Skip to main content

Потписан Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу


На иницијативу Синдиката српске полиције, данас у 11:00 часова, председник синдиката Глишо Видовић и председник владе и министар Унутрашњих послова Ивица Дачић, потписали су Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу.
Синдикату српске полиције имао је част да једини међу осталим синдикатима склопи овакву врсту споразума са послодавцем.

Министарство унутрашњих послова увидело је важну и позитивну улогу Синдиката српске полиције који је препознат као значајан партнер који својим препознатљивим радом доприноси бољитку запослених.
Потписници споразума усагласили су своје ставове да побољшају ефикасност рада Министарства, професионализмом уз поштовање људских права, залагањем за децентрализацију, деполитизацију, декриминализацију и демократизацију.
Решени да заједничким радом подигну углед професије и допринесу повећању поверења грађана у рад полиције и запослених у Министарству као стварању добре слике полиције у друштву.
Обе стране сложиле су се да је у будућности потребно обезбеђење бољих услова рада, заштите на раду, подизање економских, социјалних, правних, здравствeних и других елемената у циљу побољшања статуса запослених.
Министарство унутрашњих послова, овим споразумом обавезује се да ће поштовати зајемчена људска, радничка и синдикална права. Да ће обезбедити равноправан положај функционера, активиста и чланова Синдиката српске полиције који ће у будуће бити укључени у рад будућих радних тела и група у МУП. Поштовање достојанства личности запослених као и поштовање закона који се односе на безбедан и здрав рад.
Обе стране настојаће да се трошкови Министарства сведу на минимум, да ће се домаћински односити према имовини и средствима за рад у циљу рационализације средстава.

Настојати да се искорени злостављање на раду а суицид међу запосленима сведе на минимум. Као и да се запосленима побољша углед, поврати понос и изгубљени идентитет и поврати задовољство приликом рада у Министарству.

[flagallery gid=6 name=Gallery]

Потписани Споразум о сарадњи и социјалном дијалогу, можете погледати на фотографијама или прочитати у форми текста.


 СПОРАЗУМ О САРАДЊИ И СОЦИЈАЛНОМ ДИЈАЛОГУ

Закључен између:
1. Министарства унутрашњих послова, кога заступа министар Ивица Дачић
2. Синдиката српске полиције, кога заступа председник Глисо Видовић
Потписници овог документа
– сматрају да је у Министарству унутрашњих послова начињен важан искорак у правцу стварања услова за остварење социјалног диалога и колективног преговарања са циљем бољег друштвеног и економског положаја запослених;
– цене остварен суштински квалитетнији ниво партнерства у остварењу заједничких интереса;
– увиђају важну и позитивну улогу Синдиката српске полиције препознатог као значајног партнера, који својим препознатљивим радом доприноси бољитку и заштити запослених.
Решени
– да побољшамо ефикасност рада Министарства, професионализмом уз поштовање људских права, залагањем за децентрализацију, деполитизацију, декриминализацију и демократизацију;
– да заједничким радом подигнемо углед професије и допринесемо повећању поверења грађана у рад полиције и запослених у Министарству;
– да активно допринесемо стварању добре слике полиције и Министарства у друштву, створимо нови јединствени препознатљиви визуелни идентитет припадника полиције и запослених у јавности;
– да побољшамо услове рада, заштиту на раду и допринесемо задовољству запослених у раду;
– да обезбедимо највећу могућу подршку и ефикасност у даљим напорима за развијање социјалног и синдикалног концепта;
– да заједничким снагама и радом допринесемо економском, социјалном, правном, здравственом и организационом побољшању статуса запослених;
– да обезбедимо услове под којима ће моћи да се очувају правда и поштовање међусобних обавеза које проистичу из међусобних договора и потписаних аката.
Сматрајући
– да је потребно да ујединимо снаге како би заједничким радом допринели смањењу стреса на раду и стреса изазваног радом, злостављања на раду, суицида запослених, а пре свега искоренили непрофесионалзам, нестручност, злоупотребе и незаконита поступања запослених.
– да је потребно да обезбедимо, прихватмо начела добре сарадње и једнакости, мирно решавамо евентуалне пробелме у сврху унапређења рада развијањем дијалога;
– да уживање законом зајамчених права радника треба да буде обезбеђено без дискриминације по основу расе, боје коже, пола, сексуалног опредељења, вере, политичког мишљења, националне припадности, положаја и социјалног статуса и порекла и сл.
И у том циљу
– одлучни да уложимо сав потребан напор у циљу шире и чвршће заштите права запослених, побољшања стандарда, правне заштите и заштите на раду, зарад добробити свих запослених.
Сагласно томе усвајамо ову Повељу којом се
Министарство унутрашњих послова обавезује и гарантује
– поштовање законом зајемчених људских, радничких и синдикалних права;
– равноправан и недискриминаторски положај Синдиката српске полиције и чланова у Министарству унутрашњих послова, у складу са законима;
– равноправан положај функционера, активиста и чланова Синдиката српске полиције у односу на друге запослене, приликом премештаја или напредовања у служби;
– поштовање закона који се односе на безбедан и здрав рад;
– поштовање достојанства личности чланова овог синдиката и других запослених;
– брзу и тачну информисаност Синдиката српске полиције о свим битним аспектима у вези рада и заштите на раду, друштвених, економских и радно-социјалних питања;
– заинтересованим функционерима Синдиката српске полиције присуствовање на важним редовним или ванредним састанцима у Министарству који се односе на рад, организацију рада, друштвена, економска и радно-социјална питања;
– укључивање Синдиката српске полиције у рад будућих радних тела и група у Министарству које се односе на организациона, друштвена, економска и радно-социјална питања.
Синдикат српске полиције се обавезује и гарантује
– да ће се трудити да све евентуалне проблеме у раду или у вези рада најпре решава у директној комуникацијији са представницима Министарства унутрашњих послова без посредника, других органа, медија или суда;
– да ће својим конструктивним предлозима настојати да допринесе што бољем функционисању Министарства унутрашњих послова Републике Србије;
– да ће настојати да подигне углед Министарства унутрашњих послова у јавности.
Заједнички се обавезују да ће
– радити на подизању нивоа културе социалног диалога за остварење бољих услова рада и заштите на раду;
– настојати да запосленима побољшају углед, понос, изгубљени идентитет и задовољство приликом рада у Министарству;
– настојати да се искорени злостављање на раду и сведе на минимум суицид , као и да ће проблеме који произлазе из тих области решавати споразумно уз поштовање људског достојанства;
– настојати да се трошкови Министарства унутрашњих послова сведу на минимум и да ће се домаћински односити према имовини и средствима за рад у циљу уштеде и рационализације средстава.
У Београду, дана 24.10.2012. године
Министарство унутрашњих послова                         Синдикат српске полиције
Ивица Дачић                                                                              Глишо Видовић
Министар                                                                                    Председник

-*-

Да се присетимо шта су остали синдикати потписали, а шта је ССП одбио да потпише. Разлика је очигладна, зар не?


СОЦИЈАЛНА ПОВЕЉА

СИНДИКАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
У МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

  Стране потписнице,
 –    констатујући да је у Министарству унутрашњих послова начињен важан искорак у правцу стварања препоставки и смерница за остварење социјалног диалога и колективног преговарања са циљем бољег друштвеног и економског положајазапослених,
 –    уочавајући значајподигнутог нивоа културе социалног диалога за остварење бољих услова рада,
 –     ценећи остварен суштински квалитетнији ниво партнерства у остварењу заједничких интереса,
 –     препознавајући потребуза широм и чвршћом заштитомправба запослених,
 –     сагледајући важну и позитивну улогу синдикалних организација и синдикалног деловања  у Министарству унутрашњих послова,
 –     у жељи да обезбеде највећу могућу подршку и ефикасност у даљим напорима за развијање социјалног и синдикалног концепта,
 Овим су се сагласиле у остварењу следећег:
 1)
          Синдикално организовање и синдикално деловање има суштинску улогу у остварењу синдикалне идеје и синдикалног концепта у даљем раду и пословању Министарства унутрашњих послова,
 2)
             Социјални диалог, као предуслов правог партнерства у послу за постизање заједничког интереса за квалитетно бољим положајемзапослених, је инператив који се не сме ограничавати на било који начин.
 3)
                Колективно преговарањеје у функцији унапређења пословног амбијента у Министарству унутрашњих послова, спровођења договорених мера у оквиру реалних могућности и одговорности свакога у овом социјалном партнерству да потписано поиштује и спроводи у живот
 4)
        У циљу обезбеђења предуслова за остварење суштински још бољег положаја запослених у Министарству унутрашњих послова стране потписнице ће у оквиру законских могућности предузети потребне мере да својим одлукамакоје прате остварење конкретних идеја, обезбеде примену принципа да се реализација договорених обавеза и извршава без угрожавања достигнутог степена правне заштите, економског положаја и услова рада запослених, у мери у којој је то могуће и у интересу свих страна потписница.
5)
     Синдикалне организације у Министарству унутрашњих послова су препознате као активан и конструктиван партнер који има иницијативу и визију остваривања синдикалних циљева.
 6)
         Синдикализам у Министарству унутрашњих послова је важна карика од утицаја на побољшање материјалног статуса запослених и побољшање услова рада, али је истовремено и од непроцењивог значаја  за рализацију суштински важне идеје препознавања потребе  и битности полицијског посла.
 7)
     Синдикална идеја, визија и мисија у Министарству унутрашњих пословаје тековина која се чува, унапређује и развија независно од иидеолошког и политичког утицаја било које треће стране и било ког будућег руководства Министарства унутрашњих послова.
      Решени да и у наредном периоду заједнички остварују прокламоване циљеве и увиђајући да је партнерски приступ и конструктивни дијалог једини пут решавању питања од значаја за квалитетно бољи положај запослених у Министраству унутрашњих послова, стране потписнице потписују, ову повељу у уверењу да она представља значајан допринос развоју социјалне демократије, плурализму идеја и владавини права.                                                                       
 У Београду, дана __. __________
 
Министарство унутрашњих послова                     Синдикалне организације
 
___________________________                       ____________________________
                      Ивица Дачић                                           
                        Министар
Полицијски синдикат Србије                                                                                             
Независни синдикат полиције                                                                             
Независни полицијски синдикат Србије
Синдикат ватрогасаца Србије
Синдикат радника полиције
Полицијски синдикат Војводине
Синдикат полиције „Независност“
Синдикат полиције МУП са статусом УОСЛ и ОСЛ
Грански синдикат управе , правосуђа и полиције
Синдикат запослених у управи,правосуђу и д.о.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ