Skip to main content

I – Прекршајна пријава против Јасмине Васиљевић


Jasmina-Vasiljevic cb
Јасмина Васиљевић

Прекршајном суду у Београду поднели смо захтев за покретање прекршајног поступка против Јасмине Васиљевић шефа Бироа за информације од јавног значаја у Кабинету министра. Синдикат нема дилеме да ли треба да користисти сва правна и синдиклна средства и бори се против послушника који скривају информације и истину од очију јавности о штети која је нанета нашем Министарству. Јасмина Васиљевић је одбила  захтев ССП и оглушио се о Решење службе Повереника за информације од јавног значаја, да Синдикату достави тражене информације.А сада, нека плати новчану казну или нека потражи заштиту од оних које је штитила скривањем података о трошењу новца пореских обвезника!

ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ БЕОГРАД

Тимочка бр. 14 у Београду

 

 Подносилац   захтева:

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
Драган Жебељан, овлашћено лице
Кнеза Милоша 101
Београд
Тел. 064/800-55-95

ПРЕДМЕТ:  Захтев за покретање прекршајног поступка против Јасмине Васиљевић, шефа Бироа за информације од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова Републике Србије

На основу члана 179. став1. и члана 180. Закона о прекршајима, овлашћено лице у СИНДИКАТУ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ подноси

З А Х Т Е В
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА

 П р о т и в :

ЈАСМИНЕ ВАСИЉЕВИЋ, рођене 25.10.1968.године, распоређене на радном месту шеф Бироа за информације од јавног значаја у Кабинету министра у седишту Министарства унутрашњих послова Републике Србије, са радним местом на адреси Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд. По овлашћењу министра, овлашћенг и одговорног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Због постојања основане сумње да је извршила прекршај из члана 46. тачка 8. и 14. Закона о Слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) у даљем тексту ЗОСПИОЈЗ.

  • Тачка 8)  – не поступи по захтеву за приступ информацијама у складу са овим законом, односно достави непотпуне или нетачне информације (члан 16);

Члан 16

Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1. овог члана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.

Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа власти.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

  • Тачка 14)  – не поступи по решењу Повереника (члан 28. став 1);

Члан 28

Решења Повереника су обавезујућа, коначна и извршна.

Административно извршење решења Повереника спроводи Повереник принудом (принудном мером, односно новчаном казном), у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

У поступку административног извршења решења Повереника не може се изјавити жалба која се односи на извршење.

Ако Повереник не може спровести своје решење на начин из става 2. овог члана, Влада му на његов захтев пружа помоћ у поступку административног извршења тог решења – применом мера из своје надлежности, односно обезбеђивањем извршења решења Повереника непосредном принудом.

 О б р а з л о ж е њ е

Постоји основана сумња да је осумњичена Јасмина Васиљевић,  овлашћено и одговорно лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, и као шеф Бироа за информације од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова Републике Србије одговорна због незаконитог рада.

Чињенични опис:

1.  У својству овлашћеног лица у Синдикату српске полиције, Драган Жебељан се на основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Захтевом за приступ информација од јавног значаја обратио Бироу за информације од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова, актом број 19-02/013 од 20.02.2013.године. Рок за одговор на Захтев је према члану 16. ЗОСПИОЈЗ био је 48 сати, 15 односно 40 дана, у зависности од категоризације тражене информације. Орган јавне власти тражиоца информације никада није затражио допуну, донео Решење о одбацивању или обавестио о поседовању информације или ставио на увид документ који садржи тражену информацију, односно издао копију тог документа.

Ћутањем администрације, за шта је одговорна Јасмина Васиљевић, прекршен је члан 46. тачка 8. ЗОСПИОЈЗза шта је запрећена новчана казна од 5.000 до 50.000 динара за прекршај одговорног лица у органу јавне власти.

 Због непоступања по Захтеву Синдиката за доставом информација, и ако је Захтев уредно запримљен путем писарнице Министарства, овлашћено лице у Синдикату улаже Жалбу  Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, и то 17.05.2013. године заведену под бројем 30-02и/013. који прихвата Жалбу Синдиката а затим доноси Решење у корист синдиката.

2. Решењем Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-01824/2013-03 од 22.07.2013.год., налаже се Министарству унутрашњих послова Републике Србије, да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема овог решења Синдикатау српске полиције достави тражене информације.

Чак ни по Решењу Повереника, које је обавезујуће, коначно и извршно (члан 28. ст. 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја) овлашћено лице по овлашћењу министра, дакле Јасмини Васиљевић, не поступа и Синдикату не доставља тражене информације. Намера, незаконит и несавестан рад  је очигледна.

На тај начин одговорно лице Јасмина Васиљевић, чини прекршај из члана 46. тачка 14. (Непоступање по решењу Повереника) за шта је запрећена новчана казна од 5.000 до 50.000 динара за прекршај одговорног лица у органу јавне власти.

3. Синдикат српске полиције, у складу са чланом 264. ст. 2. Закона о општем управном поступку, у вези са чланом 28. ст. 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја подноси Предлог за спровођење административног извршења и то 20.08.2013.године. Извршење до данас ни после пола године није спроведено, односно Синдикат није дошао до тражених информација.

Орган власти који је у поседу тражених информација, дакле Министарство унутрашњих послова, кога по овој ствари заступа Јасмина Васиљевић, по одлуци министра, до данас није дао разлоге непоступања по захтеву Синдиката што се наводи чак и у Решењу Повереника (стр. 1. Решења).

Очигледно је и јасно да овлашћено лице у Министарству, Јасмина Васиљевић, све време од добијања Захтева синдиката 20.02.2013.године поступа  незаконито, несавестно или немарно или је пропустила радњу за коју је овлашћена, односно поступала противзаконито те је Синдикату ускратила доставаље тражене информације, односно чинила све да тражене информације не достави тражиоцу у протеклих годину дана, и ако јој је то у складу са Законом  наложено Решењем од стране службе Повереника, на шта се Јасмина Васиљевић оглушила.

 С тим у вези, Синдикат српске полиције преко овлашћеног лица

п р е д л а ж е

1. да надлежни прекршајни судија покрене прекршајни поступак у складу са својим овлашћењем и Законом о прекршају и да изведе све потребне доказе ради утврђивања правно – релевантних чињеница у вези са спорним случајем.

С тим у вези предлаже увид и читање:

1) Захтева за приступ информација од јавног значаја од 20.02.2013.год;
2)  Жалбу од 17.05.2013.;
3) Решење Повереника за информацие од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-01824/2013-03 од 22.07.2013.год.
4)  Предлога за спровођење административног извршења од 20.08.2013.године и
5)  Саслушање сведока.

2.  да након свих изведених доказа Јасмину Васиљевић огласи кривим и казни је у складу са прописаном новчаном казном у висини од 5.000 до 50.000 динара за прекршај који је начинила у својству одговорног лица у Министарству унутрашњих послова, у складу са чланом 46. тачка 8. и 14. Закона о Слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) .

 Подносилац захтева
председник СГ Београд
Синдиката српске полиције
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ