Skip to main content

Предлог новог Статута Синдиката српске полиције


Редовна годишња Скупштина ССП биће одржана у петак 15. јула у Београду. Једна од тачки дневног реда је и усвајање Предлога новог Статута ССП.

Наиме, због одређених недостатака садашњег Статута, као и неопходности модернизације Статута и његовог прилагођавања потребама синдиката, Статутарна комисија је, по налогу Главног одбора ССП, израдила Нацрт новог Статута и упутила га на јавну расправу 3.7.2016. године. Након окончане јавне расправе, Статутарна комисија је, у складу са указаним примедбама и поднетим амандманима, утврдила Предлог новог Статута и дана 9.7.2016. године упутила га Скупштини ССП на усвајање.

Овим Предлогом Статута извршено је темељно и свеобухватно уређење ССП. Највећи део одредби садашњег Статута је задржан, с тим што су поједине одредбе прецизиране и боље правно-технички уобличне, а у циљу избегавања нејасноћа и различитих тумачења. Наравно, урађене су и неке суштинске промене. Најзначајније промене појашњене су и образложене у акту Статутарне комисије (у прилогу).

Председник Статутарне комисије
Виктор Ратковић

2016.07.09. Predlog Statuta – komentar i amandmani

Predlog novog Statuta SSP