Skip to main content

Правници у служби буџета!


Ужице, 10.02.2016. године, – Синдикат српске полиције наставља своју мисију и разлог оснивања, те у циљу заштите радничких права запослених у Министарству унутрашњих послова и њихових економских интереса, указује послодавцу на пропусте и погрешну примену права и правних норми.

Просто је невероватна ноншалантност са којом правници Министарства унутрашњих послова приступају тумачењу позитивних правних прописа државе Србије и са каквом лакоћом доносе одлуке на штету запослених. Стару изреку „два правника – три мишљења“, наши, „мупови“ правници су преиначили и прилагодили је тако да се може исказати речима „сви правници МУП-а – једно мишљење“! Али…

Када би то мишљење правника било у служби права самога, било би лепо. Проблем је у томе што су наши правници постали економисти, односно, више не раде у интересу права и правичности, већ у интересу финансија МУП-а и буџета државе Србије! Мишљења доносе, и препоруке дају, у складу са пројектованим буџетом и унапред лимитираних висинама издатака за рад запослених, без обзира на реално стање на терену.

Дакле, правници постадоше економисти, а Синдикат српске полиције добро се сећа како изгледа када економисти изигравају правнике. Процес утврђивања наше репрезентативности није био тако давно!

Након што је начелница Сектора за материјално-финансијско пословање, госпођа Недељковић, на терен упутила инструктивну депешу у којој се одређује да добијање новчане накнаде за рад на специфичним подручјима, установљене Одлуком министра, искључује добијање дневнице прописане Уредбом Владе Р Србије, адвокатски тим Синдиката српске полиције размотрио је новонасталу ситуацију и утврдио да је тумачење наведенео у поменутој депеши погрешно и да не може произвести правно дејство. У складу са тим, председник ССП Лазар Ранитовић, упутио је начелници Недељковић допис у којем је позива да преипита своју препоруку и уважи наше мишљење.

Допис преносимо у целости:

Република Србија
Министарство унутрашњих послова
Сектор за материјално-финансијско пословање
Начелник Мирјана Недељковић

Поштована,

Депешом 07 број 18/16 од 2.2.2016. године дали сте појашњење о начину примене Одлуке министра унутрашњих послова о утврђивању специфичних подручја на којима запослени у Министарству унутрашњих послова раде под отежаним теренским условима 01 број 12188/2015 од 9. 11. 2015. године (у наставку: Одлука), а којом је установљена посебна накнада запосленима у МУП-у за рад у отежаним условима на специфичним подручјима на пословима миграције и миграната у износу од 1.500 динара.

Том депешом сте, између осталог, изнели мишљење и да „запосленима који остварују право на ову посебну накнаду не припада дневница, јер се иста везује за исхрану која им је овде предметном одлуком обезбеђена“.

Сматрамо да овакав Ваш став и мишљење нису правно утемељени, а да је Ваше образложење да запосленима у МУП-у у предметном случају не припада дневница из разлога што се дневница везује за исхрану, а која је Одлуком обезбеђена, само делимично тачно из следећих (правних) разлога.

1) Одлука као акт ниже правне снаге не може дерогирати Уредбу као акт више правне снаге.

2) Одлуком није прописано да полицијски службеник који остварује право на посебну накнаду у износу од 1.500 динара не остварује (губи) право на дневницу у износу од 150 динара прописану Уредбом Владе РС о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника, а којом је прописани услови за остваривање права на дневницу и износ дневнице (у наставку: Уредба); нити је Уредбом прописано да у случају да запослени оствари неку другу накнаду у вези са службеним путовањем и ангажовањем – губи право на дневницу!

 3) Ваш став да се дневница везује искључиво за исхрану вероватно је резултат Вашег погрешног схватања и тумачења члана 7. става 2. Уредбе, којим је прописано да се „трошкови исхране и градског превоза у месту у којем се службени посао врши накнађују преко дневнице“. Међутим, тиме је доносилац Уредбе хтео рећи да запослени, уколико му је исплаћена дневница, не остварује посебно право на накнаду трошкова исхране и посебно право на накнаду трошкова градског превоза. Односно, није једина сврха дневнице накнада трошкова исхране (и градског превоза), већ и да се запосленом запосленом (и његовој породици) накнади и то што је запослени одсутан од свог места живљења и од своје породице.

Да дневница није искључиво везана за трошкова исхране (и градског превоза) може се закључити и према оном како је ова материја била регулисана пре последњих измена Уредбе (14.10.2015). Наиме, пре тих измена, Уредбом је било прописано да „уколико је запосленом обезбеђена исхрана да се износ дневнице умањује за 80%“. Дакле, запослени је и у случају да су му обезбеђени сви трошкови (смештаја, исрхане, градског превоза и други трошкови) оставривао право она умањену дневницу у износу од око 531 динар (20% од 2.565 динара). Односно, да дневница не представља искључиво накнаду трошкова исхране (и градског превоза). То је оно што је био смисао и „дух“ ове Уредбе, а како је она измењена само у погледу износа, тај смисао и „дух“ нису промењени. 

Чињеница да је одредба о умањењу износа дневнице (не губљењу права на дневницу, како је Ваше мишљење!) изменом Уредбе брисана доводи до постојања „правне празнине“, тј. неуређености питања умањења дневнице. Међутим, може се сматрати да је доносилац уредбе (Влада) сматрао да би, због утврђеног мизерног износа дневнице од 150 динара, било још мизерније тај износ додатно умањивати (не укидати!), односно да запосленима, у сваком случају, припада пун износ дневнице.

Стога од Вас захтевамо да, узимајући у обзир све ово на шта смо Вам овде указали, преиспитате Ваше тумачење, уважите наше мишљење и пошаљете допуну предметне депеше којом ћете дати ново појашњење – да запослени по истом основу могу истовремено остварити и право на посебну накнаду сходно Одлуци и право на дневницу сходно Уредби.

Председник ССП
Лазар Ранитовић

Нажалост, Синдикат cropped-grb-mali.jpgсрпске полиције остаје све усамљенији на синдикалној сцени. Док се ми бавимо правима радника док се остали баве личном промоцијом, парцијалним интересима, испразном демагогијом или су пак у служби интереса послодавца. Борба ће бити све тежа али наша одлучност расте пропорционално са потешкоћама које су пред нама!

Може бити само један – Синдикат српске полиције!

Служба за информисање ССП