Skip to main content

КОЛИКО РАДА ТОЛИКО ПРАВА


Правило из наслова многе интересује, за шта руководиоци обично дају констатацију, да је то тачно, али ако није другачије одређено, како кажу. У неким ОЈ постоји „правило“ да је скоро па увек другачије одређено, односно увек су изузетне ситуације на снази. Управо због тога одлучили смо због великог интересовања, да у овом тексту изнесемо тумачење појединих одредби које регулишу управо ову тему.

Наиме пуно радно време траје 40 часова недељно, мада радна недеља може бити и шестодневна тако да расположиво радно време послодавац прилагођава организацији, карактеру и потребама радног процеса. Без обзира на режим рада, распоред радног времена мора бити такав да се не повреде одредбе о одмору како дневном тако и недељном. Оно што многи руководиоци „заборављају“ је то да одмори служе да се запослени ослободе умора и да обнове радне потенцијале, да задовоље приватне потребе или да испуне јавне обавезе што су предмет многих конвенција и препорука МОР-а. Дневни одмор односно време између два узастопна радна дана износи 12 часова, непрекидно у оквиру 24 часа, одредба која ову врсту одмора регулише упозорава да при одређивању нпр.сменског рада не буде прекорачена тј.користи се у непрекидном трајању и из дана у дан. Недељни одмор је време од краја минуле до почетка нове радне недеље према Закону о раду, запослени има право на недељни одмор у трајању од најмање 24 часа непрекидно којем се додаје време дневног одмора тј.12 часова. Трајање недељног одмора од најмање 24 часа актуелно је у шестодневној радној недељи а минимум је одређен због евентуалног прековремемиг или другог дужег рада, а како смо већ навели овом одмору се додаје дневни одмор. За петодневну радну недељу недељни одмор је дужи и траје 48 часова зато се њему ништа не додаје.

Све ово до сада прописао је Закон о раду. Међутим, полицијским службеницима ПКУ је посебно уредио права, обавезе, одговорности и др. тако да је њиме прописано да полицијски службеник по правилу има право на 48 часова непрекидно недељног одмора, да то могу бити други дани а не субота и недеља, ако то организација рада и природа посла захтева али ако је неопходно да пол.службеник ради на дан или у дане његовог недељног одмора, послодавац је у обавези да пол.службенику обезбеди одмор у трајању од 24 или 48 часова непрекидно у току текуће или наредне недеље. Надамо се да смо на овај начин отклонили неке недоумице које су присутне код запослених у неким ОЈ а посебно у оним где се примењује „распоред тишине“ како га неки називају, где запослени раде без слободног дана, супротно свим прописима који регулишу ову област. Напомињемо да је радни однос испуњен правима, обавезама и одговорностима запослених али и оних који представљају послодавца, да се права запослених у неким ситуацијама остварују одлукама или радњама које нису сагласне закону, општем акту или уговору о раду када и долази до повреде права а тиме и до потребе да се она заштите, што се задовољава обично у поступку судске заштите на шта је посебно указано и у недавно упућеној депеши Сектора за људске ресурсе. Она се првенствено односи на прерасподелу радног времена али и на обавезе руководиоца да својим несавесним радом не доводе до покретања поступака против послодавца чији је исход готово увек на штету буџета, што значи да је наступила последица по министарство. Зато поштујте права запослених а запослени ће то вредновати тако што ће испуњавати своје обавеза, на крају свакако побољшати пословни амбијент а тиме и резултате и службу у целини што нам и јесте заједнички циљ.

За било које недоумице или помоћ у вези са кршењем права из радно-правног статуса запослени се увек могу обратити Синдикату српске полиције

Служба за информисање ССП
Жељко Благојевић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ