Skip to main content

ЛАКШЕ СЕ РАЗВЕСТИ НЕГО ИСЧЛАНИТИ


Због неоснованог и незаконитог одбијања новца од плате, колега је морао да поднесе захтев за вансудско поравњање, следећа је тужба суду. И поред више покушаја да се исчлани из једне организације, која себе назива независним синдикатом мада не испуњава ни минимум услова за тај статус (што доказује и ова прича), обрачунска служба наставља да му практично отима 1% плате и тај новац дистрибуира тој организацији.

Изјава о исчлањењу из НСП

Да ли неко у Сектору за материјално-финансијске послове случајно не ради свој посао савесно и по закону, да ли под нечијим притиском или пак свесно крши закон у корист наведена организације, а на штету запослених, то нек утврди Сектор унутрашње контроле МУП. Ми ћемо им доставити све расположиве податке.

Будући да пример овог колеге није једини, позивамо и све остале који немају начин да се исчупају из дужничког ропства некадашњем синдикату да нам се обрате и добиће бесплатну правну помоћ. А пре него што прочитате приложени допис, имамо за вас једно питање на које ћете врло лако одговорити тачно ма колико то звучало невероватно:

Да ли је чињеница да се човек исчланио из НСП пре више од 14 месеци, била препрека да фалсификатори донесу приступницу потписану у његово име и на њу ставе датум 24.01.2018. године?

Да, погодили сте, донели су је. Још невероватније звучи податак да је Радна група за оспоравање репрезентативности ССП такву приступницу прихватила и урачунала као валидну, без обзира на наше тврдње и доказе које смо предочили, а које ћете и ви сада видети.

Р е п у б л и к а    С р б и ј а
Министарство унутрашњих послова
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
-за Начелника-

Предлагач: Xxxxxx Xxxxxxxx из Београда, са јмбг: xxxxxxxxxxxxx, запослен у Министарству унутрашњих послова, Жандармерија, Одред Жандармерије у Београду чији је пуномоћник Никола В. Перовић, адвокат у Београду, ул. Xxxxxxxx бр.x/x

ПРЕДЛОГ
за закључење вансудског поравнања

 1. Полицијски службеник Xxxxxx Xxxxxxxx је дана 07.11.2016. године потписао приступницу којом је приступио чланству Синдиката српске полиције и истодобно потписао исправу којом је изјавио вољу да иступа из чланства Независног синдиката полиције те да Министарство унутрашњих послова престане са обуставом од зараде запосленог на име чланарине у Независном синдикату полиције и да се од дана 07.11.2016. године обустава од зараде у висини 1(један)% врши у корист Синдиката српске полиције.
  ДОКАЗ: -приступница Синдиката српске полиције
  -изјава о иступању из чланства Независног синдиката полиције
 2. Међутим, надлежна служба Министарства унутрашњих послова наставила је са обуставом 1% зараде запосленог у корист рачуна Независног синдиката полиције и након давања изјаве о иступању из чланства речене синдикалне организације, све до дана подношења овог захтева. Такође, запослени је у више наврата интервенисао у обрачунској служби Министарства унутрашњих послова у циљу реализације његове слободне воље о иступању из чланства Независног синдиката полиције и престанку обуставе чланарине у корист рачуна те синдикалне организације. Како усмено обраћање обрачунској служби Министарства унутрашњих послова није довело до реализације његове воље запсолени се обратио руководству Синдиката српске полиције који је упутио допис Министарству унутрашњих послова бр.3744-01/17 од 22.05.2017. године у којем је изложио проблем и указао на потребу његовог решавања.
  ДОКАЗ: -допис Синдиката српске полиције бр.3744-01/17 од 22.05.2017.године;
  -захтев за обуставу чланарине у корист Синдиката српске полиције.

  Међутим, и поред писаног обраћања Министарству унутрашњих послова, надлежна служба Министарства је наставила са обуставом од зараде запосленог на име чланарине у Независном синдикату полиције, без постојања правног основа и противно вољи запосленог за такву обуставу од зараде.
 3. Устав Републике Србије у чл. 55, између осталих права јемчи и право да се остане изван сваког удружења па и синдикалне осрганизације што имплцитно садржи и право на иступање из синдикалне организације.
  Закон о раду у чл. 207 прописује да запослени приступа синдикату потписивањем приступнице те да је запослени дужан да да запосленом који је члан синдиката на име синдикалне чланарине одбије износ од зараде на основу његове писмене изјаве и да тај износ уплати на одговарајући рачун синдиката.
  Закон о облигационим односима у чл.172 прописује одговорност правног лица за штету коју трећем лицу проузрокује његов орган у вршењу или у вези са вршењем својих функција.
  Како обавеза обуставе дела зараде, односно престанак обуставе од зараде на име чланарине у синдикалној организацији, а на основу изјаве запосленог, спада у делокруг рада органа правног лица како је поступање Министарства унутрашњих послова након изјаве запосленог којом иступа из чланства Независног синдиката полиције од 07.11.2016. године противно законским одредбама и вољи запосленог, то је настала штета у имовини запосленог коју је потребно надокнадити.
 4. Због претходно наведеног потребно је да у року од осам дана изјавите вољу у смислу закључења уговора о вансудском поравнању којим би се уредила исплата предметног потраживања, a након увида по службеној дужности, у податке о којима се води службена евиденција и утврђивања новчаног износа који је незаконито изашао из имовине запосленог а који корелира износу од 1% зараде запосленог месечно, почев од 11.2016. године па до 01.03.2018. године.

Након истека наведеног рока или давања негативне изјаве воље предметно потраживање оствариваће се пред надлежним судом.

У Београду,                                                                                                                     За предлагача:
26.02.2018. године                                                                                                      Никола В. Перовић, адвокат