Skip to main content

Иницијатива: За незаконит рад у дисциплински поступак


Јасмина Васиљевић
Јасмина Васиљевић

Овлашћено лице у Синдикату српске полиције, председник СГ Београд Драган Жебељан, поднео је иницијативу за покретање дисциплинског поступка против овлашћеног лица у Министарству због основане сумњане на незаконит и нестручан рад.

ПРЕДМЕТ:  Иницијатива  Синдиката српске полиције за  покретање дисциплинског поступка против Јасмине Васиљевић, шефа Бироа за информације од јавног значаја у Кабинету министра односно овлашћеног лица у Министарству

На основу члана 4. ставови 3. и 4. Уредбе о дисциплинској одговорности у МУП у вези са члановима  20. став 3. тачка 1. и 161. тачка 1. Закона о полицији, овлашћено лице у СИНДИКАТУ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ подноси

 И Н И Ц И Ј А Т И В У
ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

П р о т и в :

ЈАСМИНЕ ВАСИЉЕВИЋ, шефа Бироа за информације од јавног значаја у Кабинету министра, по овлашћењу министра, овлашћеног лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Због постојања основане сумње да је извршила тешку повреду службене дужности из члана 157. тачка 14. Закона о полицији.

  • незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а који су проузроковали или су могли да проузрокују штету или незаконитост у раду;

О б р а з л о ж е њ е

Постоји основана сумња да је осумњичена Јасмина Васиљевић,  овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, на незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштањем радње за коју је запослена овлашћена проузроковала незаконитост у раду и штету Синдикату.

1. У својству овлашћеног лица у Синдикату српске полиције, Драган Жебељан се на основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Захтевом за приступ информација од јавног значаја обратио Бироу за информације од јавног значаја у Министарству унутрашњих послова, актом број 19-02/013 од 20.02.2013.године.

Због непоступања по Захтеву Синдиката за доставом информација, и ако је Захтев уредно запримљен путем писарнице Министарства, овлашћено лице у Синдикату улаже Жалбу  Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, и то 17.05.2013. године заведену под бројем 30-02и/013.

У овом случају, овлашћено лице у Министарству Јасмина Васиљевић, поступила је незаконито, несавестно или немарно или је пропустила радњу за коју је овлашћена те је синдикату ускратила добијање тражене информације.

Законом о слободном приступу информација од јавног значаја, у делу 3. Поступак пред органом власти, у члану 16. став 1. прописује да је Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена.“ Односно у члану 16. став 3. прописано је да Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1. овог члана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ћутањем, односно непоступањем по Захтеву Синдиката, односно по закону Закону, јасно се уочава да је у питању незаконит, несавестан рад овлашћеног лица у Министарству Јасмине Васиљевић или немарно пропуштање радње за коју је овлашћена по налогу министра.

2. Решењем Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-01824/2013-03 од 22.07.2013.год., налаже се Министарству унутрашњих послова Републике Србије, да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема овог решења Синдикатау српске полиције достави тражене информације.

Чак ни по Решењу Повереника, које је обавезујуће, коначно и извршно (члан 28. ст. 1. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја) овлашћено лице по овлашћењу министра, дакле Јасмини Васиљевић, не поступа и Синдикату не доставља тражене информације. Намера, незаконит и несавестан рад  је очигледан.

Треба истаћи да је законодавац предвидео и прописао, у случајевима када постоји намера, немар или незаконито поступање, да се информације не доставе тражиоцу, као у овом случају, да се могу спровести казнене одредбе које су прописане у члану 46. поменутог закона (тачка 8. и 14.) за шта је надлежан Прекршајни суд, те ће Синдикат искористити и ту законску могућност и поднети Захтев за покретање прекршајног поступка.

3. Синдикат српске полиције, у складу са чланом 264. ст. 2. Закона о општем управном поступку, у вези са чланом 28. ст. 2. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја подноси Предлог за спровођење административног извршења и то 20.08.2013.године. Извршење до данас ни после пола године није спроведено, односно Синдикат није дошао до тражених информација.

Орган власти који је у поседу тражених информација, дакле Министарство унутрашњих послова, кога по овој ствари заступа Јасмина Васиљевић, по одлуци министра, до данас није дао разлоге непоступања по захтеву Синдиката што се наводи чак и у Решењу Повереника.

Очигледно је и јасно да овлашћено лице у Министарству, Јасмина Васиљевић, све време од добијања Захтева синдиката 20.02.2013.године поступала  незаконито, несавестно или немарно или је пропустила радњу за коју је овлашћена, односно поступала противзаконито те је Синдикату ускратила доставаље тражене информације, односно чинила све да тражене информације не достави тражиоцу у протеклих годину дана, и ако јој је то у складу са Законом  наложено од стране службе Повереника, на шта се Јасмина Васиљевић оглушила.

 С тим у вези, Синдикат српске полиције преко овлашћеног лица

п р е д л а ж е

 1. да Директор полиције, као надлежни првостепени дисциплински орган у смислу члана 161. тачка 1. Закона о полицији, донесе писани закључак о покретању дисциплинског поступка против осумњичене Јасмине Васиљевић због постојања основане сумње да је учинила тешку повреду службене дужности из члана 157. тачка 14. „незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а који су проузроковали или су могли да проузрокују штету или незаконитост у раду“.

2. да спроведе дисциплински поступак у складу са одредбама члана 6. Уредбе о дисциплинској одговорности у МУП и члана 114. Закона о државним службеницима и и да изведе све потребне доказе ради утврђивања правно – релевантних чињеница у вези са спорним догађајем; С тим у вези предлажем читање 1) Захтева за приступ информација од јавног значаја од 20.02.2013.год; 2) Жалбу од 17.05.2013.; 3) Решење Повереника за информацие од јавног значаја и заштиту података о личности број 07-00-01824/2013-03 од 22.07.2013.год. и 4) Предлога за спровођење административног извршења од 20.08.2013.године и саслушање сведока.

3. да након свих изведених доказа Јасмину Васиљевић огласи кривим за наведене тешке повреде службене дужности и да му изрекне дисциплинску меру у смислу одредбе члана 7.  Уредбе о дисциплинској одговорности у МУП у вези са чланом 159. став 1. Закона о полицији.

 У Београду  04.03.2014.године

Подносиоц иницијативе
председник СГ Београд
Драган Жебељан


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ