две независне партије. Једна где су тонери у гарантном року и друга где нису. Планом јавних набавки Министарство ће склопити уговор са фирмама у наредне три године чиме ће се обезбедити опремање организационих јединица тонерима и стећи услови за нормалан рад. Даље, добили смо одговор да је за 21. април 2017. заказано отварање понуда поред тонера и за месне прерађевине (18.4.), средства за одржавање хигијене као и да је покренут поступак набавке униформе за припаднике специјалне јединице, посебних јединица и јединица опште надлежности. На питање да ли ће припадници УКП добити грађанска одела, добили смо одговор да ове године нису планирана финансијска средства.

3. Регионални центар граничне полиције према Р. Хрватској

 У седишту РЦ ГП према Р. Хрватској постоје све потребне сагласности за провод оптичких каблова за систем веза са приземља на први спрат ( просторија изнад ). Запосленима у седишту РЦ ГП према Р. Хрватској је потребно омогућити коришћење просторија које су неискоришћене управо због неспровођења оптичких каблова. Када се може очекивати обезбеђење средстава која нису велика како би се довршили радови, односно провели каблови и омогућило запосленима да се прошире у канцеларију која је неискоришћена?

Одговор смо добили да је САТИТ када је у питању седиште РЦ ГП према Р. Хрватској чије је седиште у Центру за основну полицијску обуку, извршио спајање и пуштање система везе, чиме су се стекли услови за функционисање и рад, као и да тренутно средства за додатно проширење система везе нису предвиђена када је у питању седиште РЦ ГП према Р. Хрватској, али да ће прерасподелом опреме или требовањем додатних средстава покушати да реше овај проблем.

4. Исплата солидарне помоћи

У којој фази је одлучивање по захтевима из претходне године који су поднети након 23.12.2016. године када је Комисија распуштена. Да ли ће ти људи добити решења било позитивна или негативна?Када се планира исплата солидарне помоћи у текућој години? Да ли ће се исплата вршити комисијски и по приспелим захтевима или периодично?

Комисија од среде наставља рад којом приликом ће обрадити све захтеве пристигле након 23.12.2016. године када је окончала свој рад, за 2016. годину. Такође, захтеви који су поднети у 2017. години биће такође разматрани док реализација захтева поднешених у 2017. години се може очекивати до половине године. Наиме, у МУП је другачија пракса у односу на друге државне органе која се огледа у томе да се исплата врши квартално, а не по поднетом захтеву након обраде и утврђивања основа за добијање солидарне помоћи, све из разлога лакшег праћења и увида у стање финансијских средстава намењених овој сврси. Наиме, добили смо одговор да су средства за солидарну помоћ и за отпремнине запослених који одлазе у пензију на истом рачуну.

5. Одред Жандармерије у Нишу

Докле се стигло са решавањем проблема смештаја припадника ОЖ Ниш? Од стране министра приликом обиласка речено је да ће се обезбедити касарна у Алексинцу за смештај припадника са командом. Услови у којима тренутно бораве су веома лоши и неадекватни за рад.

Одговор је дао секретар МУП-а, господин Тодоровић који је изјавио да је током преговора са Министарством одбране дошло до проблема који се огледао у томе да је МО упутило допис МУП којим је указало на могућност постојања неексплодираних убојитих средстава унутар касарне чиме се поступак преноса власништва са МО на МУП пролонгирао како би се извршиле провере и деактивирала евентуално пронађена НУС. Прегледом није пронађено ниједно неексплодирајуће убојито средство и тренутно је поступак преноса власништва у завршној фази ( предлог је на Влади ) те се убрзо очекује завршетак административних послова након чега ће се створити услови за прелазак припадника ОЖ Ниш са Командом у касарну у Алексинцу.

Тренутни услови у којима раде и бораве припадници ОЖ Ниш су лоши, али Министарство, с обзиром на то да објекти у којима се тренутно налазе припадници нису у власништву Министарства, није обезбедило  средства опредељена за адаптацију објеката и било каква капитална улагања обзиром на имовинскоправни однос.

6. Одреди Жандармерије

Припадници Жандармерије од децембарске зараде, у јануару месецу не добијају обрачунске листе. Потребно је доставити листе припадницима за претходни период и обезбедити редовно достављање обрачунских листа.

Одговор је дао помоћник директора полиције, господин Богољуб Живковић који је изјавио да је проблем био у недостатку папира на којима се врши штампа обрачунских листа. Сваки заинтересовани припадник је потребно да се обрати матичној обрачунској служби и добиће обрачунску листу.

Служба за информисање
Бобан Ђорђић