Skip to main content

Опет нас лажу из Кабинета министра!


 На основу Закона о полицији и Изменама и допунама Закона о полицији и Правилника о поступку решавања притужби 01 број 6079/06 од 6.јуна 20006.године као овлашћено лице Синдиката српске полиције (у даљем тексту ССП) подносим притужбу на рад Драгана Поповића радника Бироа за информације од јавног значаја Кабинета министра.

 Драган Жебељан овлашћено лице у Синдикату српске полиције, обратио се Бироу за информације од јавног значаја (у даљем тексту Биро) 19.02.2013.године у циљу добијања тражених информација у складу за Законом о информацијама од јавног значаја.

 Овлашћено лице у Бироу за информације од јавног значаја Драган Поповић актом број 2192/13-2 од 22.03.2013. године који ми је уручен 28.03.2013.године, доставља одговор, у коме тврди, да Министарство унутрашњих послова не поседује информације која је везана за службена возила и санитетска возила дата на коришћење, односно не поседује документ у коме су садржане тражене информације.

 С друге стране, Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, односно в.д. директор Милан Петковић у свом акту 315 од 27.02.2013.године наводи да Завод за заштиту радника МУП користи возила Министарства унутрашњих послова и то:

  1. санитетско возила Волво 940 рег.бр. БГ-472ЋК;
  2. санитетско возила Пежо боксер рег.бр. БГ-489ВЛ;
  3. санитетско возила Пежо боксер рег.бр. БГ-303ЂФ;
  4. путничко возило Застава Југо 55 рег.бр БГ-577ОЕ;
  5. путничко возило Пежо 307 рег.бр БГ-334ТК.

 Чланом 16. Закона о приступу информација од јавног значаја, законодавац је предвидео, цитат:

„Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена.

 Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

 Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1. овог члана обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

 Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.

Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

 Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа власти.

 Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.

 Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

 Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

 Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.“

Kao што се може видети у члану 16. предметног закона, орган власти, односно овлашћено лице које поступа по предмету Драган Поповић, није поступало у складу са законом, односно са законским роковима.  У конкретном случају, великим кашњењем од више од 30 дана и занемаривањем законских рокова и достављање нетачних информација, несавесно је поступао у служби и тиме тешко повредио права Синдиката српске полиције.

У свом одговору Драган Поповић дао је неистинит податак да Министарство унутрашњих послова НЕ ПОСЕДУЈЕ информацију која се односи на давање на трајно или ограничено коришћење покретности МУП (службених аутомобила, санитетских возила, мобилних телефонских апарата, службених СИМ картица МУП, информатичке опреме и сл.).

 С друге стране, Милан Петковић в.д. директор Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова, наводи да Завод за заштиту радника МУП користи возила Министарства унутрашњих послова.

 Ова проверљива чињеница јасно указује да је Драган Поповић дао је неистинит податак, односно да нестручно обавља свој посао, или да постоји намера да се Синдикату српске полиције ускрате тачни подаци.

 С тим у вези, и свега изнетог, а у складу са Законом о полицији и Изменама и допунама закона о полицији чланом 157. тачка 14. и 15. сматрамо да је дошло до насавесног и немарног рада или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен а то што је могло или је проузроковало штетне последице по Синдикат.

 На такав начин рада службеног лица који крши законе, пропуштају дужност надзора и очигледно несавесно поступају у служби, и ако су били свесни да услед тога може настати тежа повреда права другог, оставља простор за подизање кривичне пријаве по Члану 361. несавестан рад у служби или Члана 359. Злоупотреба службеног положаја Кривичног законика Републике Србије.

Због свега изнетог, захтевамо да се против Драгана Поповића поднесе дисциплинска односно кривична пријава а подносилац притужбе обавести о исходу.

Напомињемо да смо против полицијског службеника Драгана Поповића подносили више притужби за исто дело, али до сада нисмо били удостојени конкретног одговора, или тока предмета притужбе!

У случају и даљег ћутања администрације у овом и прошлим случајевима, обратићемо се Тужилаштву и медијима.

С поштовањем,

Шеф службе за информисање и портпарол
Синдиката српске полиције
Драган 
Жебељан


 

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ