Skip to main content

Одржан састанак са Жељком Којићем и Жељком Веселиновићем


Делегација Синдиката српске полиције одржала је 24.10.2013.године редован радни састанак у Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова.

Делегацију ССП су представљали Драган Жебељан, Драган Ристановић, Срећко Зимоњић и Бобан Стевановић.

Делегацију Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова су чинили  Жељко Којић помоћник министра и начелник сектора, Жељко Веселиновић и Драго Бјелица.

Теме састанка:

 1. Динамика исплате путних трошкова;
 2. Динамика исплате јубиларних награда;
 3. Динамика израде нове униформе;
 4. Реализација имплементације социјалне помоћи 10.000 динара у зараду.
 5. Уплаћивање доприноса запослених у ПИО Фонд;
 6. Достава појединих  Решења о висини коефицијента плате која касне;
 7. Помоћни ситем зарада за лица која немају решење о распоређивању;
 8. Расписивање интерног конкурса за слободна радна места у МУП;
 9. Рационализација и штедња појединих руководиоца који на лично задужење имају службене аутомобиле са годишњим трошковима потрошње бензина од више од милион динара.

 

 1. Динамика исплате путних трошкова;

У децембру месецу 2013. године очекује се прилив а акумулација новчаних средстава за исплату једне месечне рате путних трошкова. Досадашњи захтеви појединих радника, који су променили место пребивалишта и поднели захтеве за исплату путних трошкова су резултирали енормном увећању укупних средстава који нису били планирани на годишњем нивоу те је због тога дошло до великог мањка који се није могао покрити.
План је да се усвоји предлог новог Правилника и да се са појединим аутопревозницима односно локалном самоуправом договори бесплатан превоз свих запослених у МУП, тек када буду израђене нове електронске службене легитимације чиме ће сви запослени моћи да се легитимишу. Радници који небуду имали усклађене аутобуске линије или небуду имали никакв превоз из својих места до места рада, наставиће се са исплатом у новцу. Новим буџетом за 2014. годину планира се покривање мањка и исплата заосталих ПТ који се дугују радницима, до усвајања новог буџета нема реалних могућности за исплату заосталих ПТ.

 

2.     Динамика исплате јубиларних награда;

Јубиларне нагреде су исплаћене оној категорији запослених који су то право стекли до 30.06.2013.године. За остале раднике, који то право остварују после наведеног датума и до краја ове календарске године, планира се исплата крајем Јануара 2014. године по обезбеђивању новчаних средстава. Свако ко је грешком оштећен, односно није добио ЈН а остварио је право ЈН до 30.06.2013.године може да се обрати ССП како би у сарадњи са Сектором утврдили евентуални пропуст или грешку.

 

 1. Динамика израде нове униформе;

План за реализацију, динамика реализације тендера и подела нове униформе се неће спровести по планираном плану, односно већ је извесно да ће доћи до кашњења у року од пар месеци. План у седишту Министарства је да први контигент нове униформе буде подељен у ПУ за Град Београд с обзиром на специфичност и да тај контигент буде опитни да би се евентуалне и могуће грешке или неправилности у униформи отклониле приликом даље израде униформе за читаву Србију. Планирано је да, уколико не буде проблема, подела првих делова нове униформе за Београд крене током пролећа 2014. године. Први узорци униформе за мушкарце и жене су сашивени и очекује се њихово јавно промовисање.

 

 1. Реализација имплементације социјалне помоћи 10.000 динара у зараду;

По нашим сазнањима, Влада Србије сагласна је да се трајно реши проблем имплементације социјалне помоћи у висини од 10.000 динара и да је то извесно са почетком 2014.године. Помоћник министра Жељко Којић се није могао прецизно изјаснити у вези нашег сазнања осим да Сектор припрема документ у којем ће бити образложење које је потребно да одобре сва надлежна Министарства, Владине стручне службе и  Влада Србије.

Наиме, Закон о полицији у члану 147 стоји да:

Коефицијенти за обрачун плата

Члан 147

Додатни коефицијент утврђен у складу са чланом 146. став 2. овог закона, применом на основицу увећава плату за 30 до 50 одсто у односу на плате других државних службеника.

Уз сагласност Владе, за поједине категорије запослених могу се утврдити додатни коефицијенти који омогућавају увећање и за више од 50 одсто у односу на плате других државних службеника.

Синдикат српске полиције, помоћиће максимално у сваком смислу и дати подршку Министарству да се овај члан Закона о полицији испоштује односно примени у пракси, да се добро образложи и иницијатива упути Влади на усвајање.

 

 1. Уплаћивање доприноса запослених у ПИО Фонд;

На интересовање појединих радника у вези питања да ли МУП запосленима уплаћује доприносе у ПИО фонд, Жељко Којић и Драго Бјелица тврде да МУП уплаћују доприносе и да не могу исплатити плату пре него што уплате доприносе. Доприноси се уплаћују збирно за све запослене али доказ о уплати нису могли да нам доставе. Такође сазнајемо да ће новим Законом о ПИО највероватније морати да се доприноси уплаћују за сваког радника појединачно.

За раднике којима се зарада обрачунава у седишту Министарства и у ПУ за град Београд се не испуњавају М4 обрасци и не шаљу ПИО фонду из разлога заштите података о специфичности посла где се позивају на члан 125. Закона о ПИО. Сваки радник који сумња да му се не исплаћују доприноси може поднети захтев Сектору и добиће могућност да се сам увери да су му доприноси уплаћени.

На питање када по сили закона полицијски службеник одлаз у пензију, представници  Сектора нису имали ваљан и разумљив одговор. На питање да ли бенифицирани радни стаж улази у стаж осигурања добили смо одговор да и тај стаж улази у стаж осгурања и да су доприноси плаћени.

 

 1. Достава појединих  Решења о висини коефицијента плате која касне;

Кашњење појединих решења о коефицијенту плате постоји из техничких разлога, евидентан је мали број извршилаца на тим радним местима и недостатак информатичке опреме док је велики број решења која треба донети. За све запослене који су добили решења о распоређивању или решења о унапређењу а нису уз та решења добили решење о коефицијенту, по наводима представника Сектора нису оштећени јер се њима по аутоматизму у систему обрачуна плате уноси нови коефицијент који по решењу треба да имају, а решења о кеофицијенту плате ће добити са закашњењем. На питање да ли радницима који спадају под СВС као што су ватрогасци и граничној полицији може да се врши обрачун плата по подручним полицијским управама под које територијално припадају, представници Сектора сматрају да би то било добро из разлога што би запослени лакше могли нпр. оверити документа за кредит или административну забрану и што је најважније смањио би се обим посла за малобројне раднице обрачунске службе у седишту МУП које сада врше обрачун за више од хиљада запослених, међутим за сада не постоји таква могућност због организације орг. јединица. ССП ће у даљим разговорима покушати да реши овај проблем.

 

 1. Помоћни ситем зарада за лица која немају решење о распоређивању; 

Помоћни систем за обрачунавање зарада не постоји, то је само колоквијални назив за начин на који се обрачунавају зараде једном делу радника и то оном делу који немају решење о распоређивању на радно место, а који је уведен са последњом систематизацијом радних места. Помоћни систем ипак није доведен у исти ниво као главни систем, с обзиром да радници који се у њему налазе, а њих је тренутно око 500, не добијају платне листиће, као и да је онима који су подизали готовинске кредите код банака код којих не примају плату онемогућена исплата кредита преко административне забране. Са техничке стране, постоји могућност да се у наредном периоду овој категорији радника достављају платне листе, што ће, према налогу г. Којића у наредном периоду бити проверено и урађено. Осим тога постоји могућност да се радници појединачно обраћају финансијској служби за проверу података који их интересују.

Према децидној изјави г. Ж. Којића нису тачни подаци да се радницима, који се налазе у овом тзв. помоћном систему, од тренутка кад је исти уведен не увећава процентуални износ за минули рад.

Заједнички је став свих присутних је да Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова не сноси апсолутно никакву одговорност збаг тога што велики број радника већ дуже време нема решење о распоређивању, као и да Сектор континуирано упозорава надлежне на незаконитости с тим у вези, а да су наведени проблеми произашли управо из тога. Највећи број оваквих случајева је у надлежности Дирекције полиције, због чега је потребно да се Синдикат непосредно обрати Дирекцији питањем: Зашто запослени немају решења?

Закључак: Синдикат српске полиције ће званичним дописом од Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова затражити да тзв. помоћни систем за обрачун зарада доведе  у исти ниво као и „главни“ систем, како би и запослени који немају решење о распоређивању на радно место могли редовно добијати платне листиће који за њих представљају средство контроле свих битних уплата који се њих тичу, као и право да отплаћују кредите преко административне забране. Радници без решења о распоређивању на радно место су запослени у МУП и у том смислу треба да имају иста права као остали запослени, односно ова чињеница не би требало да представља основ за њихову даљу дискриминацију.

 

 1. Расписивање интерног конкурса за слободна радна места у МУП;

За сада у скорије време не постоји могућност нити ће бити спроведени интерни конкурси за нова радна места у оквиру Министарства. Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова чини све што је у њиховој надлежности да се овај проблем реши, међутим, и поред њихове жеље за решењем, остају друге орг. јединице које би морале да дају свој допринос у реализацији овог решења.

 

 1. Рационализација и штедња појединих руководиоца који на лично задужење имају службене аутомобиле са годишњим трошковима потрошње бензина од више од милион динара.

На састанку је изнет пример појединих старешина који користе службено возило на лично задужење и на конто Министарства праве милионске рачуне на годишњем нивоу. Став синдиката српске полиције да је неопходно да се изврши ревизија возила издатих на лично задужење и да се она издају веома рестрективно, не по функцији већ по реалним потребама. Става смо ако већ путни трошкови касне више од пола године, да тај удар не смеју да осете само полицајци најнижег ранга, већ и старешине. Врло гласно се прича о томе како се поједини полицајци „возе на службену“, управо због тога, треба дати прилику да на тај начин сналазе и високи официри, можда ће тада имати више слуха и разумевање за оне којима је угрожена егзистенција јер одвајају високе суме за превоз.

Синдикат српске полиције ће затражити од Министарства унутрашњих послова да успостави систем (подсистем) којим ће се почетком (нпр. јануар) 2014. установити списак свих запослених у Министарству који током 2014. и 2015. године стичу услов за одлазак у старосну пензију, а да се почетком (нпр. јануар) 2015. то учини са оним радницима који 2016. године стичу услов за одлазак у старосну пензију, те да Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова прихвати на себе обавезу да те спискове радника спискова достави надлежним организационим јединицама како би се та категорија запослених благовремено упознала са својим правима за одлазак у пензију и благовремено припремила документацију за несметан одлазак у пензију.

Служба за информисање


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ