Skip to main content

Коме треба помоћна полиција?


Београд, 06.01.2017. године – Уредбом Владе Србије, усвојеном непосредно пред Нову годину, уређени су услови за избор кандидата, права и обавезе, обука, начин ангажовања као и организација и рад припадника помоћне полиције. Према овом акту, помоћна полиција представља облик ангажовања лица која нису у радном односу у МУП-у ради обављања полицијских послова. Ангажовање у помоћној полицији заснива се на принципу добровољности, закључивањем уговора о служби у помоћној полицији.

Одлуку о ангажовању помоћне полиције доноси министар унутрашњих послова на предлог директора полиције. Укупан број припадника помоћне полиције не може прелазити 15 одсто укупног броја систематизованих радних места униформисаних овлашћених службених лица.

Према Уредби припадници помоћне полиције ангажују се на основу јавног конкурса који расписује Министарство унутрашњих послова, а у самом конкурсу мора бити наведен број припадника који се ангажује, услови, начин подношења пријаве и поступак избора кандидата. Министар може, у складу с потребама, и без јавног конкурса у помоћну полицију ангажовати лица која су завршила основну полицијску обуку, средњу или вишу школу унутрашњих послова, Полицијску академију, Криминалистичко-полицијску академију или друга лица која испуњавају услове.

Да би лице припадало помоћној полицији, поред општих услова за заснивање радног односа у државном органу, мора и да задовољи посебне услове за рад у полицији као што су да је незапослено, старије од 18, а млађе од 50 година и да има најмање средњу стручну спрему у четворогодишњем трајању.

Кандидате бира Комисија од пет чланова, а именује је министар унутрашњих послова. Чланови комисије именују се из састава Дирекције полиције и Сектора за људске ресурсе. По заршетку избора кандидати се упућују на обуку која се спроводи по програму полицијске обуке основног нивоа, а пре тога су дужни да закључе уговор о основној обуци.

Након завршене обуке кандидати закључују с МУП-ом уговор о служби у помоћној полицији, а када министар донесе акт о ангажовању стичу статус припадника помоћне полиције. Уговор се може закључити најдуже до године у којој припадник помоћне полиције навршава 50 година старости, Припадници помоћне полиције могу бити упућени на додатну обуку у складу с потребама МУП-а.

Припадници помоћне полиције се, по правилу, ангажују у организационим јединицама полицијске управе на чијој територији имају пребивалиште. Изузетно могу бити ангажовани и у другим организационим јединицама МУП-а ван подручја свог пребивалишта. Њима за време рада припада накнада у висине од 70 одсто просечне зараде без припадајућих пореза и доприноса по запосленом , а накнада се утврђује сразмерно броју остварених радних дана у односу на пун фонд радних сати у месецу у ком је ангажован.

Носе униформу, оружје, ознаке…

Припадници помоћне полиције приликом ангажовања носе униформу припадника полиције, с прописаним ознакама, као и службену легитимацију, која уместо натписа “полиција” садржи натпис “помоћна полиција”. Чин односно звање припадника помоћне полиције по називу и изгледу одговара почетном чину односно звању полицијског службеника са средњом стручном спремом. Помоћни полицајци за време ангажовања дужни су да униформу са ознакама, оружје, муницију и припадајућу опрему носе, користе и чувају у складу са законским прописима.

Преузето: Љ. Малешевић / Дневник

УРЕДБА О СЛУЖБИ У ПОМОЋНОЈ ПОЛИЦИЈИ 2016

Уредба о служби у помоћној полицији 2009

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић