Skip to main content

Којићу: Покренути дисциплински поступак против начелнице Наташе Нешковић


Допис начелнице Наташе Нешковић
Допис начелнице Наташе Нешковић

Помоћник министра и начелник Сектора финансија људских ресурса и заједничких послова Жељко Којић, донео је Закључак о покретању дисциплинског поступка против запослених у ресторану „29. Новембар“ у Београду, односно шест чланица Синдиката српске полиције због наводног незаконитог, несавестног, немарног рада тј. повреде члана Члана 157. тачка 14 Закона о полицији. Припремајући одбрану, добили смо информацију да Управа  за послове исхране и смештаја не спроводи обуку за раднике. Такође, начелница Управе за послове исхране и смештаја у свом раду користи описе радних места који су неважећи, или није упозната да су неважећи. Посебно је интересантна чињеница да одређена запослена лица у Управи за послове исхране и смештаја обављају посао који није систематизован, односно правно не постоји. Међутим сасвим уредно се против тих радника предузимају дисциплинске мере иако раде на непостојећем радном месту.

Управо због таквих нелогичности, обратили смо се начелнику Сектора и затражили појашњење и реакцију.

Господине Којићу:

Актом 06/5 Број 613/14 од 17.03.2014.године, који нам је упитила начелница Управе за послове исхране и смештаја, полицијски саветник Наташа Нешковић, а са којим сте и Ви упознати и сагласни са садржајем, дужан сам да Вам скренем пажњу и затражаим појашњење у следећем:

  • Законом о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013) у члану 49. прописано је да је послодавац дужан да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада. У допису УПИС-а, начелница Нешковић одговорно тврди да се посебна обука не спроводи, а да запослени обављају послове у складу са стручном спремом предвиђеним Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП. Увидом у предметни правилник, може се закључити да су радна места „продавац у бифеу“, „касир“, „шеф кухиње“, „сервир“, „евидентичар благајник“ и др. радна места са четвртим степеном стручне спреме, без посебнх услова, па и познавања економије. Увођење фискализације у начин пословања и ступање на снагу Закона о фискалним касама („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 93/12), промењен је и начин пословања, односно уведн нови начин рада те Синдикат сматра да су радници УПИС-а у процесу рада и производње морали бити додатно образовани и обучени (не само за технички рад на касама), већ о начину рада који ће бити у складу са законом и подзаконским актима као што је и Правилник о садржини и начину евидентирања промета издавањем фискалног рачуна, начину отклањања грешке у евидентирању промета преко фискалне касе и о садржини и вођењу књиге дневних извештаја („Службени гласник РС“ бр.140/04) у коме је прописано и вођење прописаног Обрасца ЕФРУ, што се и данас не чини!
  • Синдикат српске полиције је због потребе припремања одбране, у дисциплинском поступаку 06/1 Број 6004/13 од 07.02.2014.год. од Вас затражио описе радних места као полазну основу у припреми одбране доказивања незаконитог, несавестног, немарног рада или пропуштања радње запослених. Вашим одговором, односно одговором који је потписала начелница Наташа Нешковић достављени су некакви описи радних места који наводно представљају саставни део Акта са описима послова у Министарству. Нејасно је међутим, ако су добијени описи валидни, зашто је актом 01-2954/13-6 од 30.05.2013.године и 01-2954/13-21 и 28.10.2013. године министар унутрашњих послова формирао радну гупу и донео Решење о образовању Радне групе за израду описа послова у Министарству унутрашњих послова. Чланови радне групе из Сектора на чијем сте челу су Верица Одавић и Драгана Цветуљски. Као и зашто Биро за информације од јавног значаја, сваки пут када се затраже описи радних места, Синдикату или физичким лицима одговара да не поседује такву информацију. Да ли то значи да Министарство унутрашњих послова заправо нема валидан акт и описе радних места и да ли неважећим описима покушавате да Синдикат српске полиције доведете у заблуду? Или се ради о незаконитом, несавестном, немарном и нестручном раду лица које је саставило и потписало предметни одговор.
  • У закључку за покретање дисциплинског поступка 06/1 Број 6004/13 од 07.02.2014.год. код раднице Верице Анђелковић која је распоређена на радно место „сервир“, наводите да она обавља послове „кухињског евидентичара“, увидом у важећи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП, не постоји радно место „кухињског евидентичара“ те је нејасно за какв се то пропуст сервирка Верица Анђелковић терети. Односно, у овом случају нисте доставили ни један правни и материјални доказ да постоји радно место „кухињског евидентичара“ или потреба за тим радним местом, које иначе ни једним актом није прописано. Не спорећи потребу да се у будућој измени Систематизације такво радно место пропише. До тада, правно, не можете „сервира“ теретити за несавестан, незаконит и немаран рад „кухињског евидентичара“.
  • На усменој расправи у дисциплинском поступку 6004/13, једино је колега Мирослав Тановић изјавио да му је имао Упутство о вођењу и евидентирању послова и књиговодствене документације УПИС-а 03/8 број 874/06 од 05.04.206.године и да га је добио на послу који је претходно обаљао. Ни један други радник, или радница нису никада видели предметно упутство. То исто важи и за све остале чланове синдиката који обављају послове у другим ресторанима на територији Града Београда. Тај податак, довољно говори да раници нису упознати са подзаконским актима, што не значи да нису радили у складу са законима, марљиво и савестно. Такође, Синдикат сматра да је предметно упутство превазиђено и да треба да се прилагоди садашњим условима рада. Поставља се питање зашто то до сада није урађено? Односно да ли овим Упутством треба да се бави синдикат или надлежни начелник Управе и зашто није организовао упознавање радника са обавезама које им по Упутству произилазе?

Господине Којићу, због свега изнетог и документованог, очекујемо да и у овом случају као што сте то учинили и у случају колегиница из ресторана 29. Новембар, савестно и непристрасно против одговорног лица Наташе Нешковић, искористите законско право и обавезу и покренете дисциплински поступак због повреде члна 157. тачка 14) због незаконитог, несавестног, немараног рада или пропуштање радње за коју је запослени овлашћен, а који су проузроковали или су могли да проузрокују штету или незаконитост у раду; и тачке 15) повреде права запослених.

С поштовањем,

Председник СГ Београд
Драган Жебељан

У Београду, 29.03.2014.год


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ