Skip to main content

Депеше у вези статуса „приправан” или „дежуран“ у МУП


Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, упутио је на терен свим организационим јединицама инструктивна акта у вези поступања према запосленима који могу бити у статусу „приправан” или „дежуран“. Обе депеше можете прочитати у наставку:

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова
06/1 број: 50/2013
29.03.2013. године
Београд

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ У СЕДИШТУ МИНИСТАРСТВА – Руководиоцу – СВИМА
КООРДИНАЦИОНОЈ УПРАВИ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ – Руководиоцу
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА – Начелнику – СВИМА

Подсећамо да су тумачења, мишљења и инструкције које припадајуће управе Сектора, односно овај сектор упути у контексту примене прописа из своје надлежности обавезујућа и да је по истима потребно поступати.

Наведени акти у оригиналу или копији требају да буду јавно доступни свима на одговарајући начин утврђен прописима, осим у случајевима када носе ознаку поверљивости или тајности.

Такође, забрањује се било какав вид својевољног тумачења, објашњавања, препричавања или скраћивања ових аката, односно било какав вид расписивања сопствених интерних депеша, инструкција и мишљења по питањима искључиве надлежности овог Сектора.

Руководиоци логистичких целина су у обавези да изворне акте Сектора објасне запосленима са становишта примене прописа и онога што у актима пише, а у случају да постоји нека разлика у гледишту или су уочене нејасноће, исто се усаглашава са надлежном Управом, односно Сектором.

 

ПОМОЋНИК МИНИСТРА
НАЧЕЛНИК СЕКГОРА
Жељко Којић

-*-

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова
06/1 број: 61/2013
11.04.2013. године
Београд

СВИМА

У циљу обезбеђивања неопходног степена оперативности у функционисању линија рада из надлежности, у случајевима када тај степен оперативности захтева ванредно ангажовање људства, односно ангажовање људства ван редовног радног времена, у будућем поступању погребно је у писаној форми определити људство које се налази у статусу „приправан” или „дежуран“, определити временски период који неко треба да проведе у том статусу и то на одговарајући начин учинити познатим запосленима ради планирања сопственог времена.

При утврђивању статуса „приправан“ (ван радног места) и „дежуран“ (на радном месту) морају се поштовати следећи принципи:

  1. ова врста ангажовања се остварује искључиво ван радног времена;
  2. привременог је карактера, односно ограниченог временског периода и представља изузетак а не правило;
  3. остварује се искључиво по писаном налогу руководиоца организационе целине или лица које он овласти;
  4. претходно се исцрпљују редовни модалитети решавања околности које су узроковале потребу ове врсте ангажовања, а у првом реду сагледавање и евентуално другачија организација радних активности и линија рада, установљавање стандарда у начину обављања посла и поступању као и другачија прерасподела радног времена запослених;
  5. води се рачуна о рационалности и економичности у располагању материјалним и финансијским ресурсима;
  6. из употребе избацити све анахроне изразе који немају основ како за примену, тако и за наплату (активно или пасивно дежурство, стална приправност, стална или привремена доступност и сл.) на начин да једина два модалитета у примени могу бити или „приправност“ / „приправан“ или „дежурност“ / „дежуран“.

За вресме трајања ове врсте ангажовања у предметном статусу запослени је дужан да одређено време буде на одређеном месту у складу са актом којим му се налаже одговарајући статус, психо – физички способан за извршење задатка, мобилан, у могућности непосредне или друге одговарајуће комуникације са руководиоцем и са свим потребним предиспозицијама за хитан излазак на лице места и интервенцију.

Независно од статуса „приправног“ или „дежурног“, полицијски службеници су у обавези да у свако доба предузму неопходне радње ради заштите живота, личности безбедности људи и имовине, у складу са одговорношћу и статусом који имају.

У контексту  поменутог „у свако доба“ значи тренутак када је догађај настао, када је настала потреба за интервенцијом и сл. „У складу са одговорношћу“ значи свест припадника о одговорности пре.ма ‘значки коју поседује, униформи коју носи и Министарству које репрезентује. „У складу са статусом“ значи обавезу примене полицијских овлашћења када се за то стекну услови у складу са прописима који регулишу примену полицијских овлашћења.

Полицијски службеници су и у обавези сталне доступности која подразумева стално стање спремности одазива на позив непосредног старешине у вези неопходне потребе за интервенцијом или радом, осим у случају када околности онемогућавају правовремено и одговарајуће ангажовање.

У контексту овде наведеног, „стална доступност“ и „стално стање спремности“ значи обавезу запосленог да се јави по позиву, на пример на службени телефон или приватни телефон и ван радног времена. „Околност која онемогућава правовремено ангажовање“ значи околност да позвани, с обзиром где се у тренутку позива налази, не може у потребном периоду бити на месту где треба да буде. „Околност која онемогућава одговарајуће ангажовање“ значи околност да позвани, с обзиром шта у тренутку позива ради и у каквом психо-физичком стању се налази, не може тог момента да у одговарајућем степену одговори потребном ангажовању.

Напомињемо да су „приправност“ и „дежурство“ појмови утрврђени прописима а да „стална доступност“ и „стално стање спремности“ представљају контекст свести о припадности и кодексу полицијског посла.

За спровођење депеше одговорни су руководиоци насловљених организационих јединица.

 ПОМОЋНИК МИНИСТРА
НАЧЕЛНИК СЕКГОРА

Жељко Којић

 

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ