Skip to main content

Борба са ветрењачама напокон даје резултате


У развијеним и уређеним државама у Европи и Свету, државна администрација је брза и ажурна. Тамо се закони поштују без поговора и никоме не пада на памет да покуша да правним зачкољицама изигра законе као што је то случај у Србији односно у Министарству унутрашњих послова.

Правна борба Синдиката са администрацијом у Министарству унутрашњих послова веома често изгледа као узалудана борба са ветрењачама и представља прави Сизифоф посао.

У конкретном случају правна битка за добијање одређених информација од јавног значаја трајала је дуго али је Синдикат на крају остварио правну победу. Још једном се доказало да Синдикат има активисте који раде са средњом стручном спремом и као такви могу да парирају дипломираним правницима који са свој рад или нерад примају плату и по 75.000 динара.

Да би заштитили дословну примену закона и законом загарантовано право, Синдикат је био принуђен да против несавестних и нестручних радника у Министарству унутрашњих послова поднесе прекршајне и дисциплинске пријаве.

У конкретном случају се може видети прва пресуда против колеге правника Драгана П., радника Кабинета министра односно Бироа за информације од јавног значаја.

Суд је пресудио да је Драган П. као овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Биро за информације од јавног значаја, није одмах, од дана пријема решења, 12.02.2014.године, а најкасније у року од 5 дана, поступио по решењу Повереника за информације од јавног значаја, број 07-00-03998/2013-03 од 31.01.2014.године, да Синдикату српске полиције достави информације које је Синдикат у свом захтеву потраживао,

  • чиме је учинио прекршај из члана 46 став 1 тачка 14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
  • па се на основу наведеног прописа, а за учињени прекршај

Суд налази да је окривљени у време извршења прекршаја могао да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима и да је прекршај учинио са умишљајем, јер је био свестан свог дела и пристао на наступање забрањених последица.

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ
76 Пр. Бр. 79401/14
Дана: 15.07.2014. године
БЕОГРАД

У ИМЕ НАРОДА

Прекршајни суд у Београду судија Драгана Васић у прекршајном предмету против окривљеног П. ДРАГАНА из Београда због прекршаја из члана 46 став 1 тачка 14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, покренутом на захтев СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ, кога заступа овлашћено лице Драган Жебељан, а на основу члана 100 став 1, члана 102 став 1, члана 103 став 1, члана 246, и члана 249 Закона о прекршајима (Сл. Гласник РС, бр. 65/13), донео је дана 15.07.2014. године

ПРЕСУДУ

Окривљени П. ДРАГАН од оца Слободана, рођен **.**.1980.године у Београду, са станом у Београду ул. М******* М******** број **, по занимању дипломирани правник, запослен у МУП-у РС, улица Кнеза Милоша број 101, са месечним примањима од 75.000,00 динара, висока стручна спрема, о*****, отац ******* детета, ЈМБГ:****************, адреса електронске поште dragons.popovic@mup.gov.rs, прекршајно некажњаван.

 ОДГОВОРАН   ЈЕ

Што, као овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Биро за информације од јавног значаја, није одмах, од дана пријема решења, 12.02.2014.године, а најкасније у року од 5 дана, поступио по решењу Повереника за информације од јавног значаја, број 07-00-03998/2013-03 од 31.01.2014.године, да Синдикату српске полиције достави информације које је Синдикат у свом захтеву потраживао,

  • чиме је учинио прекршај из члана   46 став 1 тачка 14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
  • па се на основу наведеног прописа, а за учињени прекршај

ОСУЂУЈЕ

На плаћање НОВЧАНЕ КАЗНЕ У ИЗНОСУ ОД 5.000,00 (петхиљада) динара, у року од 15 (петнаест) дана од дана правоснажности ове пресуде, у противном иста ће се извршити на начин прописан чланом 41. Закона о прекршајима, о чему ће се донети посебно решење о извршењу.

ОБАВЕЗУЈЕ се окривљени да на име ТРОШКОВА прекршајног поступка плати паушални износ од 1.000,00(хиљаду) динара у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

Образложење

Поступајући по захтеву Синдиката српске полиције у Београду, улица Кнеза Милоша број 101, кога заступа овлашћено лице Драган Жебељан, уп.бр. 48/14 од 17.03.2014.године, покренут је прекршајни поступак против окривљеног Драгана П., овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у МУП-у РС, Биро за информације од јавног значаја, због сумње да је учинио прекршај ближе описан у изреци пресуде. У захтеву се наводи да се у својству овлашћеног лица у Синдикату српске полиције, Драган Жебељан, на основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Захтевом за приступ информацијама од јавног значаја обратио Бироу за информације од јавног значаја у МУП-у РС, актом од 14.11.2013.године, да доставе тражене информације, који Захтев је решењем од 05.12.2013.године, под бројем 10594/13-3 одбијен, те је против одлуке МУП-а, овлашћено лице у Синдикату српске полиције поднело жалбу, служби Повереника за информације од јавног значаја 13.12.2013.године, који Решењем број 07-00-03998/2013-03 од 31.01.2014.године, усваја жалбу синдиката и налаже МУП-у РС, да у року од пет дана од дана пријемарешења, Синдикату достави тражене информације, по ком решењу Повереника, које је обавезујуће и коначно, овлашћено лице Драган П. није поступио и Синдикату није доставио тражене информације, нити је извршење решења спроведено до подношења захтева за покретање прекршајног поступка. Уз захтев достављена је копија Захтева Синдиката за приступ информацијама од јавног значаја од 14.11.2013.године, Решење Муп-а од 05.12.2013.године, Жалба синдиката од 13.12.2013.године, Решење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-03998/2013-03 од 31.01.2014.године, и Предлог Синдиката за спровођење административног извршења од 04.03.2014.године.

На наводе захтева за покретање прекршајног поступка окривљени П. Драган, изјаснио се усмено и лично на записник код овог суда, којом одбраном је потврдио да је као овлашћено лице Бироа за информације од јавног значаја МУП-а РС, примио захтев за приступ информацијама од јавног значаја од подносиоца Синдиката српске поиције Драгана Жебељана као овлашћеног лица и по том захтеву је поступљено, донето је решење којим се одбија захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја у смислу одредби члана 9 и 14 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. На предметно решење је изјављена жалба и донето решење Повереника за информације од јавног значаја, прецизирајући да је жалба достављена МУП-у РС, Бироу за информације од јавног значаја 26.12.2013.године, а решење Повереника је примљено 12.02.2014.године, и поступљено је по предметном решењу, након што је од Поверенику поднет предлог за спровођење административног извршења, по предметном иницијалном захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у целости је поступљено и пружене су све потребне информације тачније тражиоцу инфорамција је омогућен увид и достављен изворни немонтирани и исечени видео снимак који је био предмет захтева. Окривљени је суду као доказе на околност дате одбране приложио дописе са повратницом у фотокопије да су о поступању по захтеву обавештени Синдикат српске полиције, Повереник за информације  од јавног значаја и  Министарство  правде.  Обзиром да је иако  са закашњењем поступљено по захтеву тражиоца информације педлаже да се поступак обустави, обзиром и на то да је по иницијалном захтеву поступио у року и у складу са законом у форми решења обавестио тражиоца информације о разлозима непоступања по истом.

У доказном поступку прочитани су и извршен је увид у све доказе приложене како од стране подносиоца захтева тако и од стране окривљеног, на које се суд кроз образложење позвао, па је савесном и брижљивом оценом свих изведених доказа цењених у складу са чланом 92 Закона о прекршајима, на основу слободног судијског уверења и то како сваког доказа посебно тако и свих доказа заједно, а нарочито у вези са одбраном окривљеног, као и на основу резултата целокупног поступка суд утврдио чињенично стање као у изреци ове пресуде.

Увидом у захтев Синдиката српске полиције, за приступ информацијама од јавног значаја и пријемни печат МУП-а РС, од 14.11.2013.године, утврђено је да се Синдикат српске полиције, Драган Жебељан као овлашћено лице, писменим путем обратио МУП-у РС, Бироу за информације од јавног значаја, захтевом за приступ информацијама од јавног значаја на основу члана 15 став 1 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. У ставу 1. Захтева, Синдикат захтева увид у документа који садржи тражену информацију, копију документа који садржи тражену информацију, достављање копије докумената који садрже тражене информације и то посредством поште. У захтеву се даље наводе информације на које се захтев односи. МУП РС, дана 05.12.2013.године, донео је решење 01 број 10594/13-3 којим се одбија захтев. На наведено решење Синдикат српске полиције је поднео жалбу Поверенику за информације од јавног значаја 13.12.2013.године, и затражено је изјашњење МУП-а РС о наводима жалбе, а дана 31.01.2014.године Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података личности, донео је решење број 07-00-03998/2013-03 чијим је ставом 1. поништено решење МУП-а РС и ставом 2. истог решења за Министарство унутрашњих послова Републике Србије, установљена је обавеза да без одлагања а најкасније у року од 5 дана, Синдикату српске полиције омогући увид и изда копије видео записа која је предмет захтева. Наведено решење Министарство унутрашњих послова Републике Србије је примило 12.02.2014.године. До истека остављеног рока Министарство унутрашњих послова Републике Србије није поступило, те је Синдикат српске полиције 04.03.2014.године, поднео Поверенику, Предлог за спровођење административног извршења. По налогу доносиоца решења-Повереника је поступљено, 12.05.2014.године, те је МУП Републике Србије, Биро за информације од јавног значаја, писмено обавестио Синдикат српске полиције, и доставили компакт диск на коме се налази захтевани видео запис, те обавестили Повереника за информације од јавног значаја и обавестили Министарство правде-Управни инспекторат. Наведени допис и захтевани видео запис, Синдикат српске полиције је примио 15.05.2014.године. Овакво чињенично стање утврђено је како из свих у поступку изведених доказа који су међусобно допуњујући и неконтрадикторни и неконтрадикторни са одбраном окривљеног тако и из одбране окривљеног. Окривљени у својој одбрани није спорио да је напред наведени захтев примљен у МУП-у РС, Бироу за информације о јавног значаја, у којем је овлашћено лице за поступање по захтевима за информације од јавног значаја и потврдио да по истом није поступљено, нити је поступљено одмах односно у остављеном року од пет дана од дана пријема, 12.02.2014.године, по решењу Повереника које је обавезујуће, коначно и извршно у смислу члана 28 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Правно квалификујући утврђено чињенично стање суд налази да је окривљени у конкретном случају поступио противно одредбама члана 28 Закона о слободним информацијама од јавног значаја. Ово стога, што је сходно наведеном законском члану, окривљени као овлашћено лице МУП-а РС, које је у смислу члана 3 поменутог закона орган јавне власти, био дужан, да најкасније у року од пет дана пријема решења Повереника, поступи по истом, и тражене информације од јавног значаја достави на начин на који је то Синдикат српске полиције као подносилац захтева за доставу информације јасно определио у поднетом захтеву од 14.11.2013.године, путем поште, сходно члану 5 став 2 Закона о слободним информацијама од јавног значаја. Како из одбране окривљеног произилази као неспорно да у конкретном случају достава тражених информација није ни покушана на опредељени начин-путем поште, у остављеном року по решењу Повереника, то није ни на Законом прописани начин поступљено по решењу Повереника, због чега је суд окривљеног за прекршај из члана 46 став 1 тачка 14 Закона о слободним информацијама од јавног значаја, овом пресудом огласио кривим.

Суд налази да је окривљени у време извршења прекршаја могао да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима и да је прекршај учинио са умишљајем, јер је био свестан свог дела и пристао на наступање забрањених последица.

Приликом одлучивања суд је ценио и остале наводе из одбране окривљеног, и достављене доказе, али их посебно не образлаже налазећи да при утврђеном чињеничном стању и заузетом правном становишту нису од утицаја на другачије пресуђење у овој прекршајној ствари.

Код одлучивања о врсти и висини казне за учињени прекршај као и приликом изрицања опомене као специфичне врсте казне за ове врсту прекршаја у смислу члана 50 став 1 Закона о прекршајима суд је ценио околности из члана 42 Закона о прекршајима и то тежину учињеног прекршаја, његове последице. држање окривљеног после учињеног прекршаја, околности под којима је прекршај учињен. степен кривице окривљеног, личне и породичне прилике и имовно стање окривљеног, прекршајну некажњаваност окривљеног, па је имајући у виду све напред наведено као и протеке времена од пријема решења Повереника до поступања по истом од 3 месеца, и да је утврђена неправилност отклоњена након подношења захтева за покретање прекршајног поступка, суд је окривљеном изрекао новчану казну из изреке пресуде, предочавајући да је за ову врсту прекршаја происана новчана казна у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара, у уверењу да је иста адекватна у конкретном случају и да ће се њоме у свему остварити сврха њеног изрииања.

Одлука о трошковима поступка донета је на основу члана 140 и члана 141 став 13акона о прекршајима.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ

Против ове пресуде може се изјавити жалба у року од 8 (осам) дана од дана пријема исте Прекршајном апеладионом суду у Београду а преко овог суда на адресу Београд, Тимочка 14, а окривл.ени је дужан уз жалбу приложити и доказе о уплати судске таксе у износу од 900.00 динара према приложеном упутству.

Пресуђено у Прекршајном суду у Београду, дана 15.07.2014. године, под 76-Пр. број 79401/4

СУДИЈА
Драгана Васић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ